Bie

Ingen vet hvordan fremtiden blir, men vi vet at den vil bli formet av ny kunnskap.


Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et arnested for forskning og kunnskapsutvikling. Med dette følger et ansvar for å være en drivkraft – både i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn og i arbeidet med å redusere globale klimagassutslipp.   

Hovedjobben skjer i fagmiljøene, som driver fram forskningsbasert utvikling av velferdstjenester, og skaper nye produkter, tjenester og forretningsmodeller til beste for mennesker og natur.  

Samtidig gir vi studentene mulighet til å forme framtiden sin og ta i bruk talentene sine. Det er menneskelig bærekraft.   

Samfunnsutfordringene vi står overfor krever også god vekselvirkning mellom forskning og praksis. Dette gir utdanningsinstitusjoner en viktig rolle som motorer for samarbeid, samskaping og utvikling i samfunnet. USN skal være et nav for gode ideer og løsninger innen fagfeltene våre, og studenter og ansatte skal være viktige ressurser for regionen vår.  

Samtidig som vi er bevisste vår egenart som norsk institusjon, er den globale tenkemåten godt integrert i USN-kulturen. Tanker, ideer og løsninger blir utviklet lokalt og regionalt, men alltid i samarbeid med internasjonale fagmiljøer og i brytning med den fremste forskningen på feltet.  

USN jobber også for å gjøre utdanning og forskning mer tilgjengelig, relevant og interessant – for enda flere. Vi vet at jevnere tilgang til kunnskap reduserer sosiale skiller og øker mulighetene for deltakelse i samfunnet. Derfor er vi opptatt av å skape arenaer for dialog og presentasjon av faktabasert kunnskap og kritisk tenkning.