Demens og alderspsykiatri

Demens og alderspsykiatri

Studiet retter seg mot høyskoleutdannede profesjonsgrupper som arbeider innen alderspsykiatri og demensomsorgen i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.11.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2019

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder 5 delemner. Følgende temaer er sentrale:

1. Identifisering og vurdering av behov hos personer med demens og psykiske lidelser

 • Normal aldring
 • Symptomer og behandling av geriatriske sykdommer
 • Demenssykdommer og psykiske lidelser: utredning, symptomer og behandling
 • Medikamentelle utfordringer: multimorbiditet og polyfarmasi
 • Vurdering av fysisk, psykisk og sosialt funksjonsnivå
 • Kartleggingsverktøy i diagnostisering og utredning av tiltak: systematisk observasjon og kritisk bruk av veiledende og standardiserte skjemaer og instrumenter

2. Livsløp og helse hos personer med demens og psykiske lidelser

 • Livsløpets betydning for aldring og alderdom
 • Levekår og livskvalitet
 • Yngre personer med demens
 • Sosiale konsekvenser av demenssykdom og alderspsykiatriske diagnoser
 • Pasientperspektivet: Å leve med demenssykdommer og psykiske lidelser
 • Pårørendeperspektivet: Å være nærstående til en person med demens og psykiske lidelser
 • Familiefokus i helsetjenesten, ulike familiekonstellasjoner
 • Etnisitet; møte mellom ulike kulturer
 • Lindring og verdig avslutning på livet

3. Personsentrert omsorg

 • Relasjoner og verdier; Personsentret omsorg
 • Faglige, etiske og juridiske innfallsvinkler til å forstå og møte alderpsykiatriske utfordrenger
 • Verdighet: Etiske teorier og dilemmaer knyttet til utredning, behandling og omsorg
 • Utfordringer relatert til rettssikkerhet for personer med demens - bruk av tvang: Autonomi og samtykkekompetanse
 • Palliasjon, smerter og smertekartlegging
 • Dokumentasjon og informasjonsutveksling
 • Miljøterapeutiske prinsipper: Tilrettelegging av fysisk og psykososialt miljø inne og ute
 • Bruk av musikk, reminisens, taktil berøring og fysisk tilrettelegging av miljøet som helsefremmende tiltak

4. Velferdsstatens utfordringer, politiske mål og rammebetingelser

 • Helsepolitiske føringer
 • Etiske, juridiske og økonomiske aspekter i forbindelse med helsetjenester
 • Ulike samhandlingsformer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Offentlig og privat omsorg: Samarbeide med pårørende/nettverk/frivillige organisasjoner

5. Organisering av demensomsorgen

 • BEON-prinsippet
 • Tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner
 • Helsefremmende arbeid i demensomsorgen;
  • Tilrettelagte tilbud og boformer
  • Hjemmebaserte og institusjonsbaserte tilbud
  • Ivaretakelse av og samarbeid med pårørende
  • Bruk av velferdsteknologi for bedre omsorg; muligheter og begrensinger

Hva slags jobb får du?

Utdanningen kvalifiserer for tilsettinger i stillinger som demenskoordinatorer og faglige lederstillinger i demensomsorgen.

Slik er studiet

Videreutdanningen er tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium beregnet til to semestre. Studiet er organisert i totalt seks ukesamlinger á fire dager, tre samlinger i hvert semester. Hver undervisningsdag har en ramme på seks timer. Det er krav om minimum 75 prosent obligatorisk deltagelse.

En del av vurderingen gjennom studieforløpet gjennomføres i form av fem mappeinnleveringer. Mellom hver samling skal studentene arbeide med et arbeidskrav.

Utdanningen avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen vurderes med gradert karakter A-F.

Videre utdanning

Studenter som fyller opptakskrav til mastergradsstudium i klinisk helsearbeid, kan på individuelt grunnlag søke om emnefritak i mastergradsprogrammet, studieretning geriatrisk helsearbeid.

Opptakskrav

Bachelornivå eller tilsvarende 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag. Det stilles krav om ett års relevant praksiserfaring fra demensomsorgen eller alderspsykiatri.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student