Birkelandinitiativet

Birkelandinitiativet er et samarbeid og en felles satsing hvor industri, næringsliv og offentlig sektor i Grenland og Larvik går sammen med Universitetet i Sørøst-Norge om å utvikle ledende framtidsrettede kompetansemiljøer.

Disse områdene er valgt ut som satsingsområder:

Helseteknologi

Innen helse- og velferdsfeltet er det store utfordringer knyttet til ressursbehov og økte forventninger om tjenestekvalitet og opplevd trygghet. Utfordringer er både knyttet til det å ta i bruk eksisterende teknologi og framtidige løsninger. Faglig styrking av feltet vil kunne forsere og forsterke utviklingsarbeid, samtidig som et professorat vil styrke de ulike fagmiljøene ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved campus Porsgrunn. Regionalt næringsliv har allerede tatt posisjoner knyttet til utvikling av denne type teknologi.

Etty R. Nilsen er ansatt i dette gaveprofessoratet. 

Industriell sirkulær økonomi

Arenaprosjektet Industrial Green Tech satser på klimapositiv industri i Grenland, og store deler av næringslivet omstiller seg for å møte framtidens miljøutfordringer. Fagfeltet Industriell sirkulær økonomi er basert på tanker om grønn økonomi (energieffektivisering, miljøteknologi, biodrivstoff, hydrogen, vannkraft, elektrifisering, materialgjenvinning, jordarter/metaller, CO2-fangst, sikker drift osv.). Kompetansemiljøer som støtter opp om fagfeltet vil være en ressurs knyttet til innovasjons- og næringsutviklingsprosesser.

Marianne Sørflate Eikeland er ansatt i dette gaveprofessoratet.

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Læring har med forvaltning av samfunnets største ressurs, befolkningen og innbyggerne, å gjøre. Utviklingen av ulike typer teknologisk støtte til læreprosesser og digitale læreverk er i rivende utvikling. Et sterkt kompetansemiljø i regionen vil komme både samfunn, elever og studenter til gode, og det vil bidra til læring, kompetansedeling og innovasjon i arbeidslivet.

Toril Agaard er ansatt i dette gaveprofessoratet.  

Maskinlæring/autonome systemer

Yara og Herøya Industripark satser stort på autonome systemer. Det fullelektriske og autonome containerskipet Yara Birkeland og autonome portaltrucker kan være starten på en utvikling som gjør Herøya Industripark til verdens mest avanserte og effektive logistikksystem. Autonome systemer/maskinlæring er gjerne koblet sammen med andre teknologiske fagfelt under overskriften Industri 4.0 (bl.a. digitalisering, automatisering, robotisering, big data, tingenes internett, mikro- og nanosystemer og sensorteknologi). En kompetansesatsing innenfor feltet vil være interessant for mange typer nærings- og tjenesteutvikling.

Nils-Olav Skeie er ansatt i dette gaveprofessoratet.

Logoer til alle bedrifter som er med på Birkelandinitiativet.

Birkelandinitiativet

Fire gaveprofessorat er opprettet som en del av Birkelandinitiativet, og det er satt av 20 millioner til prosjektet. 

Industri, næringsliv og myndigheter finansierer fire professorstillinger, og universitetet styrker satsingen med stipendiatstillinger, studentprosjekter og administrative ressurser.

De fire gaveprofessoratene fordeler seg på disse fire fagområdene: 

  • Helseteknologi
  • Industriell sirkulær økonomi
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Maskinlæring/autonome systemer