Sykepleie

Bachelor i sykepleie – Fleksibel deltidsutdanning

Torpmoen og Ål - Deltid

Det er et stort behov for økt sykepleiekompetanse i distriktskommuner. Vi ønsker å tilby studier der folk bor og arbeider. Derfor har vi utviklet denne deltids sykepleierutdanningen for deg som bor i enkelte av våre kommuner i Viken.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Fleksisykepleie Viken
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Torpmoen og Ål
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Søkekode: 222 589
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 25
Jan-Eilert Pedersen underviser på den fleksible deltidsudanningen i sykepleie
Jan-Eilert Pedersen underviser ved den fleksible deltidsutdanningen i sykepleie. Han er en avansert klinisk allmennsykepleier (AKS-kombinasjonsstilling mellom Notodden kommune og USN).

Hvor foregår undervisningen?

Vi har et godt samarbeid med kommunene som denne utdanningen er rettet mot, slik at du ved fullført studium har sykepleierkompetanse som er velegnet for å arbeide som distriktsykepleier.

Torpomoen og Ål som er tilknyttet til et lokalmedisinsk senter skal fungere som satellitt-campus.

For opptak til Viken fylke kreves bostedsadresse i en av følgende kommuner: Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål.

Hvordan foregår undervisningen?

Dette studiet har en høy grad av fleksibilitet knyttet til undervisning og læring. Vi tilbyr synkron (i sanntid) og asynkron (opptak) nettundervisning og veiledning i kombinasjon med lokale samlinger. Vi fokuserer på aktiv og selvledet læring, samarbeidslæring og bruk av digitale ressurser (video, podkast, nettside etc.) og digitale verktøy.  

Omvendt undervisning er en undervisningsmetode som snur tradisjonell undervisning på hodet. Kort fortalt jobber studentene med ulike læringsressurser før en samling, mens tiden på samlingen brukes til aktiv læring. Det som tradisjonelt skjer i klasserommet flyttes altså ut og motsatt. Dette krever god ledelse av egen læring. Samtidig får du veiledning underveis og sluttvurdering på ditt arbeid fra lærere og medstudenter. Mange av læringsaktivitetene skjer gjennom samarbeidslæring før, under og etter samling. Hensikten med læringsgruppene er å stimulere til et læringsfelleskap som skaper motivasjon og utvikling gjennom fordypning i litteratur, dialog og deling av kunnskap. 

Webinarer og praksis i deltidsstudiet

Studiet vil ha omlag tre fysiske og 29 webinarer per semester. Dette er fastlagt for 1. semester, men vil bestemmes nærmere i samråd med praksisfeltet og etter hvert også deg. Du vil få tildelt en læringsgruppe der AKS-sykepleiere (avansert klinisk allmennsykepleier) i kommunen i kombinasjons-stillinger ved USN har et særskilt ansvar for veiledning sammen med andre ansatte ved USN.

Kliniske studier

Praksis- og praksisrettede studier utgjør halvparten av sykepleierstudiet. I praksisstudier får du anledning til å anvende teoretisk og praktisk kunnskap og utøve profesjonens verdier. I deltidsstudiet er praksis-modellen utviklet sammen med praksisfeltet. For å ha maksimal fleksibilitet planlegges praksisstudier hovedsakelig i egen kommune eller nærkommune.  

For å opprettholde prinsippet om deltid og fleksibilitet kan praksisperiodene strekkes ut i tid.

Dette lærer du

En sykepleier jobber med mennesker og har fokus på hvordan sykdom og behandling påvirker pasientens liv og livskvalitet. Derfor er temaer som helse, livsglede, mestring og hverdagsrehabilitering viktige i utdanningen. 

Som sykepleier trenger du en solid teoretisk kunnskapsbase. 50 prosent av studiet er en innføring i sykepleievitenskapelige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige kunnskapsområder; som blant annet sykepleie, anatomi/fysiologi, farmakologi, sykdomslære og mikrobiologi, psykologi, pedagogikk, klinisk kommunikasjon, etikk og ledelse- og administrasjon. 

Det legges stor vekt på integrering og bruk av teori fra ulike kunnskapsområder i ferdighetstrening og kliniske studier. Vi har et godt samarbeid med kommunene som denne utdanningen er rettet mot; slik at du ved fullført studium har sykepleierkompetanse som er velegnet for å arbeide som distrikt-sykepleier. 

Vi er kjent for tett og god dialog med våre studenter gjennom hele studieløpet. Vi vil legge til rette for aktive og selv-ledede læringsprosesser med stor grad av samarbeidslæring og bruk av digitale ressurser (video, podkast, nettside etc.) og digitale verktøy.  

Dette deltidsstudiet er 75% over 4 år, det betyr at du må regne med å jobbe ca 30 timer hver uke med studiene dine, derfor anbefaler vi at du ikke jobbe mer enn 50% ved siden av studiene.

Hvorfor velge bachelor i sykepleie?

Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke om autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre – fra fødsel til død – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder både i Norge og i utlandet.

Som sykepleier vil du alltid møte faglige utfordringer og hele tiden utvikle deg teoretisk og personlig, uavhengig av hvilken sektor i helsetjenesten du velger å jobbe i.

Sykepleierens funksjoner er mange, og inngår i alt fra forebyggende og helsefremmende, behandlende – lindrende – rehabiliterende funksjoner, fagutviklende – undervisende funksjoner og administrative funksjoner.

Sykepleieyrket er ansvarsfullt og krevende, men også variert og givende. Det er et fagfelt i rivende utvikling med økende krav til kompetanse.

Hva slags jobb får du?

Behovet for sykepleiere er stort, og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Sykepleiere jobber i alle felt i helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. 

Fremtidens sykepleiere vil også få en sentral rolle i samarbeidet mellom ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten, og tverrprofesjonelt samarbeid er et viktig tema innenfor helsetjenesten generelt og i sykepleiens fag og funksjon spesielt.

Dette tjener du som sykepleier

Det er ikke i tvil om at sykepleiere gjør en viktig jobb. Mange mener sykepleiere tjener for dårlig. Det kan selvfølgelig diskuteres, men som ferdig utdannet sykepleier tjener du godt til å få en god hverdag.

Videre sykepleierutdanning

Sykepleierutdanningen kvalifiserer deg til mange ulike videreutdanninger og mastergrader både ved USN og andre institusjoner.

Vi tilbyr flere master- og videreutdanninger:

Vi tilbyr også en doktorgrad i personorientert helsearbeid.

Er du interessert i etter- og videreutdanning innen sykepleie og helsefag finner du hele tilbudet her.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om helsefag. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av sykepleieutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

I tillegg må du ha en geografisk tilknytning til utdanningsstedet. Det betyr at du må ha bostedsadresse i en av følgende kommuner:

 • Flesberg
 • Flå
 • Gol
 • Hemsedal
 • Hol
 • Krødsherad
 • Nesbyen
 • Nore og Uvdal
 • Rollag
 • Sigdal
 • Ål

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Deltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Deltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud