USN Digital 2022

USN digital. Illustrasjon.

USN Digital skal videreutvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de åtte campusene til én virtuell campus og universitetets virksomhet til samarbeidspartnere og omverden.

Målområde 1: USN Digital

Målområdet står i dag i en ny kontekst som følge av teknologisk utvikling, nasjonale føringer og institusjonelle ambisjoner. Digitalisering griper inn i organisasjonsutvikling, lederutøvelse, arbeidsprosesser og virksomhetsstyring. Den digitale kompetansen har økt betraktelig blant studenter, medarbeidere og ledere. Ny «digitale awareness» åpner for nye mulighetsrom, metodikk, arbeidsprosesser og forenklinger. I nasjonal politikkutforming er det sterkere fokus på tiltak som styrker digitalisering som tema i undervisning og digitale undervisnings- og vurderingsformer i profesjons- og arbeidslivsorienterte studier. En forutsetning for at digitalisering kan utløse synergier av betydning, er standardisering og systematikk knyttet til alle grunndata – ved den enkelte institusjon, men også i sektoren.

USN Digital 2022 skal fokusere på digitalisering som premiss for organisatorisk utvikling og for studieplanarbeid, undervisning og forskning.

Vurdering av måloppnåelse
Organisasjonsutvikling, administrasjon og virksomhetsstyring:

 • Innarbeide digitalisering i virksomhetsstrategien.
 • Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor en flercampusinstitusjon med distribuert ledelse og distribuerte administrative fellestjenester.
 • Digitaliserte, gjennomgående administrative arbeidsprosesser med kortere saksbehandlingstid, redusert behov for manuelle operasjoner, økt forutsigbarhet, kvalitet og likebehandling.
 • Selvbetjening skal være hovedregelen for studenter og medarbeidere, med utgangspunkt i tilgjengelighet 24x7 for tjenestene. Arbeidsprosesser med startpunkt hos student/medarbeider skal primært sørge for tilstrekkelig innsamling av informasjon til å kunne fullføre arbeidsprosessen/saksbehandlingen.
 • Digitalt og enkelt tilgjengelig aktuell leder-/styringsinformasjon både for drift (kvalitetssikring) og virksomhetsstyring (analyse og prediksjon) som gir grunnlag for beslutninger.

Studieplanarbeid, undervisning og forskning:

 • Digitale kunnskaper, ferdigheter og forståelse i studiene skal gjøre at uteksaminerte kandidater imøtekommer samfunnets dynamiske kompetansebehov.
 • Pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering skal resultere i nye, relevante og innovative undervisningsformer.
 • Vurdere og etablere balansen mellom digital og campusbasert undervisning i profesjonsutdanningene.
 • Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og arbeidslivsorientering og som også anvendes i nettbaserte etter- og videreutdanningsstudier.
 • Tilrettelegge for åpen forskning.
 • Spisse bruken av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale UH-institusjoner og arbeidslivet.

Kontakt oss

USN Digital