Klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge

Alle utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høyskoler er pålagt å ha en egen klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og andre klagesaker som gjelder studentene.


Klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter som fattes ved universitetet. I disse sakene er klagenemndas vedtak endelig. I tillegg fatter klagenemnda vedtak som første instans i saker som gjelder forsøk på fusk, mistanke om fusk og medvirkning til fusk. I disse sakene er Felles klagenemnd eller Kunnskapsdepartementet klageinstans. Klagenemnda behandler også saker om merknader i politiattest for de studiene der politiattest kreves ved opptak.

Klagenemdas mandat

Mandatet til klagenemnda er etter Lov om universiteter og høyskoler følgende saksområder:

  • Klage på avgjørelse om innpassing av utdanning, jf. § 3-5
  • Klage på avgjørelse om opptak av studenter, jf. uhl. §§ 3-6 og 3-7 og forskriften § 13-1
  • Klage på avgjørelse om rett til å avlegge eksamen, jf. uhl. § 3-10
  • Annullering av eksamen eller arbeidskrav - fusk, jf. uhl. § 4-7
  • Bortvisning og utestenging, jf. uhl. § 4-8
  • Utestenging grunnet straffbare forhold – politiattest, jf. uhl. § 4-9
  • Utestenging etter skikkethetsvurdering, jf. uhl. § 4-10
  • Klage over formelle feil ved eksamen, jf. forskriften § 13-3
  • Klage over karakterfastsetting, jf. forskriften § 13-2
  • Klage i forbindelse med valg og oppnevning av styret, jf. uhl. § 9-4

Medlemmer

I samsvar med Lov om universiteter og høyskoler § 5-1 består klagenemnda av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder fyller de lovbestemte krav for lagdommere, og er ikke ansatt ved universitetet. To av medlemmene er faglig ansatte ved universitetet, og de andre to medlemmene er studenter. Sekretærer for klagenemnda er universitetets tre jurister. Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke være medlem av klagenemnda.

Klagenemnda er vedtaksfør når leder eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede.

Fellesstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra studentparlamentet.