Klart for mastergrad for lærere

De nye grunnskolelærerutdanningene starter høsten 2017.
Nå kan du søke femårig lærerutdanning på masternivå.

Fra høsten 2017 tilbyr Høgskolen i Sørøst-Norge to nye, femårige masterprogram innen grunnskolelærerutdanning. Disse vil erstatte dagens fireårige utdanningsløp.


Tekst: Knut J. Meland
Foto: Tine Poppe

To nye masterløp er født ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN): Grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. trinn og Grunnskolelærerutdanning for 5. – 10. trinn. Disse erstatter dagens fireårige utdanningsløp med samme navn.

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) godkjente 30. november studie- og emneplanene for de nye studieprogrammene. UFU anbefalte samtidig høgskolestyret om å akkreditere dem begge, noe som ble gjort i styremøtet ved HSN 14. desember.

Studieprogrammene skal settes i gang fra høsten 2017.

– Store forventninger

– Vi har laget en profesjonsutdanning som både er praksisorientert og som har den faglige tyngde som utdanninger på masternivå skal ha. Jeg har store forventninger til høstens opptak, og håper vi får mange studenter som søker seg til denne flunkende nye utdanningen, sier dekan Arild Hovland ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved HSN.

Arild Hovland er dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag på Høgskolen i Sørøst-Norge. Foto

– De nye utdanningene legger opp til et enda tettere samarbeid med omgivelsene, det vil si skoler og skoleeiere, enn tidligere. Fakultetet ser her store utviklingsmuligheter, og vil legge opp til nære og forpliktende relasjoner i tiden som kommer, sier Hovland.

Dette arbeidet vil bli koordinert gjennom et eget prosjekt under en utviklingsavtale som HSN har inngått med Kunnskapsdepartementet – HSN Profesjon.

Fordypning innen ti fag

HSN vil kunne tilby de nye utdanningene med en bred fagportefølje og muligheter for fordypning på masternivå innen ti fagområder på hver av de to grunnskolelærerutdanningene.

Disse områdene er: norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving, kunst og handverk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, pedagogikk og begynneropplæring.

I tillegg blir det lagt til rette for valgfag innenfor musikk, mat og helse, fremmedspråk og utdanningsvalg.

– Med ti fordypninger på masternivå innenfor hver av de to grunnskolelærerutdanningene, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanninger, lektorutdanninger for trinn 8 – 13 og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for de som har et undervisningsfag i grunnopplæringen i sine gradsstudier, er HSN en av de største lærerutdanningsinstitusjonene i Norge. Det gir muligheter og det forplikter, sier rektor Petter Aasen.

Faglig utviklingsarbeid

Prosjektleder ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Kristin Barstad, leder arbeidet med etableringen av femårig grunnskolelærerutdanning ved HSN.

– Gjennom arbeidet med utvikling av studiemodell, studie- og emneplaner har vi hatt gode diskusjoner om hvordan vi på best måte kan skape et nytt studieprogram, som ivaretar de krav og forventninger som er stilt til nye lærerutdanninger for grunnskolen, sier Barstad.

Hun legger til at hun har blitt imponert over jobben som fagmiljøet og prosjektgruppens medlemmer har gjort, særlig med tanke på den svært stramme tidsrammen, og det faktum at HSN er en nyfusjonert institusjon med mange krevende omstillingsprosesser.

– Enorm innsats

Rektor Petter Aasen sier prosjektgruppen og hele det samlede fagmiljøet har gjort en enorm innsats i arbeidet med utviklingen av studieprogrammene, og at de fortjener honnør for dette.

– Fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er vertsfakultet og har ansvar for høgskolens nye grunnskolelærerutdanninger. Programmene drar imidlertid også veksler på fagmiljøer ved andre fakulteter. Programutviklingen er organisert som et HSN-prosjekt ledet av Kristin Barstad, som har gjort en fremragende jobb, sier Aasen.

Selvakkreditering

HSN kan selv akkreditere studier for alle fagområder på bachelorgradsnivå, og i tillegg for studier på mastergradsnivå innenfor de fagområdene der vi tilbyr doktorgradsprogrammer.

HSNs selvakkrediteringsrett for mastergrad i grunnskolelærerutdanningene er knyttet til doktorgradsprogrammet i Pedagogiske ressurser og læreprosesser.

De nye grunnskolelærerutdanningene kvalifiserer for opptak til to av HSNs doktorgradsutdanninger: Pedagogiske ressurser og læreprosesser og Kulturstudier.

Bakgrunn

Regjeringen besluttet gjennom strategien «Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen» (2014) å innføre 5-årige grunnskolelærerutdanninger som integrerte masterutdanninger.

 

Nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene ble vedtatt i forskrifter sommeren 2016, og det er utarbeidet nye nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene.

 

Et prosjekt for etablering av nye femårige grunnskolelærerutdanninger ved HSN ble igangsatt våren 2016. Prosjektgruppa har blant annet utredet hvilke fag som bør inngå i de nye lærerutdanningene.