I ekspertgruppe for barnehagelærerrollen

Portrett av en mann og en dame
Thomas Moser og Marit Bøe deltar i Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe om barnehage.

Både professor Thomas Moser og førsteamanuensis Marit Bøe ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til å arbeide med barnehagelærerrollen i Norge.


Tekst: Ragne Hvidsten

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal se nærmere på barnehagelærerens rolle i barnehagen.

Thomas Moser er et av åtte utvalgsmedlemmer som er blitt plukket ut til å delta i ekspertgruppen. I tillegg er sekretariatet lagt til Høgskolen i Sørøst-Norge, med førsteamanuensis Marit Bøe leder av sekretariatet. Leder for ekspertutvalget er professor Kjetil Børhaug.

- HSN har over flere år bygd opp en god faglig relasjon til Kunnskapsdepartementet sin barnehageavdeling. Vi blir ofte tatt med i rådgivning og drøfting av faglige spørsmål. Jeg velger å tro at det betyr at de har tillit til seriøsiteten og kvaliteten i det faglige arbeidet barnehagelærerutdanningen ved HSN representerer, sier Moser, som setter pris på å bli involvert i slikt arbeid.

- Hvorfor er det behov for å se på barnehagelærerrollen?

- Det er behov for å se på barnehagene og barnehagelærernes yrkesutøvelse, ansvar og roller. Oppgavene er fortsatt er diffuse og meget komplekse. Vi må konkretisere hva som utgjør barnehagelærerens kjernekompetanse, og hva som særprege de som har denne utdanningen. Dette er en viktig forutsetning for både en god grunnutdanning og for profesjonens faglige utvikling.

Bredt mandat

Ekspertgruppen skal beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. I tillegg skal gruppen gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens og styrerens rolle.

Arbeidet er i gang og ekspertgruppa skal levere sitt arbeid i desember 2018.