Klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge

Alle utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høyskoler er pålagt å ha en egen klagenemnd som skal behandle fuskesaker og klager over enkeltvedtak.


Klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge er klageinstans for alle enkeltvedtak i studentsaker som fattes ved universitetet. I disse sakene er klagenemndas vedtak endelig. I tillegg fatter klagenemnda vedtak som første instans i saker som gjelder fusk og skikkethet. I disse sakene er Felles klagenemnd klageinstans. Klagenemnda behandler også saker om merknader i politiattest for de studiene der politiattest kreves ved opptak.

Klagenemdas mandat

Mandatet til klagenemnda er etter lov om universiteter og høyskoler følgende saksområder:

 • Klage på avgjørelse om innpassing av utdanning, jf. § 3-5
 • Klage på avgjørelse om opptak av studenter, jf. uhl. §§ 3-6 og 3-7 og forskriften § 13-1
 • Klage på avgjørelse om rett til å avlegge eksamen, jf. uhl. § 3-10
 • Annullering av eksamen eller arbeidskrav - fusk, jf. uhl. § 4-7
 • Bortvisning og utestenging, jf. uhl. § 4-8
 • Utestenging grunnet straffbare forhold – politiattest, jf. uhl. § 4-9
 • Utestenging etter skikkethetsvurdering, jf. uhl. § 4-10
 • Klage over formelle feil ved eksamen, jf. forskriften § 13-3
 • Klage over karakterfastsetting, jf. forskriften § 13-2
 • Klage i forbindelse med valg og oppnevning av styret, jf. uhl. § 9-4
 • Klage på avslag på søknad om utveksling, jf. forskriften § 3-7

Medlemmer

I samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-1 består klagenemnda av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder fyller de lovbestemte krav for lagdommere, og er ikke ansatt ved universitetet. To av medlemmene er faglig ansatte ved universitetet, og de andre to medlemmene er studenter. Sekretærer for klagenemnda er en av universitetets jurister. 

Klagenemnda er vedtaksfør når leder eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede.

Styret oppnevner studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet.

 

Sekretær for klagenemnda

Catrine Schøne Brodwall, juridisk seniorrådgiver, avdeling for utdanning og studiekvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge
E-post: catrine.brodwall@usn.no