Om Senter for bærekraftig omstilling

Senter for bærekraftig omstilling skal være et kompetansesenter som bidrar til samskapning mellom universitet i Sørøst-Norge og aktører i omgivelsene med fokus på bærekraftig omstilling.


Senteret skal legge til rette for et bredt samarbeid på tvers av fagområder og sektorer slik at USN kan skape grunnlaget en bærekraftig omstilling lokalt, nasjonalt og globalt. 

USN vil gjennom senteret bidra med et mangfold av perspektiver på bærekraft og omstilling fra både humanistiske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, teknologiske og økonomiske perspektiver. 

Målet er at Senter for bærekraftig omstilling kan bli en katalysator for refleksjon, forskning og handling.

Organisering  

Senteret er organisert med et kompetansenettverk på hver enkelt campus, som holdes sammen og ivaretas på tvers av et lite team som utgjør senterets “arbeidskjerne”. 

Campusnettverkene skal være den sentrale kontaktflate mot omgivelsene. Hver campus har kontaktpersoner fra senterets “arbeidskjerne” som ivaretar kontakt og koordinering mellom de ulike parter.  

Kontaktpersoner

Hva er bærekraft?

Begrepet bærekraft er sentralt for senterets arbeid og vårt utgangspunkt er fortsatt Brundtland-kommisjonens avklaring fra 1987:  

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Siden den gangen har både innholdet i og definisjonen av begrepet utviklet seg. Som en del av 2030-agendaen for global utvikling, har FN vedtatt 17 hovedmål for bærekraftig utvikling, som er videre konkretisert i 169 detaljerte delmål. Disse målene skal fungere som en felles global retning for å oppnå en bærekraftig utvikling, og det er forventet at alle nasjoner og alle sektorer skal bidra. 

FNs bærekraftsmål danner også et grunnlag for USNs arbeid med bærekraft og Senter for bærekraftig omstilling er opptatt av at bærekraft skal være noe mer enn et begrep som nevnes i festtaler og årsrapporter.  

Mange spør oss om vår definisjon av begrepet, med bakgrunn i en opplevelse av at begrepet står i fare for å vannes ut og miste av syne agendaens mer vidtrekkende mål på veien.   

Senteret jobber med utgangspunkt i mangfoldet av definisjoner og oppfatninger, men med et sterkt fokus på å konkretisere innhold, mål og arbeidsmåter i møte med våre samarbeidspartnere.  

Vi mener at dybden i perspektivene, det kritiske blikk og villigheten til å gå den lange veien vil kunne bidra til å skape helhetlige løsninger hvor “løsning, implementering og omstilling” går hånd i hånd.   

For oss dreier bærekraft seg om:  

  • Klima og miljø  
  • Sosiale og menneskelige forhold  
  • Økonomiske forhold  

Og så dreier det seg i særdeleshet om “bærekraftig omstilling” - altså det konkrete, gradvise omstillingsarbeidet som alle aktører som ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling må gjennomføre. Og ikke minst hvordan samfunnsmessige menings- og betydningssystemer skaper premisser for hvordan omstilling til et bærekraftig samfunn er mulig.

Senteret vil i sin pilotperiode fra 2021-2022 fokusere på å ivareta, koordinere og styrke samarbeid om forskning, utdanning og formidling som fremmer bærekraftig omstilling.

FNs bærekraftsmål adresserer vår tids største utfordringer. Universitetets rolle i arbeidet med disse utfordringene står sentral gjennom USNs samfunnsoppdrag som kunnskapsinstitusjon.

Vi ønsker å samle ulike miljøer både interne og eksterne som ønsker å jobbe med bærekraftig omstilling og konkretisering av bærekraftsmålene. Gjennom Senter for bærekraftig omstilling tilbyr vi samarbeid, rådgivning og veiledning innenfor dette fokusområdet.