Demens og alderspsykiatri

Demens og alderspsykiatri

Studiet retter seg mot høyskoleutdannede profesjonsgrupper som arbeider innen alderspsykiatri og demensomsorgen i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.11.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2020

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende temaer:

1. Identifisering og vurdering av behov hos personer med demens og psykiske lidelser

 • Biologisk aldring
 • Demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser: utredning, symptomer og behandling
 • Delirium
 • Medikamentelle utfordringer: multimorbiditet og polyfarmasi
 • Vurdering av fysisk, psykisk og sosialt funksjonsnivå hos personer med demens
 • Kartleggingsverktøy i diagnostisering og utredning av tiltak: systematisk observasjon og kritisk bruk av veiledende og standardiserte skjemaer og instrumenter

2. Livsløp og helse hos personer med demens og psykiske lidelser

 • Livsløpets betydning for aldring og alderdom
 • Demenssyndromet
 • Ulike grupper med demens
  • Yngre personer med demens
  • Demens og utviklingshemming
 • Sosiale konsekvenser av demenssykdom og alderspsykiatriske utfordringer
 • Pasientperspektivet: Å leve med demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser
 • Pårørendeperspektivet: Å være nærstående til en person med demens og/eller alderspsykiatriske lidelser
 • Lindring og verdig avslutning av livet for personer med demens

3. Personsentrert omsorg

 • Personsentret omsorg; relasjoner og verdier
 • Kommunikasjon og samhandling med personer med demens
 • Faglig, etisk og juridisk grunnlag for å forstå og møte personer med alderpsykiatriske utfordringer 
 • Etiske dilemmaer knyttet til utredning, behandling og omsorg for personer med demens
 • Rettssikkerhet for personer med demens - bruk av tvang: Autonomi og samtykkekompetanse
 • Palliasjon, smerter og smertekartlegging
 • Miljøterapeutiske prinsipper: Tilrettelegging av fysisk og psykososialt miljø inne og ute 
 • Miljøbehandlingsmetoder; bruk av sansehager, reminisens, taktil berøring og fysisk tilrettelegging av miljøet

4. Helsepolitiske mål, rammebetingelser og organisering av demensomsorgen

 • Nasjonale føringer og krav innen demensomsorgen
 • Kunnskapsfronten innen demens; forskning og tjenesteutvikling
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Tilrettelegging av tjenester for personer med demens og deres pårørende
 • Etiske, juridiske og økonomiske aspekter ved organisering av demensomsorgen
 • Samarbeid og samhandlingsformer mellom ulike tjenestenivå og profesjoner
 • Organisering av demensomsorgen;
  • Tilrettelagte tilbud og boformer
  • Hjemmebaserte og institusjonsbaserte tilbud
  • Ivaretakelse av og samarbeid med pårørende
  • Bruk av velferdsteknologi for bedre omsorg; muligheter og begrensinger

Hva slags jobb får du?

Utdanningen kvalifiserer for tilsettinger i stillinger som demenskoordinatorer og faglige lederstillinger i demensomsorgen.

Slik er studiet

Videreutdanningen er tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium bestående av ett emne som går over to semestre. Studiet er organisert i totalt åtte samlinger à tre dager. Hver undervisningsdag har en ramme på ca. seks timer.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på minst 80 % av undervisningen, samt fått godkjent alle arbeidskravene. 

Mellom samlingene skal studentene arbeide med arbeidskrav som knyttes til den praktiske arbeidssituasjonen. Det leveres inn totalt 3 arbeidskrav. 

Studiet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 uker. Besvarelsen vurderes med gradert karakter A-F.

Samlingsdatoer Våren 2020
1.samling: 13.-15 januar
2.samling: 17.-19. februar
3.samling: 23.-25. mars
4.samling: 20-22.april
5.samling: 25.-27.mai 

Samlingsdatoer Høsten 2020
6.samling: 31. august- 2.september
7.samling: 12.-14. oktober
8.samling: 9.-11-november 

Eksamen: 16.november – 7.desember 2020
 

Opptakskrav

Bachelornivå eller tilsvarende treårig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag. Det stilles krav om ett års relevant praksiserfaring fra demensomsorgen eller alderspsykiatri.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student