Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år

Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år

En god psykisk helse er et viktig fundament for å mestre livet og dets utfordringer på en bra måte.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.08.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er psykososialt arbeid

Et overordnet mål for Regjeringens barne- og ungdomspolitikk er å gi alle barn og unge likeverdige tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og hvor i landet de bor.

Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse har en klar helsefremmende og forebyggende profil. Planen understreker betydningen av økt vekt på tidlig forebyggende hjelp til barn og familier.

Ett av tiltakene som skisseres i planen, er kompetanseheving gjennom en formell videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge, rettet mot høyskoleutdannet personell i kommunenes ulike tjenester.

Videreutdanningen i psykososialt arbeid med familier med barn i alderen 0-4 år er utviklet som et svar på dette behovet.

Utdanningen etableres som et samarbeid mellom universitetet og Regionssenteret for barn og unges psykiske helse, Helse Øst og Sør, samt Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Buskerud HF.

Studiets målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte innen kommunale helsestasjoner, psykiatritjenester, voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien, samt ansatte ved spesialpedagogiske tiltak som barnehager og PP-tjenesten, barnevernet, Bufetat, familievernet, sykehusets barneavdeling, føde- og barselavdeling, nyfødt intensiv avdeling og habiliteringstjeneste, og Alternativ til abort (Amatea).

Dette lærer du hos oss

  • Tidlig samspill og spedbarnsutvikling. Tilknytning og psykisk helse. Nyere modeller for hjernens utvikling.
  • Utviklingsforstyrrelser, reguleringsvansker og biomedisinske risikotilstander, sårbarhet og beskyttelsesfaktorer.
  • Samspill og omsorg når foreldrene har egne problemer (rus, psykiatri). Samspill og omsorg når barnet har medfødte vansker (biomedisinske tilstander, funksjonsforstyrrelser). Tilrettelegging av tidlig omsorg for optimal hjerneutvikling.
  • Etniske minoritetsgrupper. Forskjellig praksis rundt partnerskap, svangerskap, fødsel og barseltid Hva har dette å si for foreldrenes fortolkning av barnet sitt og forberedelse til sitt foreldreskap. Skadelige og ikke skadelige oppdragelsestradisjoner. Tolkebruk og naturlige hjelpere.
  • Metoder for screening og undersøkelser for identifisering og vurdering av barnets psykiske helse. Modeller for observasjon og vurdering av ugunstig foreldre-barn samspill. (Ages and Stages Questionnaires, Video-observasjon)
  • Modeller for intervensjon og behandlingstiltak. Familierettede og videobaserte behandlingsmodeller. Arbeid med spedbarnsfamilier når barnets omsorg er truet (rus, psykiske vansker hos foreldrene). Arbeid med fosterfamilier. Arbeid med å bearbeide sorgen, styrke samholdet og gi samspillsveiledning til foreldre som har fått et funksjonshemmet barn.
  • Tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid med familier som trenger spesiell oppfølging og støtte i omsorgen for barnet. Brukermedvirkning i det løpende samarbeidet med foreldrene.
  • Personlig kompetanse hos behandler/hjelper. Etablering av arbeidsallianse med familien som fremmer utvikling og endring. Etiske dilemma i arbeid med de yngste barna.
  • Evaluering av eget arbeid.

Slik er studiet

Utdanningen er organisert som et klinisk rettet deltidsstudium over to år. Det er lagt opp til månedlige endags-samlinger med felles forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene arbeider studentene med hjemmeoppgaver. Studiet avsluttes med en prosjektoppgave knyttet til egen arbeidssituasjon.

Det gis hjemmeoppgaver mellom samlingene som skal fremme den enkelte students utvikling som behandler/hjelper. Hjemmeoppgavene blir gitt i forhold til pensumlisten og temaer som det blir forelest over. Dette for at studentene kan være mer forberedt til forelesningene og ha mer utbytte av gruppesamlingene i etterkant.

Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen som gjennomføres over en 4 ukers periode. Studentene utarbeider en selvvalgt problemstilling med tilknytning til eget arbeidsfelt innenfor studiets fokus. Problemstillingen skal godkjennes av oss. Besvarelsen vurderes med gradert karakter A - F.

Samlingstidspunkter

Høstsemesteret 2019:
Tirsdag 3. september 
Mandag 7. oktober
Mandag 4. november
Mandag 2. desember

Vårsemesteret 2020:
Mandag 6. januar
Mandag 10. februar
Torsdag 12. mars r. Bup
Torsdag 23. april r. Bup 
Mandag 11. mai 
Mand 8. juni
 

Opptakskrav

Krav til opptak er treårig grunnutdanning eller bachelorgrad fra høgskole innen helse- og sosialfag (f. eks sykepleie, barnevern, sosialt arbeid, fysioterapi), pedagogikk (spesialpedagogikk, førskolelærer, allmennlærer), eller psykologi.

Det kreves minst to års arbeidserfaring med små barn etter fullført grunnutdanning.
Det forutsettes at studentene er i relevant yrkespraksis med barn i alderen 0-4 år under utdanningens forløp.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student