Videreutdanning i hjerneslag- tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling

Videreutdanning i hjerneslag- tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling

Rundt 15 000 nordmenn rammes årlig av hjerneslag. 75 % av de som rammes er over 70 år, men det er en tendens til at også yngre personer rammes av hjerneslag. Det regnes med 50 % økning av hjerneslag innen 2030.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
30
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette er hjerneslag- tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling

Hensikten med dette studiet er å styrke det enkelte helsepersonells samt de ulike helseprofesjonenes kompetanse i og motivasjon for å arbeide med mennesker rammet av hjerneslag i alle faser av sykdommen.

Studiet gir kompetanse til å arbeide kunnskapsbasert innen tverrprofesjonell slagbehandling, rehabilitering og oppfølging av personer rammet av hjerneslag. Studenter som har gjennomført studiet har tilegnet seg spesialisert kompetanse som innebærer at de, i tillegg til å kunne yte profesjonell helsehjelp til personer som rammes av hjerneslag, vil kunne bidra til kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis i klinikken innenfor fagfeltet.     

Dette lærer du hos oss

Studiet er et tilbud til helsepersonell med ulik faglig bakgrunn. Pasienterfaringer med å ha hjerneslag er en viktig kunnskapskilde som vil bli trukket fram i studiet Videre vil tverrprofesjonelle samarbeidsformer bli vektlagt. Samhandling og organisering av rehabiliteringstilbud for slagrammede vil være viktige perspektiver. Det samme gjelder dilemmaer som helsearbeiderne opplever i klinisk praksis. Studiet vil være samlingsbasert, der følgende temaer vil bli tatt opp:

 

Emne 1 (15 studiepoeng, vår)

Å rammes av hjerneslag, sykdom, erfaring og tverrprofesjonell samhandling.

 • Kunnskapsbasert praksis, litteratursøk og kildekritikk
 • Hjerneslagets fysiologi, kartlegging, diagnostisering, forebyggelse og behandling
 • Prehospital observasjon og akuttbehandling av hjerneslag
 • Pasientopplevelser etter hjerneslag -den slagrammede kroppen - kroppsopplevelser
 • Senfølger etter hjerneslag- fysisk, psykisk, sosialt og emosjonelt
 • Hverdagsliv etter hjerneslag– bedringsprosesser – behandlingsideologi- rehabilitering
 • Helsepedagogikk, læring og mestring
 • Tverrprofesjonell samhandling, profesjoner, roller
 • Personer med hjerneslag og pårørende; brukermedvirkning og involvering
 • Faglige, etiske og juridiske utfordringer i klinisk praksis

 

Emne 2 (15 studiepoeng, høst)

Organisering og utvikling av helsetjenester.

 • Nasjonale føringer innen behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med hjerneslag og deres pårørende
 • Rammefaktorer innen helsetjenester, herunder helseøkonomi, dokumentasjon, individuell plan
 • Kvalitetsforbedring i tjenestene til personer med hjerneslag, implementeringsarbeid
 • Pasientforløp, tverretatlig samhandling og koordinering av tjenester
 • NAV, offentlige- private og frivillige tjenester, arbeidsliv, helseteknologi

Slik er studiet

Studiet er på totalt 30 stp.* og består av to emner hver på 15 stp. Dette innebærer at de som har tatt videreutdanning på 15 stp. ved HiBu/HBV tidligere, kan søke seg inn i 2.semester. Det nye semesteret vil ha spesielt fokus på organisering av helsetjenester til denne pasientgruppen samt fag/-kvalitetsutvikling. Studiet avsluttes med et praksisnært prosjektarbeid som omhandler kunnskapsutvikling og implementering innen fagområdet.

* forutsetter godkjenning av ledelsen

Samlinger

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Begge semestre består av tre ukesamlinger av henholdsvis fire, tre og tre dager. Et viktig prinsipp for studiets organisering er betydningen av veksling mellom teori og praksisutøvelse for studentenes læringsutbytte. Det legges derfor vekt på å skape arenaer for bevisstgjøring av studentenes nåværende kompetanse, ferdigheter og holdninger på området samt å tilrettelegge læresituasjoner som utfordrer den enkelte og stimulerer til ervervelse av nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

 

Opptakskrav

Krav til opptak er treårig helsefaglig bachelorutdanning eller tilsvarende høyskole- eller universitetsutdanning. Søkere må dessuten ha minst ett års relevant praksis.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 2
 • Kostnader Studieavgift blir oppdatert. Kull 17 Høst: kr. 32.000,-
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student