Birkelandinitiativet

Birkelandinitiativet er et samarbeid og en felles satsing hvor industri, næringsliv og offentlig sektor i Grenland og Larvik som går sammen med Universitetet i Sørøst-Norge om å utvikle ledende framtidsrettede kompetansemiljøer.


I første fase er fagfelt som maskinlæring/autonome systemer, grønn industri, velferdsteknologi og læringsteknologi/ digitalisering valgt ut som satsingsområder.

Maskinlæring/autonome systemer

Yara og Herøya Industripark satser stort på autonome systemer. Det fullelektriske og autonome containerskipet Yara Birkeland og autonome portaltrucker kan være starten på en utvikling som gjør Herøya Industripark til verdens mest avanserte og effektive logistikksystem. Autonome systemer/maskinlæring er gjerne koblet sammen med andre teknologiske fagfelt under overskriften Industri 4.0 (bl.a. digitalisering, automatisering, robotisering, big data, tingenes internett, mikro- og nanosystemer og sensorteknologi). En kompetansesatsing innenfor feltet vil være interessant for mange typer nærings- og tjenesteutvikling.
Nils-Olav Skeie ble ansatt i gaveprofessoratet 1. april 2020.

Velferdsteknologi

Innen helse- og velferdsfeltet er det store utfordringer knyttet til ressursbehov og økte forventninger om tjenestekvalitet og opplevd trygghet. Utfordringer er både knyttet til det å ta i bruk eksisterende teknologi og framtidige løsninger. Faglig styrking av feltet vil kunne forsere og forsterke utviklingsarbeid, samtidig som et professorat vil styrke de ulike fagmiljøene ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved campus Porsgrunn. Regionalt næringsliv har allerede tatt posisjoner knyttet til utvikling av denne type teknologi.
Etty R. Nilsen er ansatt i dette gaveprofessoratet. 

Grønn industri

Arenaprosjektet Industrial Green Tech satser på klimapositiv industri i Grenland, og store deler av næringslivet omstiller seg for å møte framtidens miljøutfordringer. Fagfeltet grønn industri er basert på tanker om sirkulær økonomi (energieffektivisering, miljøteknologi, biodrivstoff, hydrogen, vannkraft, elektrifisering, materialgjenvinning, jordarter/metaller, CO2-fangst, sikker drift osv.). Kompetansemiljøer som støtter opp om fagfeltet vil være en ressurs knyttet til innovasjons- og næringsutviklingsprosesser.

Læringsteknologi/digitalisering

Læring har med forvaltning av samfunnets største ressurs, befolkningen og innbyggerne, å gjøre. Utviklingen av ulike typer teknologisk støtte til læreprosesser og digitale læreverk er i rivende utvikling. Et sterkt kompetansemiljø i regionen vil komme både samfunn, elever og studenter til gode, og det vil bidra til læring, kompetansedeling og innovasjon i arbeidslivet.Logoer til alle bedrifter som er med på Birkelandinitiativet.

Birkelandinitiativet

Fire gaveprofessorat er opprettet som en del av Birkelandinitiativet, og det er satt av 20 millioner til prosjektet. 

Industri, næringsliv og myndigheter finansierer fire professorstillinger, og universitetet styrker satsingen med stipendiatstillinger, studentprosjekter og administrative ressurser.

De fire gaveprofessoratene fordeler seg på disse fire fagområdene: 

  • Maskinlæring/autonome systemer
  • Grønn industri
  • Velferdsteknologi
  • Læringsteknologi/ digitalisering valgt