Forskningsutvalget

Forskningsutvalget er et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder USNs forskningsvirksomhet, utviklingsarbeid og forskerutdanninger.


Forskningsutvalget skal harmonisere og øke kvaliteten på og omfanget av forskningsvirksomheten, utviklingsarbeidet og forskerutdanningene ved USN. Forskningsutvalget skal være USNs forskningsetiske utvalg.

Mandat

 • Utvalget skal bidra til oppfølging av forskningsstrategien og gi råd og innspill til overordnede forskningsrelevante problemstillinger og saker (forskning, utviklingsarbeid og innovasjon).
 • Utvalget skal gi råd i saker som gjelder rammebetingelser for forskning, og bidra til at samarbeid, samordning og helhetstenking ivaretas.
 • Utvalget skal være pådriver for saker som kan bidra til at USN når sine mål innen forsknings- og innovasjonsarbeid.
 • Utvalget skal stimulere til økt aktivitet innen FoU og arbeide for å synliggjøre USNs forsknings- og innovasjonsarbeid.
 • Utvalget skal gi råd om harmonisering av og kvalitetsutvikling i doktorgradsprogrammene, bl.a. innenfor veiledningstilbud, undervisningstilbud og krav til deltagerne i doktorgradsprogrammene.
 • Utvalget skal gi råd om systemer og ordninger som sikrer at forskningen ved USN skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.
 • Utvalget skal avgi årlig rapport til styret om virksomheten foregående år, med anbefalinger til tiltak som bør iverksettes eller områder som bør ha særlig oppmerksomhet.
 • Utvalget skal gi innspill til kriterier for å fordele KD-stipendiater.
 • Utvalget skal fatte vedtak som omhandlet i ph.d.-forskriften § 2-11 vedrørende tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen ved uredelighet.
 • Utvalget skal sikre at sakene blir godt belyst gjennom å invitere inn de som er berørt av sakene som behandles og andre aktører som kan bringe inn ny kunnskap i og nye perspektiver på sakene.
 • Godkjente protokoller fra Forskningsutvalget legges frem på rektors ledermøte og Forskningsutvalget orienteres i etterkant om hvordan ledelsen vil følge opp innspillene fra Forskningsutvalget.

Kontaktperson

Medlemmer

 • Leder: Jarle Bjerkholt, viserektor forskning
 • Nestleder: Halvor Austenå, viserektor utdanning
 • Tine Prøitz (forsker), HIU
 • Kirsti-Iren Skovdahl (forsker og leder av doktorgradsutvalg Personorientert helse), HS
 • Andreas Zedrosser (forsker og leder av doktorgradsutvalg økologi), TNM
 • Elsa Kristiansen (forsker), HH
 • Per Kristian Bolstad (stipendiat), TNM
 • Mette Falck-Pedersen (visedekan), TNM
 • Therese Dille (visedekan), HH
 • Nils Asle Bergsgard (visedekan), HIU
 • Rigmor Baraas (tilsvarende ansvarsområdet som visedekan), HS

Biblioteksjef deltar som fast observatør. Andre observatører kan bli innkalt, med talerett, for å få belyst sakene som blir behandlet.

Sammensetningen av Forskningsutvalget inkluderer ikke varamedlemmer. Begrunnelsen for dette er at det tilstrebes å gjennomføre møtene slik at flest mulig av medlemmene har anledning til å møte.