Vurdering av søknader til teknisk-administrative stillinger

Intervju og innstilling

 • Etter søknadsfristens utløp blir innkomne søknader gjennomgått og aktuelle kandidater blir invitert til intervju.
 • Ved behov gjennomføres annengangsintervju
 • Intervjupanelet vil minimum bestå av rekrutterende enhets leder og en tjenestemannsrepresentant.
 • Referanseinnhenting gjennomføres etter avtale med den enkelte søker.
 • Etter at intervju(ene) er gjennomført utarbeides det en skriftlig innstilling.

Ansettelse

 • Innstillingen behandles av universitetets ansettelsesorgan (Tilsettingsutvalg for teknisk-administrative stillinger).
 • Tilsettingsutvalget er et partssammensatt organ, med arbeidsgiversiden i flertall. Tilsettingsutvalget har faste møter en gang i måneden.
 • Etter at innstillingen er vedtatt i tilsettingsutvalget, sendes det ut et tilbudsbrev til den som er innstilt til stillingen.
 • Når stillingen er besatt vil øvrige søkere bli informert om hvem som er ansatt i stillingen.

Informasjon underveis og innsyn i prosessen

 • Søkere får tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Utvidet søkerliste sendes søkere på forespørsel.
 • Det søkes å gi søkerne fortløpende informasjon underveis i prosessen.
 • Når stillingen er besatt blir alle søkere informert om hvem som er ansatt og at prosessen avsluttes.
 • Det henvises til forvaltningslovforskriften kapittel 5 for ytterligere informasjon knyttet til partsinnsyn i prosessen.

Hvor lang tid tar dette?

Ansettelsesprosessen tar normalt 1-3 måneder fra søknadsfristens utløp til vedtak om ansettelse foretas av ansettelsesorganet.