Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie

Studiet bygger på rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og fører fram til en spesialistutdanning innen kreftsykepleie.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Dette er videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie er et 60 poengs studium. Det gjennomføres som et deltidsstudium over tre semestre og bygger på Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2005. Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført videreutdanning gir kandidaten handlingskompetanse innen kreftsykepleie.

Hvorfor videreutdanning i kreftsykepleie?

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer for utøvelse av avansert sykepleie til kreftpasienter i alle aldre. Studiet har fokus på forebygging, behandling, rehabilitering og palliasjon innen kreftomsorg. Formålet med studiet er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve kreftsykepleie til pasienter innenfor og utenfor institusjon, samt å bistå deres pårørende.

Studiet skal legge grunnlag for å forstå hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende slik at man som ferdig utdannet kreftsykepleier kan delta aktivt i arbeidet med forebygging og behandling av kreft og lindre plagsomme symptomer. Videre deltar kreftsykepleiere aktivt i rehabiliteringen, slik at pasient og pårørende kan ha best mulig livskvalitet under og etter behandling. Kreftsykepleieren skal også ta ansvar for å imøtekomme døendes behov og være til støtte for pasient og pårørende i livets sluttfase.

Hva slags jobb får du?

Kreftsykepleiere arbeider i spesialavdelinger for onkologi i sykehus, ved sengeavdelinger og poliklinikker for kreftbehandling, i kommunehelsetjenesten og ved lindrende/palliative enheter. Kreftsykepleiere arbeider også i organisasjoner som Kreftforeningen.

Ifølge Samhandlingsreformen er det ønske om å øke kommunenes rolle i behandling av pasienter med nyoppdaget kreftsykdom, pasienter som lever med kreftsykdom, pasienter med senskader etter kreftbehandling og rehabilitering av pasienter som er ferdigbehandlet for kreft. Kreftsykepleiere vil derfor også være etterspurt i kommunehelsetjenesten.

Nærhet til arbeidslivet

I tråd med samfunnets krav til forskningsbasert praksis, bidrar studiet til å øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen kreftsykepleie. Studiet legger grunnlag for en kritisk reflektert innstilling og anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt, undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Studiet har en klar klinisk profil der intensjonen er at kandidaten skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig kreftsykepleier. For å oppnå dette vil en del av studiet være der profesjonen utøves, det vil si i direkte kontakt med pasienter og pårørende.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser i Buskerud, Vestfold og Telemark og ved Oslo Universitetssykehus. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Videre utdanning

Studieprogrammet fører til tittelen Kreftsykepleier. Fullført studium gir kandidaten handlingskompetanse innen kreftsykepleie til pasienter i alle aldre, og er i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelsen og fagets kunnskaper og verdier: Helsepersonelloven, Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, og Funksjonsbeskrivelse for kreftsykepleiere.

Kravene til kreftsykepleier kommer til å øke i fremtiden, både på grunn av et stadig økende antall krefttilfeller og på grunn av utviklingen innen behandling, forebygging og rehabilitering. En aktuell utvikling kan være at videreutdanningen i kreftsykepleie blir et masterstudium i nær framtid.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie. I tillegg kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling. Med relevant praksis menes praksis fra kirurgiske og medisinske sengeposter, poliklinikker, palliative/lindrende enheter, hjemmesykepleie og lignende.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student