Master of Science - Electrical Power Engineering

Master of Science - Electrical Power Engineering

Bli ekspert i vannkraft og kraftforsyning. Utforsk teknologien bak bærekraftige energiløsninger, og mulighetene for å regulere den vannkraftbaserte energiforsyningen.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i Electrical Power Engineering

Fremtidens bærekraftige energibruk forutsetter større fokus på elektrisitet som energibærer. Da trengs ingeniører med kunnskapen og ferdighetene som dette studiet vil gi deg.

Vårt masterstudium i Electrical Power Engineering har forankring i vannkraft som er den mest effektive form for fornybar energi. Vannkraft er også lett å regulere, noe som betyr at samfunnsverdien av vannkraft er høyere enn mange andre kraftkilder.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får du?

Betydelige utfordringer har oppstått i videreutvikling av kraftsystemet i Norge og andre steder. Det skyldes at større mengder uregulert produksjon blir innført. Uregulert produksjon kan være småskala vannkraft, vind og sol.

Med mastergrad i Electrical Power Engineering kan du jobbe med kraftproduksjon, kraft-overføring og fordeling.

Du kan arbeide i større industriforetak, hos leverandørindustri for elektroutstyr og hos rådgivende ingeniører.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektoppgaver og masteroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med.

Dette lærer du på Electrical Power Engineering

De ulike emnene i masterstudiet i Electrical Power Engineering vil samlet gi en god oversikt over hvordan elektriske anlegg og systemer er bygget opp og driftes. Også nødvendige dimensjonerende krav til utstyr og videre til kvalitetskrav (spenningskvalitet) i allmenn elforsyning inngår i studiet.

Sentrale emner innenfor reguleringsteknikken som benyttes for å opprettholde sikker drift av kraftsystemet og for å kunne levere den kvalitet til elforsyning som kreves er viktig. Det faglige innholdet legges opp balansert slik at kandidatene er i stand til å arbeide med både drift og rehabilitering/fornying av eksisterende anlegg, men også i utvikling av Smart Grid og videre slik at virksomhet skal skje på «en samfunnsmessig rasjonell måte».

Studieprogrammet i Electrical Power Engineering undervises på engelsk. Undervisningen veksler mellom forelesninger, veiledninger, øvinger, prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master of Science - Electrical Power Engineering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Vil du fortsette studiene innen elkraftteknikk? Med mastergraden i Electrical Power Engineering er du også kvalifisert for undervisning og PhD.-studier i inn- og utland.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag innen elkraftteknikk. Søkere må også dekke matematikk 3 eller tilsvarende.

Søkere med andre bachelorgrader innen ingeniørfag kan også kvalifiseres så lenge minst følgende emner er dekket:

  • Elektrisitetslære eller tilsvarende, min. 10 studiepoeng
  • Reguleringsteknikk eller tilsvarende, min. 5 studiepoeng
  • Elektriske maskiner/Elektriske anlegg eller tilsvarende, min. 10 studiepoeng
  • Matematikk 3 eller tilsvarende, min. 10 studiepoeng

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Det kan gis betinget opptak til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler fagkrav som er oppgitt som tilleggskrav. Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser.

Søkere som mangler matematikk 3 eller elektriske maskiner/elektriske anlegg, kan få opptak betinget av at manglende fag bestås innen 1 år. 

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

NB! Opptakskravet er endret siden opptaket til høst 2018.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student