Master i samfunn og helse – Funksjonshemming og samhandling

Master i samfunn og helse – Funksjonshemming og samhandling

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Hvilke fremgangsmåter kan man ta i bruk for å bidra til dette?

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i samfunn og helse?

Dette studiet er en studieretning innenfor vår master i samfunn og helse. Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, men særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, beskrives et stort behov for tverrfaglig kompetanse i å fremme de kvalitetene ved samfunn og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

  • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
  • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
  • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
  • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
  • Blir vi mer ensomme i en global verden?
  • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene stilt over kan tilsynelatende gis entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer i noen sammenhenger og ikke alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig.

Studieretningen i funksjonshemming og samhandling

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig – med utgangspunkt i egne forutsetninger, interesser og behov. Uavhengig av om funksjonsnedsettelsen er varig eller forbigående, medfødt eller ervervet, eller påvirker fysisk, psykisk eller sosial fungering har mennesker ressurser de kan gjøre bruk av til beste for egen og andres del. Både i fag- og politikkutvikling har man i norsk sammenheng lenge forstått funksjonshemming som et misforhold mellom individuelle forutsetninger for deltakelse, og ofte uuttalte krav til individuell fungering for å kunne delta.

Studieretningen funksjonshemming og samhandling vektlegger at det er mange fremgangsmåter som kan bidra til likeverdig deltakelse. Disse fremgangsmåtene kan stå i motsetning til hverandre og skape spenninger som er vanskelig å overskue konsekvensene av. Eksempelvis kan mer vektlegging av enkeltmenneskers funksjonsevne og ressurser for deltakelse bidra til et bedre liv for den enkelte og et mer inkluderende samfunn, men også til fraskrivelse av ansvar for mennesker som trenger hjelp. Mer vektlegging av funksjonsevne uavhengig av diagnose kan bidra til mer autonomi for den enkelte, men også til dårligere utgangspunkt for å gjøre felles sak med andre på den politiske arena.

vernepleier og en med funksjonsnedsettelse

Samhandling er et begrep som viser til betydningen av å kombinere innsatser for å generere ressurser og muliggjøre deltakelse på alle nivåer. Det som skjer i en type sammenheng (eksempelvis skole, arbeidsliv, nærmiljø, kultur- og fritidsaktiviteter) påvirkes av hva som skjer i andre sammenhenger (eksempelvis kommunale tjenester). Formålet med samhandling er både å koordinere innsats, og å bidra til utvikling og god bruk av ressurser. Likeverdig deltakelse forutsetter at samhandling vurderes i lys av medborgerskap og sosial innovasjon.

Samlinger

Det er noen fellesemner for som gjelder for alle studieretningene. Disse fellesemnene veksler mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. Studieretningsemnene for funksjonshemming og samhandling undervises ved campus Porsgrunn.

Fellesemner høsten 2019:

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN).

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student