Studentombud for fagskolene

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved fagskolene i Øst-samarbeid råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudtjenesten er lavterskel tilbud – ingen spørsmål er for små eller store!

Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Studentombudet er for deg som studerer ved fagskolene i Viken, Oslo, Vestfold & Telemark og  Innlandet, samt Norsk hestesenter, Norsk fagskole for lokomotivførere, Norges grønne fagskole - Vea og Fagskolen aldring og helse.   

Se nederst på siden for mer informasjon.

Studentreisen din omfatter mange lovregulerte plikter og rettigheter. Kjenner du disse? 

Studentombudet er også på Facebook: FB

Spørsmål og svar

Studentombud er der for deg!

Det er mange problemstillinger det kan være kjekt å prate med studentombud om. Ta gjerne kontakt...

 • hvis du har et spørsmål ang. studiesituasjonen din og ikke vet hvem du bør kontakte
 • hvis du føler at du ikke blir hørt, eller du får ikke svar fra skolen
 • hvis du opplever mobbing, trakassering eller diskriminering
 • hvis du trenger noen å lese gjennom din klage, ønske om begrunnelse etc
 • hvis du vil ha en nøytral tredjepart med på vanskelige møter
 • hvis du vil prate om "veien videre", muligheter og løsninger

Ingen spørsmål er for store eller for små for å ta kontakt med oss. Studentombud skal se til at dine rettigheter som student blir ivaretatt.

Hva studentombud IKKE kan hjelpe deg med

Et studentombud kan ikke...

 • avgjøre saker
 • være en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet eller avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer  
 • instruere ansatte, enheter eller beslutningsorganer  
 • fungere som studentens advokat, eller ta parti i en pågående konflikt
Typiske henvendelser til studentombud

Ingen spørsmål er for store eller for små. Studentombudet jobber med alt som har med din studiesituasjon å gjøre, og som fagskolen din har ansvar for. De fleste henvendelser har tilknytning til følgende temaer:

 • Eksamen
 • Tilrettelegging
 • Læringsmiljø
 • Diskriminering
 • Mobbing
 • Trakassering
 • Konflikter i relasjon mellom student/student eller student/ansatt (eventuelt veileder)
 • Konfidensialitet og taushetsplikt
 • Praksis
 • Skikkethet
 • Administrative spørsmål
 • Studentrettigheter generelt
Varsling om kritikkverdige forhold

Det kan være vanskelig å vite hvem man kan henvende seg til for å varsle om forhold som:

 • Seksuell trakassering
 • Mobbing
 • Diskriminering
 • Svikt i sikkerhetsrutiner
 • Fare for liv og helse

Studentombudet har taushetsplikt og du kan varsle anonymt gjennom oss (det finnes noen få unntak fra taushetsplikten, for eksempel hvis en persons liv eller helse er i fare eller en person er til fare for andres liv eller helse, men dette er sjeldent aktuelt).

Vi kan gi deg informasjon om hvordan man varsler og hvilke kanaler kan brukes.

 

Taushetsplikt

Studentombud har taushetsplikt. Du kan være trygg på at det du diskuterer med studentombudet blir behandlet konfidensielt.

Kun hvis du gir samtykke, kan vi ta saken din videre med relevante personer. Det finnes noen få unntak fra taushetsplikten, for eksempel hvis en persons liv eller helse er i fare eller en person er til fare for andres liv eller helse, men dette er sjeldent aktuelt.

 

Konflikter, mobbing og trakassering

Du har en lovfestet rett på et godt og inkluderende læringsmiljø som fagskolestudent. Konflikter i klassen, mobbing eller trakassering kan ødelegge hele studietiden for deg og dine medstudenter. Ikke la det skje!

Mobbing og trakassering

Arbeidstilsynet definerer trakassering og mobbing som følger:

"Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting.Trakassering kan skje på ulike måter. Mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene for trakassering. 

Trakassering kan både være enkelthendelser og  hendelser som skjer gjentatte ganger. Dersom det er en enkelthendelse må den være av en viss alvorlighetsgrad for at det faller inn under begrepet trakassering. Hvis de negative og krenkende handlingene derimot skjer systematisk og gjentas over tid, vil det heller dreie seg om mobbing, som er en form for trakassering" (https://www.arbeidstilsynet.no/tema/trakassering/).

Mobbing og læringsmiljø

Mobbing og trakassering er ikke akseptabelt og er i strid med ditt krav på et godt og inkluderende læringsmiljø som definert i fagskoleloven. Mobbing må alltid tas på alvor.

I noen få tilfeller kan dette bero på en misforståelse eller at den andre parten ikke forstår at du føler deg krenket. Det er ikke alltid at alle ville reagert på samme måte ved samme hendelsen. Men det er din opplevelse og dine følelser som definerer om du føler deg mobbet.

Tips: si fra til motparten hvordan du opplever situasjonen aller først. Av og til er dette nok for å få slutt på uønsket atferd.

Vedvarende mobbing og trakassering kan være helseskadelig og føre til store psykiske symptomplager og det som verre er.

Hvis du føler deg mobbet av enten din lærer eller dine medstudenter, ta gjerne kontakt med studentombudet for å drøfte veien videre. Husk å bruke kontaktskjema hvis du sender sensitiv informasjon. Studentombud har taushetsplikt og alt du sier behandles konfidensielt med mindre du ønsker å fremstå med navn. Studentombudet kan viderebringe en bekymringsmelding til rektor som da iverksetter rutiner for å få slutt på atferd som oppleves som mobbing eller trakassering. 

Ønsker du å prate med studentombud anonymt, kan studentombudet drøfte med deg ulike måter å håndtere situasjonen på sammen med deg. Ikke la situasjonen bli vedvarende!

Mobbing eller trakassering fra lærer

Det er ikke sjelden studenter opplever seg mobbet eller trakassert av en lærer eller en annen autoritetsperson. Mange kvier seg til å melde fra i redsel for represalier noe som ikke er vanskelig å forstå. Viste du at loven forbyr gjengeldelse hvis en student har fremmet en klage om mobbing/trakassering? Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 14 sier at det er forbudt å gjengjelde mot noen som har fremmet klage om brudd på denne loven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet, med mindre vedkommende har opptrådt grovt uaktsomt.

Konflikter mellom to likeverdige parter

Konflikter er vanskelig å unngå. Konflikter på arbeidsplassen, i vennegjengen eller familien er dessverre noe det fleste av oss kommer i berøring med. Konflikter kan oppleves som svært stressende og belastende.

Hvordan håndterer man en konflikt? Ofte, men ikke alltid, dreier det seg om ulike oppfattelser av hendelser, eller at partene ikke kjenner til hverandres situasjon eller bakgrunn. Dette fører til en situasjon hvor man ikke kjenner hverandre godt nok til å kunne tolke kommunikasjonen mellom seg på en god måte.

Her er det noen tips du kan bruke for å løse konflikter:

 • Snakk ut om konflikten sammen med den du er i konflikt med. Det å ta opp en sårbar tema krever mot men kan være helt nødvendig for å kunne legge konflikten bak seg. Klarer man ikke å ta denne vanskelige samtalen, kan konflikten bli "hengende i luften" så lenge du har med motparten å gjøre.
 • Ikke å ta denne praten tilfeldig i lunsjen eller i en pause. Det er så viktig at en slik prat skjer i trygge rammer, at man avtaler å snakke sammen slik at begge er litt forberedt og at man kanskje også avtaler noen kjøreregler for samtalen – f.eks at man blir enige om at begge skal få snakke ut uten å avbrytes. 
 • Det kan være smart å speile hverandre på den måten at man sjekker ut at man har forstått hverandre riktig. Still gjerne spørsmål for å forsikre at du og den andre har forstått hverandre riktig.
 • Ikke bruk konflikthevende språk  som "ALLE synes du...". Snakk om din opplevelse av situasjonen og hvordan du opplever situasjonen.Uttrykk dine følelser uten å påstå at den andre har ansvar for dem.
 • Ikke generaliser motpartens afterd unødig. Ikke si "du er alltid så nedlatende", bruk heller en konkret situasjon som fikk deg til å føle på en bestemt måte.
 • Etterlys motpartens versjon - du kan bli overrasket over hvor ulikt situasjonen ble oppfattet! Mange misforståelser har ført til vedvarende konflikter helt unødvendig. 
 • Utrykk et ønske om å finne en løsning dere begge kan leve med. Og ja, av og til kan løsningen være at man har minst mulig med den andre å gjøre - altså man er enige om å være uenige. Som oftest må man både gi og ta for å løse konflikten (kompromiss).
 • Ikke involver andre i din konflikt. Ingen er tjent med ulike "leire og heiagjenger" - dette er med på å ødelegge et godt læringsmiljø for alle.
 • Vær raus - beklag din egen oppførsel hvis det føles riktig. Aksepter raust andres beklagelse.
 • Fungerer ikke egne forsøk på å løse konflikten, ta gjerne kontakt med Studentombudet eller en fra fagskolen begge parter har tillitt til som kan da fungere som nøytral mekler mellom dere.

Hva er studentombudets rolle?

Det kan være nyttig for studenten å ta en prat med Studentombudet i tilfellet trakassering/mobbing eller vanskelige konflikter. Studentombudet kan gi deg råd om veien videre mht. fagskolens varslingsrutiner og regler. Studentombudet sørger for at din rettssikkerhet er ivaretatt og at fagskolen følger opp saken.

Studentombudet kan også fungere som nøytral mekler mellom to likeverdige parter. Er konflikten fastlåst kan det være lurt å med en nøytral tredjepart som strukturerer samtalen og drøfter mulige løsninger sammen med partene.

Ikke la konflikter eller mobbing ødelegge fine studieår!    

Om konflikthåndtering

Konstruktive konflikter (blogg ved studentombud ved OsloMet)

Konflikthåndtering (TED talk av John Zinsser)

 

 

Jeg har behov for tilrettelegging av studier

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativ enkel koordinering og justeringer i god dialog med fagskolen.

Fagskolene tilstreber universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging på grunn av f.eks:

 • Syns- eller hørselshemming
 • Bevegelses- og forflytningsvansker
 • Konsentrasjonsvansker, dysleksi, lese og skrivevansker etc.
 • Kroniske sykdommer
 • Angst, depresjoner eller andre psykiske sykdommer

Har du rett til å søke om tilrettelegging?

Har du en funksjonsnedsettelse/skade eller har særskilte behov, har du rett til å få tilrettelegging av studier, lærested, læremidler og eksamen. Tilretteleggingen skal dog  ikke føre til dårligere faglig utbytte.

"Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Institusjoner på Svalbard skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i den enkelte utdanningen". (Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 15 Læringsmiljø).

Hvordan kan jeg søke om tilrettelegging?

Ulike fagskoler har ulike frister for å søke om tilrettelegging av eksamen og studier. Som oftest må du vedlegge attest fra legen din, eller en annen spesialisterklæring. Ta kontakt med administrasjonen ved din fagskole for å finne ut frister og rutinene ved søknad for tilrettelegging.

Om fagskolen din ikke har egne søknadskjemaer for tilrettelegging, kan du lage egen søknad. Du kan bruke denne malen hvis du vil. Husk å inkludere dette i søknaden din:

1. Dato, navn og kontaktinfo

2. Hvorfor søker du tilrettelegging? Hvordan lager din funksjonsnedsettelse eller spesielle behov barrierer for deg i studieløpet?

3. Hva vil du tilrettelegge (eksamen, studier, læremidler med mer.)

4. Forslag til passende tilretteleggingstiltak (f. eks.ekstra tid i eksamen, teksting av videoer, spesielle programmer, fleksibilitet i studiene, tilgang til hvilerom med mer)

5. Vedlegg attest fra sakskyndige

Husk å ikke sende sensitive opplysninger via epost. Studentombudet kan hjelpe deg med søknaden din - bruk kontaktskjema som du finner her.

Klagemulighet?

Hvis du ikke får medhold i din søknad om tilrettelegging, har du rett til å klage på vedtaket. Se her hvordan du gjør det.

Tips 

I denne broshyren fra USN kan du lese mer om hvordan man kan tilrettelegge studier og eksamen ved funksjonsnedsettelse: USN Tilrettelegging. 

Dysleksi i fagskolen - en veileder (Universell)

Jeg ønsker å klage på vedtak

Her får du noen tips ang. hvordan du klager på et enkeltvedtak. Det er ingen fasit på selveste klagen, men visse ting er lurt å få med seg når du skriver en klagesak. Vedtaket du ønsker å klage kan handle om for eksempel avgjørelser om tilrettelegging, godskriving av fag eller fritak fra undervisning, permisjon, opptak eller klage på formelle feil på eksamen. Når en søknad blir avvist er det også vanligvis et enkeltvedtak.

Hvis du ønsker å klage på eksamenskarakter - be om begrunnelse først

Du har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting etter Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, §22:

"En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet. Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at karakteren blir kunngjort. Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Begrunnelsen skal gis innen to uker etter at studenten har bedt om den. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om det og samtidig få vite når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.

Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal studentene ha tilgang til dem etter at karakteren er fastsatt".

Saksgang ved klage på eksamenskarakter

Frister

Du har tre uker til å klage på et vedtak/eksamenskarakter etter at det er fattet. Enkeltvedtak skal være skriftlige og begrunnet, og informere om klageretten. Men selv om det ikke er gjort har du klagerett. Hvis du er usikker på om du kan klage på en avgjørelse kan du kontakte studentombudet.

Konsekvensene ved klage på eksamenskarakter/formelle feil?

Før du sender inn en klage, bør du tenke på konsekvensene hvis du får medhold. Hvis du, f. eks. klager på formelle feil ved eksamen, kan konsekvensen være at du må ta eksamenen på nytt. Klager du på eksamenskarakter, kan endringen i din karakter bli til ugunst for deg. 

Før du klager på eksamenskarakter, er det lurt å først be om begrunnelse for karakteren. Har du fått stryk har du ingenting å tape på ved å sende inn en klage. Har du derimot fått E kan det fort bli at ny sensur fører til at du ikke består.

Hvem skal motta klagen din?   

Det er enheten som fattet vedtaket du klager på som skal motta klagen din. Du kan levere klagen din personlig, sende en epost eller sende den via vanlig post. 

Får du ikke medhold for klagen din hos enheten som fattet vedtaket, sendes din klage til et klagenemnd for viderebehandling. Dette er den vanligste klageveien for enkeltvedtak utenom klage på eksamenskarakter:

Saker som behandles av Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

 • § 16 om opptak gjennom samordna opptak, unntatt fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse eller spesielle opptakskrav, jf. fagskoleforskriften § 43
 • § 24 om annullering av eksamen eller prøve
 • § 25 om bortvisning og utestenging
 • § 26 om vurdering av skikkethet
 • § 27 om krav om politiattest

For alle saker som skal til nasjonal klagenemnd er saksgangen følgende: 

 1. Behandling og enkeltvedtak i førsteinstans (styret/lokal nemnd). Du har en mulighet til å uttale deg om saken når du får varselen om vedtak. Hvis det fattes et vedtak til ugunst for deg, kan du klage.
 2. Studenten må klage innen 3 ukers klagefrist (alle enkeltvedtak skal opplyse om klageretten)
 3. Førsteinstansen som fattet vedtaket vurderer klagen (styret/lokal nemnd)
  • --> Vedtaket opprettholdes eller omgjøres
 4. Dersom vedtaket opprettholdes av førsteinstansen sendes klagen til klageinstansen (Nasjonal klagenemnd)

Hvordan skriver jeg en klage?

Klagen din bør inneholde følgende elementer:

1. Hva klager jeg på

2. Hvorfor mener jeg at beslutningen var feil?

3. Hva ønsker jeg skal skje?

4. Dato og navn

5. Kontaktinformasjon

Tenk på mottageren - er klagen din godt poengtert or argumentert? Har du skrevet kun det som er relevant til saken, eller har du skrevet om alt som plager deg? Er språket ditt forståelig og tydelig? Har du vedlagt all relevant info som kan fremme din sak? Har du lagt ved kontaktinformasjon og dato (viktig for å dokumentere at du overholdt klagefristen).

Hvis du vil at studentombud leser gjennom klagen før du sender den, send den til fagskoleombud@usn.no

Hjelp fra studentombud

Vil du at studentombudet leser gjennom klagen din før du sender den, send den til fagskoleombud@usn.no og samtidig sende en tekstmelding om varsel om innkommende epost til 40046005. Dette for at ikke klagen blir forsinket grunnet ferieavikling og liknende.

 

 

 

Når du kontakter studentombud

Dersom du ønsker hjelp fra studentombudet i din situasjon, er det fint om du sender en e-post til fagskoleombud@usn.no med informasjon om;

 • navnet ditt, og hvilken fagskole/studieprogram du går på
 • din situasjon/ditt problem (hva som er skjedd og problemstilling)
 • andre du eventuelt har vært i kontakt med og hva disse mener om saken  (medstudenter, tillitsvalgte, rådgivere e.l.)
 • hva du ønsker at studentombudet skal hjelpe deg med
 • samtykke: du kan skrive om du samtykker at studentombudet eventuelt tar saken din videre til relevante personer (studentombudet har taushetsplikt og trenger en slik erklæring for å kunne ta saken din videre).  

Når e-posten er mottatt vil studentombudet se på saken og eventuelt be om tilleggsopplysninger dersom det er nødvendig. Studentombudet vil så vurdere om saken er innenfor sitt mandat. I så fall vil studentombudet kontakte deg og gi deg en tilbakemelding på beregnet saksbehandlingstid, i motsatt fall vil du motta et avslag med begrunnelse dersom saken er utenfor mandatet.

Dersom du foretrekker å ringe, kan du kontakte studentombudet på mobiltelefonnummer 40046005 (kl. 08:00-13:00). Noen ganger kan saker løses over telefon, men i mange saker vil det være nødvendig å ettersende informasjon skriftlig. Dette avtales eventuelt under samtale.

 

 

Relevante lenker

Læringsmiljø

Tilrettelegging av studier

Lover og forskrifter

Overordnete lover og forskrifter:

Lokale forskrifter:

Årsrapporter fra Studentombudet

 

 

 

Kontaktskjema
Fusk

Fusk i eksamen eller innleveringer

Å fuske i eksamen betyr å bryte reglene og urettmessig tilegne seg informasjon eller assistanse under en eksamenssituasjon. Dette kan inkludere ulike former for juks, som for eksempel:

 • Kopiering av andres arbeid eller svar 
 • Bruk av ulovlige hjelpemidler, for eksempel mobiltelefoner eller notater.
 • Ulovlig samarbeid
 • Plagiat, som innebærer å presentere andres arbeid som ens eget uten tilstrekkelig kreditering

Sjekk emneplanen din og skolens eksamensregelverk hva som er tillatt av hjelpemidler ved hver innlevering eller eksamen. Hvis du er i tvil, ta kontakt med emnelæreren din.

Plagiering

Det å plagiere betyr hovedsakelig at studenten presenterer andres arbeid, ideer, eller formuleringer som som sine egne uten tilstrekkelig kreditering eller referanse. Plagiering kan ta mange former, inkludert:

 • Direkt plagiering: Kopiering og innlevering av andres tekst ordrett uten å gi kreditt til originalforfatteren.
 •  Omformulering av andres ideer eller setninger uten å gi tilstrekkelig referanse til originalkilden.
 • Selvplagiering: Gjenbruk av ens eget tidligere publiserte arbeid uten å informere kilden

Bruk kildekompasset flittig! Kildekompasset finner du her: kildekompasset

Er du mistenkt for juks?

Ikke nøl å ta kontakt med Studentombudet for veiledning og råd.

Webinarer for fagskoler

1. Webinar om forvaltningsloven

Webinaropptaket

Presentasjon i pdf. 

2. Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse (av Lars Jørgensen/HK dir, 29.02.2024)

Webinaropptaket

Presentasjon i pdf

3. Målgrupper og tilretteleggingstiltak (av Lars Jørgensen/HK dir, 05.03.2024)

Webinaropptaket

Presentasjon i pdf

4. Digalisering og universell utforming av IKT (av Dagfinn Rømen/HK dir, 12.03.2024)

Webinaropptaket

Presentasjon i pdf

5. Hvordan rigger vi oss ved min fagskole? (av Lars Jørgensen/HK dir, 18.03.2024)

Webinaropptaket

Presentasjon i pdf