HSN bidrar i klimaarbeid

Bilde av arrangørene Live Semb Vestgarden, HSN, Hans Bakke, Fylkesmannen, Per Bjørnar Knudsen, KS og fylkesordfører Sven Tore Løkslid
Klimakonferansearrangørene Live Semb Vestgarden, HSN, Hans Bakke, Fylkesmannen, opprinnelig iniativtaker Per Bjørnar Knudsen fra KS og fylkesordfører Sven Tore Løkslid

- Viktig å ha med HSN, sa fylkesordføreren da Telemark fylke startet arbeidet med en regional klimaplan.


Tekst og foto: Helle Friis Knutzen

Høyskolen bidro med oppdatert kunnskap om klimaendringer da Fylkesmannen, fylkeskommunen, Kommunenes sentralforbund (KS), og Høgskolen i Sørøst-Norge nylig arrangerte klimakonferanse for kommuner i Telemark.

Konferansen var starten på arbeidet med å lage en regional klimaplan for Telemark fylke. Deltakere var ordførere og kommune- og fylkesansatte med ansvar for klima- og energisaker. Politikere og andre interesseorganisasjoner deltok også. 

HSNs blir med

Live Semb Vestgarden fra HSN har sagt ja til å sitte i prosjektgruppen som skal jobbe med å lage fylkets klimaplan. Hun er instituttleder på institutt for natur, helse og miljø. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid formidlet under åpningen av konferansen hvor viktig det var å ha forskningsmiljøet ved HSN med på laget. Også direktør for fylkesmannens miljøvernavdeling, Hans Bakke, understreket at prosjektgruppen på den måten får et godt tilfang av fagkompetanse.

Bakke kunne også fortelle at fylkesmannens miljøvernavdeling har rekruttert flere studenter fra HSN. Han oppfordret ellers kommuner i Telemark til å bruke den kompetansen som finnes ved høyskolen - enten ved å få studenter til å gjøre utredninger som de kan bruke i bachelor- og masteroppgaver, eller involvere professorer i større forskningsprosjekt.

Kinderegg for klimaopptatte

I tillegg til fagkunnskap om klima, fortalt KS om ulike omstillingstiltak i kommunene, Bø kommune orienterte om egen miljøsatsning og Miljødirektoratet informerte om tilskuddsordningen «Klimasats».

Kombinasjonen av fagkunnskap, informasjon om omstillingstiltak og ikke minst tips om hva og hvordan man søker støtte til slike tiltak ble av konferansedeltakere omtalt som rene kinderegget.

Takk til Arne Myhre

Mange takket førstelektor Arne Myhre for den faglig innsikten han ga om klimaendringer. Flere ytret ønske om å ha med seg Myhre på møter der klimaomstillingstiltak skulle drøftes. Arne Myhre svarte raskt:

 - Det er bare å spørre. Jeg stiller helt gratis.

Litt artig var det for Myhre å møte igjen flere av sine tidligere studenter - i jobber hvor de nå har ansvar for blant annet klimasaker. 

Bilde av Arne Myhre

Arbeidet med klimaplan for Telemark tar utgangspunkt i Norges lovnad om 40 % reduksjon i klimautslipp i Parisavtalen. Arne Myhre tillot seg avslutningsvis å bemerke at resultatet av Norges ambisiøse klimapolitikk hittil, er at vi har like store utslipp i 2015 som i 1992.

Faktaboks

Arne Myhre

Førstelektor Arne Myhre har bidratt med forskning til FNs klimarapport. Han har undervist i emnet Klima, energi og miljø på Bachelor i natur og miljø og har skrevet lærerbok om samme emne.

Parisavtalen

Parisavtalen er en rettslige bindende klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land i verden. Avtalen ble vedtatt under klimaforhandlingene i Paris i Frankrike. Norge var blant de første landene til å ratifisere avtalen og har et mål om 40 % reduksjon i klimagasser fram til år 2030.

Du kan få oppdatert informasjon om klimaendringer på Miljøstatus.no 

Klimasats

Klimasats er en støtteordning hvor kommuner kan søke om tilskudd til tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.