Hva kan vi tilby våre medarbeidere?

Vi arbeider for å være en interessant arbeidsplass med et mangfold av fagmiljøer og mange utfordrende arbeidsoppgaver. Gjennom arbeidslivsrettet forskning og utdanning er vår visjon å bidra med kunnskap og kompetanse til å løse dagens nasjonale- og internasjonale utfordringer.

keyboard_backspace  Lurer du fremdeles? Se alfabetisk liste over alle våre fordeler.

Har du bestemt deg? Våre ledige stillinger

Fordeler med USN

Godt arbeidsmiljø

Vi har som mål at alle ansatte skal kunne realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø. Vår personalpolitikk legger til rette for god personalledelse i tråd med virksomhetens verdier.

Det er viktig for universitetet å skape et godt og utfordrende arbeidsmiljø for alle som har tilknytning til institusjonen. Vi gjennomfører jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet gjennom ARK, og vi har utviklet et eget varslingssystem kalt si ifra, der ansatte og studenter kan varsle om forhold på en tilgjengelig og trygg måte. 

Mangfold, tilrettelegging og IA-arbeid

Å fremme likestilling, likeverd og toleranse er en viktig oppgave for enhver arbeidsgiver. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Vi har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne.

Vi har etablert et likestillings- og inkluderingsutvalg, og vektlegger tilrettelegging for studenter og ansatte

Onboardingprogram og fadderordning

Som nyansatt vil du bli mottatt gjennom et onboardingprogram som skal legge forholdene til rette for en best mulig oppstart i ditt nye arbeidsforhold. Onboardingsprogrammet inkluderer bl.a. opplæring og jevnlig oppfølging det første året av ansettelsen.

Det innebærer også en fadderordning. Vi mener dette kan være en god støtte for våre nyansatte. Fadderen til en nyansatt skal være en kollega som arbeider på samme campus. Fadderen skal lære den nyansatte om organisasjonen, gi råd og hjelpe med jobbutførelsen i oppstartsperioden. En fadder er en viktig del av det sosiale miljøet ved USN.

Kompetanseutvikling

Vi skal legge til rette for kompetanse- og karriereutvikling for både administrativt og teknisk ansatte og ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kompetanseutvikling skal ha som mål å øke erfaringsgrunnlaget, tilføre nye faglige perspektiv og tilegne seg oppdatert kunnskap som er relevant for stillingen. Det skal støttes opp om aktiviteter som bidrar til kvalitet, effektivitet og profesjonalitet i alle deler av virksomheten. USN skal gi mulighet for individuell kompetanseheving gjennom målrettede tiltak for etter- og videreutdanning, faglig opprykk, opprettelse av fag. Og forskningsgrupper og kunnskapsdeling mellom medarbeidere.

Her kan du lese mer om kompetanseutviklingsmuligheter hos oss.

Internasjonal arbeidsplass

Vi vil legge til rette for god internasjonal forskerrekruttering- og mobilitet.

Dette gjør vi bl.a. ved å arbeide for at personal- og FoU-systemene skal være i tråd med standardene knyttet til HR-Excellence in research - sertifisering basert på EU initiativet Charter & Code (C&C).

Statens Pensjonskasse

Alle arbeidstakere som er tilsatt i statens tjeneste med minst 14 arbeidstimer per uke er medlemmer i Statens Pensjonskasse (SPK). Som medlem i Statens Pensjonskasse kan du blant annet låne inntil 2 millioner kroner til bolig til markedets beste rente. Medlemskap i Statens Pensjonskasse gir gruppeliv- og yrkesskadeforsikring, samt sikrer den ansatte tjenestepensjon.

Velferd og trening

Ved alle våre campuser er det egne velferdsutvalg som arrangerer sosiale aktiviteter.

Som arbeidstaker ved kan du etter avtale med din leder bruke inntil 1 time i uken av arbeidstiden til fysisk aktivitet. De ulike studiestedene tilbyr et variert tilbud av aktiviteter.