FoUI-arbeid ved USN Profesjon

En av målsetningene til USN Profesjon er at ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.


USN Profesjon skal:

  • Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene gjennom å utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i utdanningene.
  • Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoUI i samarbeid med arbeidslivet gjennom å identifisere praksisnære, forskbare problemstillinger som kan resultere i forskningsprosjekter. USN Profesjon skal også knytte forsknings- og utviklingsarbeid til praksissamarbeidet for å institusjonalisere forskningsbasert kunnskap i praksis

USN Profesjon har innvilget prosjektmidler til flere praksisrettede FoUI-prosjekt:

  • USN er resultatet av en fusjon mellom tidligere høgskoler. En viktig del av det faglige utviklingsarbeidet for den nye institusjonen ble å samordne parallelle studieprogram og utvikle felles studieplaner. I barnehagelærerutdanningen (BLU) resulterte utviklingsprosjektet Fornye, bevare, kombinere – en samordnet barnehagelærerutdanning ved USN i en ny studieplan gjeldende fra høsten 2018. Den nye studieplanen inkluderer strukturen Profesjon, Progresjon og Praksis (PPP) som har som intensjon å sikre helhet, integrasjon og sammenheng i utdanningen. PPP formulerer en rekke tiltak for å sikre profesjonsprogresjon både i undervisning og i praksis. Det er bevilget midler til følgeforskning for å belyse forholdet mellom intensjon og realiteter.
  • Kvalitet i praksisstudier for bachelor i barnevern, vernepleie og sykepleie. Gjennom prosjektet søker man å utvikle/utprøve nye former for praksis – både ved kvalitetsforbedring av rutiner og prosedyrer – jobbe ut læringsmål for ulike praksisperioder – sette læringsmålene inn i teoretiske og praktiske rammer. Utviklingsprosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Kompetansebyen Grenland med kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.
  • Øke gjennomføringrad i kliniske emner emner bachelor i optometri. Prosjektet består av flere delprosjekter: i) Samarbeid med praksisfeltet i forbindelse med ekstern praksis i 6.semester, ii) Tilrettelegging for forberedelse og gjennomføring av praktiske eksamener, iii) Studentenes holdninger til klinisk ferdighetstrening og tilegnelse av klinisk forståelse. Overgripende for alle delene i prosjektet er studentmedvirkning.
  • Studenttette poster – et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sykepleie og helsefag, USN og Kirurgen post 1 og 2, Vestre Viken helseforetak. Hensikten med prosjektet er å bedre kvaliteten på veiledningen av studentene gjennom å prøve ut en godt evaluert metode for veiledning.
  • Lærerveileders pedagogiske praksis i kliniske studier i bachelorutdanningen i sykepleie: En nasjonal kartleggingsstudie. Gjennomføring av et nasjonalt kartleggingsprosjekt relatert til kliniske studier/praksisstudier bachelor i norske sykepleierutdanninger. Kartleggingsprosjektet vil kunne danne et utgangspunkt for eventuelle endringer målrettet og systematisk arbeid i den delen av det pedagogiske tilbudet i kliniske studier som er forankret i lærerveilederens pedagogiske praksis knyttet til kliniske studier i bachelorutdanningen.
  • Kan veiledning av kontaktsykepleiere bidra til en bedre praksis for studenten. Hovedhensikten er å styrke samarbeidet mellom praksislærer og kontaktsykepleier i hjemmesykepleiepraksis slik at 3.års studenter får best mulig læringsutbytte i løpet av denne praksisperioden. Fra praksisfeltet deltar Øvre Eiker kommune.