Master i samfunn og helse – Helsefremmende arbeid

Master i samfunn og helse – Helsefremmende arbeid

Bli med på en målrettet innsats for å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i samfunn og helse?

Dette studiet er en studieretning innenfor vår master i samfunn og helse. Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, men særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, beskrives et stort behov for tverrfaglig kompetanse i å fremme de kvalitetene ved samfunn og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

  • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
  • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
  • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
  • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
  • Blir vi mer ensomme i en global verden?
  • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene stilt over kan tilsynelatende gis entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer i noen sammenhenger og ikke alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig.

Studieretningen i helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid omfatter forhold som har betydning for helsen på ulike nivåer: individer, miljø, lokalsamfunn, settinger/arenaer, storsamfunn og politikk. Helsefremmende arbeid er et sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og inkluderer alle samfunnssektorer, ikke bare i helsesektoren. Det primære fokuset rettes mot faktorer som fremmer folks helse – salutogenese – og i mindre grad risikofaktorer for sykdom. Sentrale innsatsområder er myndiggjøring (empowerment), utjevning av sosial ulikhet, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

 

Helsefremmende arbeid innebærer en målrettet innsats for å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. I helsefremmende arbeid vektlegges den tette forbindelsen mellom arbeid med mennesker og menneskers omgivelser, og arbeidet med utforming av politikk. Det overordnede målet er å ivareta helsefremming innen alle sektorer, blant annet gjennom utjevning av forskjeller i levekår og gjennom stabile og reelle demokratiske prosesser.

Folkemengde illustrerer Helsefremmende arbeid

I vårt arbeid vektlegger vi utvikling av kompetanse om forhold som fremmer helse på ulike nivåer og sektorer, samt helsefremmende politikk. Et særskilt fokus rettes mot helsefremmende arbeid i settinger som barnehager, skoler, arbeidsplasser, nærmiljøer, lokalsamfunn, kommuner, sykehjem og sykehus. Det praktiske arbeidet og forskningen som gjøres på folkehelse- og arbeidshelsefeltet utgjør en sentral del i studieretning. Fordi helse kan styrkes eller svekkes alt avhengig av hvordan aktiviteter organiseres og gjennomføres, vektlegges også betydningen av tverrfaglige og helhetlige tilnærminger. Dette inkluderer kompetanse i å lære av erfaringer og å involvere alle grupper av mennesker som inngår i den aktuelle settingen. Etter endt utdanning skal studenten kunne vurdere behovet for helsefremmende arbeid og plassere det i fag- og samfunnspolitiske sammenhenger og håndtere eventuelle moralske dilemmaer som kan oppstå.

Samlinger

Det er noen fellesemner for som gjelder for alle studieretningene. Disse fellesemnene veksler mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. Studieretningsemnene for helsefremmende arbeid undervises ved campus Vestfold.

Fellesemner høsten 2019:

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN).

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre.

Legg varsel i kalenderen min

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student