Vurdering av søknader til vitenskapelige stillinger

Normal saksgang

 1. Søknadene blir registrert. Det sendes bekreftelse til alle søkere på at søknad er mottatt og registrert.
 2. Det oppnevnes et sakkyndig utvalg som med utgangspunkt i utlysningstekst, søknader og innsendt dokumentasjon foretar en faglig vurdering av søkerne og avgir sin faglige innstilling i form av en skriftlig sakkyndig vurdering.
 3. Når den sakkyndige vurderingen foreligger, sendes den til søkerne. Søkerne gis en 14 dagers frist på å sende inn eventuelle merknader til vurderingen.
 4. Med grunnlag i den sakkyndige vurderingen gjennomfører fakultetet en vurdering av aktuelle søkeres egnethet for stillingen gjennom intervju, prøveforelesning og referansesjekk.
 5. På bakgrunn av sakkyndig vurdering og egnethetsvurderingene utarbeider fakultetet endelig forslag til innstilling med rangering av søkerne.
 6. Fakultetet fremmer sitt forslag til tilsettingsmyndigheten (Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger). Tilsettingsutvalgene har møter en gang i måneden.
 7. Tilsettingsmyndigheten behandler og evt. vedtar forslaget.
 8. Tilbud om stilling sendes til den søker som er innstilt som nummer en til stillingen. Svarer vedkommende nei går tilbudet til neste på listen.
 9. Alle søkerne informeres om hvem som er tilsatt i stillingen, og at prosessen er avsluttet.

Sakkyndig utvalg

Utvalget som skal vurdere søknadene nedsettes av innstillingsmyndigheten (instituttledelsen etter godkjenning av dekan) eller ansettelsesmyndigheten (for professor- og dosentstillinger) og består normalt av tre personer. Begge kjønn skal være representert. Se kriterier for sammensetning av sakkyndige utvalg i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger.

Så snart det sakkyndige utvalget er oppnevnt vil søkerne bli orientert om dette, og hvem som er oppnevnt. Når det sakkyndige utvalget har gjennomført sin faglige vurdering av søkerne vil utvalget fremsende sin sakkyndige vurdering til universitetet.

Intervju, referanser og prøveforelesning

Med grunnlag i den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater innkalles til intervju. Ved ansettelse i forsker- og undervisningsstillinger vil det som regel bli arrangert prøveforelesning eller annen prøving av pedagogiske kvalifikasjoner. Det vil bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Det er innstillende myndighet som har ansvaret for gjennomføringen av intervjuene, men det vil som oftest være en tjenesterepresentant, en HR-medarbeider og ansatte fra fagmiljøet tilstede.

Informasjon underveis og innsyn i prosessen

 • Søkere får tilsendt en bekreftelse på at søknaden er mottatt. På forespørsel får søkere tilsendt en utvidet søkerliste.
 • Søkerne blir orientert om hvem som er oppnevnt i det sakkyndige utvalget så snart dette er avklart.
 • Når den sakkyndige vurderingen fra det sakkyndige utvalget foreligger blir denne sendt søkerne. Søkerne kan komme med merknader til denne innen 14 dager.
 • Når stillingen er besatt blir alle søkere informert om hvem som er ansatt og at prosessen er avsluttet.

Hvor lang tid tar dette?

Det sakkyndige utvalget skal normalt utarbeide en sakkyndig vurdering innen tre måneder etter oppnevning.  Hvis prosessen blir vesentlig forsinket vil søkerne bli informert.

Den omfattende og grundige vurderingen medfører at prosessen fra søknadsfrist til vedtak om ansettelse er gjort tar lengre tid enn en rekrutteringsprosess til teknisk-administrative stillinger. Det er ikke uvanlig at det tar 5 til 12 måneder. Ved Universitetet i Sørøst-Norge arbeider vi for å redusere tidsbruken i våre rekrutteringsprosesser.

Viktig informasjon til deg som søker stilling hos oss

Ta en grundig gjennomgang av utlysningsteksten før du søker og sjekk om du oppfyller kvalifikasjonskravene. Klikk på "Send søknad" i stillingsutlysningen. Lenken tar deg til vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert på bakgrunn av faglig kompetanse, erfaring og personlig egnethet.

Det er viktig at du laster opp de dokumentene som etterspørres i utlysningsteksten innen søknadsfristen. Du må også være forberedt på måtte fremvise originaler av dokumentene ved et eventuelt intervju.