Vis studievalg

Klassifisering og lagringsområder (Ansatte)

Informasjon om riktig lagring og oppbevaring av filer og dokumenter.


Fargekodet klassifisering

Klassifiseringen er utviklet med utgangspunkt i Uninetts veiledning for klassifisering av informasjon.
Les også: Lagringsguide  og Dokumentplakat over tillatt lagringsplass

Lagingsguide og fildelingsløsninger for studenter

Lagringsområder og hvor data skal lagres.
 

Klassifisering fargekode

Åpen eller fritt tilgjengelig (Grønn)

Grønn kategori inneholder informasjon som kan eller skal være tilgjengelig for alle uten særskilte tilgangsrettigheter.
Det aller meste av informasjonen universitetet forvalter er åpen, enten som konsekvens av mål og hensikt med universitetets virksomhet eller som resultat av pålegg om åpenhet i lov, forskrift og annet regelverk som regulerer offentlig forvaltning og virksomhet. Andre deler av informasjonen har ingen krav om beskyttelse selv om den ikke ligger åpent tilgjengelig.
Denne klassen benyttes dersom det ikke forårsaker noen skade for enkeltpersoner, institusjonen  eller samarbeidspartner hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende.

Eksempler på slik informasjon kan være
•    en web-side som presenterer en avdeling, et kurs eller en enhet som legges åpent ut på internett
•    studiemateriell som ligger åpent, men som er merket med en gitt lisens og/eller opphavsrett
•    forskningsdata som ikke trenger noen beskyttelse (forskeren står ansvarlig for denne vurderingen)
•    undervisningsmateriell som ikke trenger noen beskyttelse (underviseren står ansvarlig for denne vurderingen)
Merk at selv om noe av denne informasjonen skal være tilgjengelig for alle, skal likevel informasjonens integritet sikres ved at kun personer og brukere med riktige rettigheter har tilgang til å endre informasjonen. Merk også at selv om informasjonen kan være åpen, er det ikke fritt frem å velge hva du gjør med den.

Utvekslingsområder er lagringsområder som brukes for grupper av personer til lagring av data som er av felles interesse for hele gruppa. I tillegg til de organisatoriske filområdene kan ansatte bestille egne områder for gruppearbeid.

Lagringsområdet blir brukt av faglærere for å dele informasjon med studenter. Det gjelder særlig i de tilfeller hvor undervisningsmaterialet er omfattende i størrelse. 


Premisser:
Områder for de respektive organisasjonsenheter er automatisk opprettet av IT-avdelingen. Organisatorisk inndeling er bare brukt for å gjøre det enklere å finne data som er lagret, og den gir ingen rettighetsbegrensning.  Alle studenter kan mao. lese alt, og ansatte kan opprette/slette filer over alt, uavhengig av i hvilken katalog filene ligger lagret.

Ansatte har alle rettigheter på området, mens studentene har kun lese-tilgang. Studenter kan således raskt og lett kopiere data ned til lokal disk på sin studentarbeidsplass for videre lokal bearbeiding.  

 • O: Utvekslingsområde mellom ansatte og studenter    
  Ansatte har lese og skriverett. Studenter har kun leserett
 • W: Lagringsområde for web og filer
  Eget web og fillagringsområde. Tilgang til tjenesten er foreløpig begrenset og er bare tilgjengelig for oppretting av nye filer for de som allerede har denne tilgangen fra før.
 • W: er i ferd med å bli erstattet av en ren webtjeneste (Linux-plattform med støtte for PHP og MySQL), https://web01.usn.no
 • MS Teams. Skylagringstjeneste

 

Klassifisering fargekode

Intern (Gul)

Dette er informasjon som ikke faller under lovkrav eller andre regler som krever åpenhet for offentligheten. All informasjon som ikke er klassifisert som åpen, fortrolig, eller strengt fortrolig.
Informasjonen må ha en viss beskyttelse og kan være tilgjengelig for både eksterne og interne, med kontrollerte tilgangsrettigheter. Denne klassen benyttes dersom det vil kunne forårsake en viss skade for enkeltpersoner, institusjonen eller samarbeidspartner hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende. Informasjonen har kun relevans for eller er innrettet mot en begrenset brukergruppe enten ved universitetet eller ved institusjoner og organisasjoner universitetet har samarbeid med.

Eksempler på slik informasjon kan være
•    enkelte arbeidsdokumenter (som ikke er klassifisert som «Fortrolig» eller «Strengt fortrolig»
•    informasjon som er unntatt offentlighet
•    mange typer av personopplysninger
•    karakterer
•    studentarbeider
•    eksamensbesvarelser
•    upubliserte forskningsdata og -arbeider

 • Prosjektområde, L: USN-Project
  Prosjektområde for ansatte/studenter som ikke inneholder sensitive data
 • Fellesområder, V: USN-Secure
  Felles områder for fakultet, avd. institutt og andre enheter
 • MS Teams. Skylagringstjeneste

 

klassifisering fargekoder

Fortrolig (Rød)

Dette er informasjon som universitetet er pålagt å begrense tilgangen til i lov, forskrift, avtaler, reglementer og annet regelverk. Dette tilsvarer graden fortrolig i den offentlige Beskyttelsesinstruksen. «Fortrolig» benyttes hvis det vil forårsake skade for offentlige interesser, universitetet, enkeltperson eller samarbeidspartner hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende.

Eksempler på slik informasjon kan være
•    særskilte kategorier av personopplysninger (tidligere kalt «sensitive personopplysninger»)
•    personalmapper
•    endel informasjon om f. eks. sikring av bygninger og IT-systemer
•    helseopplysninger
•    eksamensoppgaver


Hjemmeområder

Hjemmeområdet, M: USN-Personal, er ditt personlige lagringsområde ved USN knyttet til din faglige aktivitet ved universitet. Dette brukes blant annet til personlige dokumenter/filer, oppsettfiler for diverse programvare m.m.  
Premisser
Hjemmeområder er av plasshensyn begrenset med kvoter. Kvotene kan utvides med begrunnelse i faglige behov. Kontakt IT-avdelingen hvis du har behov for mer plass. 


Forskning- og prosjektdata områder

Forskning lagres på et prosjekt eller hos en forskningsgruppe eller lignende

Premisser
Forskere og prosjektgrupper kan få tildelt et område med kvote opp til 1TB for forskningsdata. Behovet må dokumenteres fra nærmeste leder og området opprettes etter avtale med IT-avdelingen. Prosjektleder bestemmer hvem som skal ha tilgang til området ved oppretting og ved senere endringer av tilgang. Skjema for tilgang til datasystemer ved USN

 • Forskningsdataområde, P: USN-Research
  Prosjektområde for ansatte som inneholder sensitive data

 

Klassifisering fargekode

Strengt fortrolig (Sort)

Denne kategorien omfatter samme type informasjon som Fortrolig (rød), men der spesielle hensyn gjør at man ønsker å beskytte dataene ytterligere. Pålegg om beskyttelse og sikring utover de lovbestemte skal være nedfelt i avtaler eller skriftlig dokumentert på annen måte.
Dette tilsvarer graden strengt fortrolig i den offentlige Beskyttelsesinstruksen. «Strengt fortrolig» benyttes dersom det vil kunne forårsake betydelig skade for offentlige interesser, universitetet, enkeltperson eller samarbeidspartner at informasjonen blir kjent for uvedkommende. Informasjonen skal ha de strengeste tilgangsrettigheter.

Eksempler på slik informasjon er
•    store mengder sensitive personopplysninger
•    store mengder helseopplysninger
•    forskningsdata og datasett av stor økonomisk verdi

Hvor kan du lagre forskningsdata?

Forskerstøtte og informasjon om Forskningsdata

http://bibliotek.usn.no/forskerstotte/forskningsdata/

IT-support har åpningstider:

 • 08:00 – 15:30 (hverdager)

Vi kan kontaktes på: