Videreutdanning i operasjonssykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Studiet bygger på rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og fører fram til en spesialistutdanning innen operasjonssykepleie.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
90
Oppstart
Høst 2020

Dette er videreutdanning i operasjonssykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie er et 90 poengs studium. Studiet gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre og ivaretar og bygger på Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2005.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 90 studiepoeng (stp.). Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført videreutdanning gir studenten handlingskompetanse innen operasjonssykepleie.

Kliniske studier gjennomføres ved sykehusene Vestfold HF, Telemark HF og Vestre Viken HF.

Liv Marte Hefte. FotoOperasjonssykepleie-student, Liv Marte Hefte

 

Hvorfor videreutdanning i operasjonssykepleie?

Videreutdanning i operasjonssykepleie kvalifiserer for utøvelse av operasjonssykepleie og kirurgisk virksomhet innen avansert teamarbeid, til pasienter i alle aldre fra det nyfødte barnet til den eldre.

Videreutdanningen skal kvalifisere sykepleiere til å inneha et utvidet ansvars- og funksjonsområde. En sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie skal på et selvstendig og kunnskapsbasert grunnlag kunne gjennomføre kliniske vurderinger av pasientens helsetilstand, planlegge og bidra til et helhetlig helsetjenestetilbud og iverksette og følge opp tilbudet.

Operasjonssykepleieren skal også ha teoretisk kompetanse til å stille kritiske spørsmål ved dagens praksis, kunne initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter samt delta i forskningsprosjekter innenfor egen virksomhet. Dette vil også gi mulighet for å ivareta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert operasjonssykepleie i helseforetak og kommunehelsetjeneste.

Hva slags jobb får du?

Operasjonssykepleiere arbeider primært i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter/kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt og sterilsentral, men deltar også i katastrofeteam og i krigsområder.

Operasjonssykepleiere arbeider selvstendig og i nært samarbeid med annet helsepersonell som kirurg, anestesisykepleier og anestesilege.

Nærhet til arbeidslivet

I tråd med samfunnets krav til forskningsbasert praksis, bidrar studiet til å øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen operasjonssykepleie. Studiet legger grunnlag for en kritisk reflektert innstilling og anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt, undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Studiet har en klar klinisk profil der intensjonen er at studenten skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig operasjonssykepleier. For å oppnå dette vil en stor del av studiet være der profesjonen utøves, det vil si i direkte kontakt med pasienter og pårørende. Studiet tilbyr kliniske studieplasser ved helseforetakene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Videre utdanning

Studieprogrammet fører frem til videreutdanning i operasjonssykepleie. Fullført videreutdanning gir kandidaten handlingskompetanse innen operasjonssykepleie til pasienter i alle aldre, og er i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelsen og fagets kunnskaper og verdier: Helsepersonelloven, Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, og Funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere.

Kravene til operasjonssykepleier kommer til å endre seg i framtiden, både på grunn av utviklingen innen medisinsk og kirurgisk behandling, og på grunn av utviklingen av medisinsk teknisk utstyr som blant annet muliggjør robot- og intervensjonskirurgiske inngrep. En aktuell utvikling kan være at videreutdanningen i operasjonssykepleie blir et masterstudium i nær framtid.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie. I tillegg kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier. Med relevant praksis menes praksis fra kirurgiske og medisinske sengeposter med akuttfunksjon, samt akuttmottak eller lignende.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student