Matematikk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Matematikk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av ordningen "Kompetanse for kvalitet" og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. Ordningen er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS og universiteter og høgskoler. Udir åpner for ny søking 1. februar 2019

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, matematikk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng i matematikk fra grunnskolelærerutdanningen eller tilsvarende. Tilbudet er også aktuelt for lærere som ønsker en faglig fordypning.

Dette er matematikk 2 trinn 5-10

Studiet er nettbasert med samlinger. I læringsplattformen Canvas har studenten tilgang til planer, oppgaver og verktøy for innlevering av besvarelser. Studenten får også tilbakemelding på oppgaver via Canvas. I forbindelse med de obligatoriske oppgavene tilbys det veiledning av faglærere.  Studiet har obligatoriske oppgaver i hvert semester, og det er tre samlinger hvert semester. I høstsemesteret er det en 5-timers skriftlig eksamen, og i vårsemesteret er det en 3-timers skriftlig eksamen samt en muntlig eksamen.

Kurset bygger på rammeplan og nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen.

Hvorfor matematikk 2?

Matematikk 2 gir deg muligheten til å videreutvikle din kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Sammen med opptaksgrunnlaget på 30 studiepoeng vil du til sammen få 60 studiepoeng rettet mot undervisning i matematikk i grunnskolen, primært 5. - 10. trinn. Det er et stort behov for lærere med slik fordypning.  

Dette lærer du hos oss

I studiet arbeides det med et bredt utvalg av sentrale temaer i faget. Studiet sikter mot en solid og reflektert forståelse av matematikk som fag i grunnskolen og en innsikt i hvordan faget utvikles på de neste trinnene i utdanningssystemet.  Emnet inneholder derfor både matematikkfaglige og matematikkdidaktiske emner.  De matematikkfaglige temaene er knyttet til tall, funksjoner, sannsynlighet, statistikk og geometri.  Innenfor tall arbeides det blant annet med primtall, kongruensregning og likninger. Derivasjon og integrasjon er sentralt i arbeidet med funksjoner, og i statistikk arbeides det blant annet med sannsynlighetsfordelinger og hypotesetesting. I geometri er det fokus på temaer som vektorer og symmetrier i planet De matematikkfaglige temaene relateres til matematikken som elevene arbeider med i skolen og til varierte arbeidsmåter i faget. Bruk av verktøyet GeoGebra er sentralt i arbeidet med funksjoner og geometri.

Innenfor matematikkdidaktikk arbeides det med spørsmål som «Hva kjennetegner en god matematikklærer?», «Hva kan vi lære av PISA og andre internasjonale undersøkelser?» og «Hvordan kan vi hjelpe elever som har ekstra utfordringer med å lære matematikk?».  Det arbeides også med vurdering, problemløsning og forskningsmetoder. I forbindelse med arbeidskravene blir det gitt veiledning i å anvende kunnskapen i eget klasserom, og mot slutten av studiet gjennomføres et prosjekt der forskningsmetoder blir brukt for å kartlegge aspekter ved egen undervisning.

 

FORKUNNSKAPSKRAV

Emnet bygger på 30 studiepoeng i matematikk fra grunnskolelærerutdanningen eller allmennlærerutdanningen og på grunnleggende kunnskaper i matematikk fra grunnskole og videregående skole. Det forutsettes blant annet god kunnskap om gjeldende læreplan i matematikk for grunnskolen generelt, og inngående kunnskap i temaene som det arbeides med på trinnene 5 til 10. Dette inkluderer kunnskap om kompetansemålene i grunnskolen, og hvordan disse prøves ved avsluttende eksamen for grunnskolen. Studenter som ikke har undervisningserfaring fra matematikk på 10. trinn, bør sette av tid til å løse de tre siste eksamensoppgavene fra grunnskolen før første samling. Eksamensoppgaver for grunnskolen er tilgjengelig her:

 

http://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver

 

Det kan bli gitt en kartleggingsprøve på første samling.

 

For emnet EVUMAT201 (høstsemesteret) er det hovedområdene tall og algebra og funksjoner som har et hovedfokus. Ved studiestart bør studenten ha god kunnskap innenfor disse områdene. De mest sentrale temaene vil bli repetert og utdypet faglig og didaktisk på samlingene, men et godt utbytte av undervisningen forutsetter tilstrekkelig forkunnskaper. En fin oversikt innenfor de aktuelle hovedområdene er tilgjengelig her:

 

http://ndla.no/sites/default/files/1t_tall_og_algebra_teori_13.12.13.pdf

http://ndla.no/sites/default/files/1t_funksjoner_teori_10.03.2015_1.pdf

 

På ndla.no finnes også relevante øvingsoppgaver.

 

Lenke til litteraturliste for høsten 2018: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2943846590002210?auth=SAML

Litteraturlister for studieåret 2019-2020 blir klare i juni. 

Videre utdanning

Avhengig av øvrige kvalifikasjoner, kan fullført studium kvalifisere for et masterstudium.

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og tilsatt i skolen. Minst 30 studiepoeng i matematikk eller tilsvarende. 

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, eller ikke blir prioritert av skoleeier, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk. Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.
  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 35
  • Kostnader Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend - eller vikarordning. - Semesteravgift p.t. kr. 922, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student