Vis studievalg
Kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid

Kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid

Kunst- og uttrykksmetoder arbeider fra sansene og med sansene, og sansene er kroppsbaserte. Studiet innebærer derfor en helhetlig tilnærming der hele sanseapparatet tas i bruk. Denne metodikken tilbyr en kreativ innfallsvinkel til coaching og teamarbeid, der kunstneriske uttrykk brukes både i verbal og non-verbal kommunikasjon.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.08.2017
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2017

Hvorfor Kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid?

 • For å styrke kunnskap om flyktninger og mennesker som har vært utsatt for traumatisk stress.
 • For å bli sertifisert til å lede Expressive Arts in Transition (EXIT) grupper.
 • For å kunne bidra til faglig nyskaping innen utdanning, lederskap, coaching og kommunikasjon basert på kunst- og uttrykksmetoder 

Kunst- og uttrykksmetoder i coaching skal hjelpe individer og grupper til å bruke sine ressurser og realisere sitt potensiale gjennom kunstneriske uttrykk for å kunne formulere sine egne målsettinger. Veiledningen spiller en aktiv rolle i å konkretisere prosjekter og å realisere organisatoriske mål. Denne videreutdanningen styrker og utvikler lederevner som er relevante for individer og team innen helse, utdanning, veiledning, internasjonalt miljøarbeid og utviklingsarbeid i offentlig og privat sektor.

Videreutdanningen tilbyr teoretisk undervisning i kunst- og uttrykksmetoder og praktisk opplæring i coaching og teamarbeid. Hovedvekten legges på å utvikle relasjonelle og kreative ferdigheter for å avdekke og synliggjøre ”låsninger” i et prosjekt eller system, slik at et nye perspektiver kan oppstå. Studentene skal lære metoder for å behandle grupper med innlevelse og kreativitet og å anvende disse metodene på konkrete utfordringer som et personale, en organisasjon eller et lederskap kan ha. Studentene skal lære om konsepter og prinsipper for coaching og teamarbeid gjennom eksperimentell undervisning (learning by doing), der kroppsbevissthet, evne til å presentere og lede, samt mellommenneskelige relasjoner vektlegges. Under studiet oppmuntres studentene til å videreutvikle egne ressurser, egen stil og egne spesialiteter.

Hva er kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid?

Kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid baserer seg på at klient/team deltar i kunstneriske aktiviteter på et nivå som kan kalles ”low skill, high sensitivity”. Målet er ikke å skape kunstneriske produkter. Prosessen står i sentrum og fokus ligger på sensitivitet og åpenhet. Klient/team veksler mellom to eller flere kunstneriske uttrykk, f.eks. tegning og maling, dans og bevegelse, musikk, poesi, skulptur, drama, film, fortellinger og eventyr. Denne vekslingen mellom flere kreative uttrykk kalles intermodalitet.

Et annet sentralt begrep i kunst- og uttrykksmetoder er desentring. Desentring innebærer å gjøre et brudd, gjøre noe helt annet, f.eks. å veksle mellom ulike uttrykk eller rett å slett ta et avbrekk. Denne strategien hjelper klienter, grupper og organisasjoner til å bli mer robuste, mer innovative og bedre egnet til å takle forandringer.

Videreutdanningen i kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid styrker og utvikler lederevner som er relevante for individer og team innen helse, utdanning, internasjonalt miljøarbeid og utviklingsarbeid i offentlig og privat sektor.

Hva kan du bruke videreutdanningen til?

Relevante arbeidsoppgaver etter endt utdanning er blant annet ansettelse som teamleder, prosjektleder, underviser eller coach i helsetjenesten, i flyktningarbeid, i førstelinjetjeneste i kommunene, somatiske og psykiatriske sykehus, aktivitetssentre, språkopplæringssentre, samt internasjonalt helse- og utviklingsarbeid.
Det er mulig å bli sertifisert som EXITleder i løpet av utdannelsen, (se mer om EXIT på nikut.no)

Forkurs

Det kreves deltakelse på forkurs for å kunne søke dette studiet.

 • Dato Forkurs: 13.10 - 15.10.17
 • Tema: Expressive Arts in Transition (EXIT)
  Bruk av kunst og uttrykksmetoder med mennesker som har vært utsatt for traumatisk stress.
 • Sted: Campus Drammen
 • Påmelding: nikut@online.no kopi til Gunnar Reinsborg: gu-rein@online.no.
  Tlf. 926 57 502
 • For mer informasjon, se info til forkurs

Samlingstidspunkter Høstsemester 2017

Samling 1. 07.09 - 10.09
Samling 2. 03.10 - 08.10
Samling 3. 30.11 - 03.12

Basegruppedager: 11. sept, 9. okt, 4. des.

Oppbygging og gjennomføring

Videreutdanningen har følgende fokusområder:

 • metodikk og praksis i intermodale kunst- og uttrykksmetoder
 • formidling av kroppsbasert læring. Kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid muliggjør genuint lederskap
 • kunst- og uttrykksmetoder med visuell kunst (bilde, skulptur, maling) og bevegelse med vekt på en kunst-ledet og kunst-orientert holdning
 • kunst- og uttrykksmetoder med poesi (dikt, eventyr, fri skriving) med vekt på en estetisk holdning og en estetiske respons
 • kunst- og uttrykksmetoder med musikk og bevegelse

Læringsaktiviteter og studiekrav

 • Aktiv deltagelse i seminarer: Det kreves minimum 90% deltagelse i alle seminarer.
 • Gruppearbeid: Studentene skal selv skal lede gruppene, men vil få tett oppfølging av lærerne. Her får man øvelse i å dele sine tanker og prosesser, praktisere og utvikle sine pedagogiske evner og motta feedback fra hverandre.
 • Kreative workshoper: Studentene skal fordype og videreutvikle sin kreative praksis. Det kreves 40 timer kreativ workshop per studieår (20 timer per semester).
 • Studietid: Studentene må påregne ca. 300 timer selvstudium i tillegg til klasseromsundervisningen. Arbeid i grupper og kreative workshoper er inkludert i de 300 timene.
 • Individuell coaching: I løpet av 2-årsstudiet skal studentene ta 30 timer individuell coaching (egenfinansiert) der kunst- og uttrykksmetoder brukes. Coachen må godkjennes av NIKUT og coachingen må dokumenteres. 15 timer av coachingen bør tas i det andre året. Alle 30 timene må være fullført innen studiets slutt.

Opptakskrav

Det kreves minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning (Bachelor eller tilsvarende) innen helse- og sosialfag og søkeren må minst ha to års relevant arbeidserfaring. Personer med annen relevant og dokumentert utdanning på universitets- og høgskolenivå kan også søke. Det kreves da i tillegg realkompetanse med erfaring fra profesjonelt arbeid med mennesker – det kan være arbeid innen helse, sosialomsorg, utviklingsarbeid, undervisning, personalarbeid, ledelse, kundebehandling, rådgiving og lignende.

Det stilles krav til alle søkere at de har gjennomført et 30 timers introduksjonskurs i kunst- og uttrykksterapi som arrangeres av HSN/NIKUT, eller ved en annen institusjon som er godkjent av NIKUT. Søkeren må vedlegge kopi av diplom fra introduksjonskurset.

Søknadene vurderes individuelt basert på søkerens tidligere utdanning, faglige prestasjoner, arbeidspraksis, personlige kvalifikasjoner og egnethet. Studenten bør i utdanningsperioden være i et arbeidsforhold som gir grunnlag for utøvende fagpraksis, slik at at de får mulighet til å utprøve studiets teoretisk/metodisk kunnskap i direkte arbeid med mennesker.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Kostnader kr 21.000,- per semester. I tillegg kommer semesteravgift på kr 785,-
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student