Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget behandler tilfeller der det er knyttet tvil til hvilken kategori en publikasjon skal registreres og rapporteres under i Cristin.


Publiseringsutvalget behandler saker der det er tvil om hvilken kategori en publikasjon skal registreres og rapporteres under i Cristin (Current research information system in Norway) i henhold til årlig frist i rapporteringsinstruksen.

Viserektor for FoU er ansvarlig for rapporteringen. Rapporten ferdigstilles og sendes av institusjonssuperbruker i Cristin.

Mandat

 • Utvalget kan vurdere vitenskapelige publikasjoner der det er oppstått tvil eller uenighet i forbindelse med registrering og rapportering av vitenskapelige publikasjoner.
 • Utvalget kan vurdere eventuelle tvistesaker når det gjelder sampublikasjoner med andre institusjoner.
 • Utvalget følger kriteriene for vitenskapelige publikasjoner i gjeldende rapporteringsinstruks fra Cristin

Sammensetning, ledelse og sekretariat

Publiseringsutvalget har følgende sammensetning:

 • Viserektor for forskning (leder)
 • En representant fra hvert fakultet med forskerkompetanse oppnevnes av Forskningsutvalget
 • Institusjonssuperbruker i Cristin er sekretær og saksbehandler
 • Utvalget kan suppleres med eksterne representanter ved behov

Kontakt:

cristin-admin@usn.no

Medlemmer:

 • Leder: Heidi Ormstad, viserektor forskning
 • Therese Dille (visedekan), HH
 • Henrik Bøhn (førsteamanuensis), HIU
 • Aud Johannessen (professor), HS
 • Einar Halvorsen (instituttleder), TNM
 • Institusjonssuperbruker i Cristin (sekretær og saksbehandler)

Medlemmene er valgt for perioden 2019-2023.