Kunnskapsutvikling og innovasjon

Senteret skal bidra til styrking og utvikling av kunnskap innen tematikker som faller inn under forskningsprogrammene, samt utvikle av mono- og tverrfaglige emner/kurs, både for etter- og videreutdanning og inn i mot eksisterende utdanningsprogrammer.


Senteret skal bidra til innovasjon gjennom utprøving og nyutvikling av systemer og tjenester som kan bidra til bedre syns- og belysningsforhold, og slik bedre livskvaliteten til personer med redusert syn. Det innebærer også et mål om å utvikle nye og mer sensitive tester/metoder for å avdekke tidlige endringer i øyet eller synsfunksjonen.