Vis studievalg
Samfunnsfag 1, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Samfunnsfag 1, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred kunnskap om geografi, historie og samfunnskunnskap som vitenskapsfag samt dybdekunnskap i utvalgte temaer.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fulltegnet
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Hvorfor Samfunnsfag?

Samfunnsfag gir kunnskap om fremveksten av ulike samfunnsformer og forutsetninger for samspill mellom dets ulike elementer. Studiet gir bred oversikt over og innsikt i historiske og samtidige prosesser, som årsaker til konflikt og samarbeid mellom mennesker, i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Fremvekst av og forståelse for demokratitanken vil stå sentralt. Samfunnsfagets mandat er å stimulere til kritisk refleksjon og aktivt medborgerskap, med mål om å fremme verdier og ferdigheter for å leve sammen i mangfoldige, bærekraftige og demokratiske samfunn. Studiet bygges på nyere forskningsbasert litteratur, både faglig og didaktisk.

Dette lærer du hos oss

Studiet er didaktisk rettet, der undervisning i sentrale emner, utforsking av didaktiske metoder og refleksjon over egen praksis står sentralt. Etter gjennomført studium skal du kunne legge til rette for faglig oppdatert, tilpasset og variert opplæring i skolens samfunnsfag.

Du skal også utvikle kompetanse i bruk av ulike typer kilder og læremidler, og forståelse for hva kildebevissthet betyr for kritisk tenkning. Dette innbefatter også medier og bruk av digitale kilder og verktøy.

Organisering

Studiet er 100% nettbasert og forutsetter derfor at studenten har nettilgang og tilstrekkelig IKT-utstyr. 

Undervisningen organiseres som en kombinasjon av videoforelesninger som studentene kan se i eget tempo, noen obligatoriske samlinger på nett i sanntid, og eget praksisorientert utviklingsarbeid. Erfaringsdeling og faglig diskusjon står sentralt i undervisningen, og studenten skal bruke blogg som arbeidsverktøy gjennom kurset. Bloggen skal deles med eget kollegium og brukes i gruppearbeid med andre studenter.

Studiet forutsetter aktiv deltakelse i nettbaserte kollokviegrupper. Enkelte nettsamlinger og læringsaktiviteter vil være obligatoriske. Det vil fremgå av semesterplanen hvilke aktiviteter dette gjelder.

Oppstartsamling (obligatorisk):
Uke 36, onsdag 6. september, kl. 09.00 – 15.00  

Seminar 1 - Lærebokanalyse:

Uke 42, onsdag 18. oktober, kl. 09.00 – 15.00
 

Seminar 2 - Medborgerskap: 

Uke 48, onsdag 29. november, kl. 09.00 – 15.00

 

Samlingsdatoer for vårsemesteret 2018:

24. januar fra 09.00-15.00: Undervisning om emosjonelle og kontroversielle tema i samfunnsfag. Seminar og veiledet gruppearbeid.

 

21. mars fra 9.00-15.00: Fagdidaktisk konferanse: Tren tanken! (med obligatoriske studentfremlegg).

 

I tillegg blir det en frivillig eksamensoppsummering 25. april mellom 09.00-12.00. Denne er ikke obligatorisk.

 

Krav og anbefalinger til IKT-utstyr
Informasjon/innføring i Canvas
Informasjon/innføring i OmniJoin

 

Litteraturliste, modul 1, høst 2017

 

Opptakskrav

Lærerutdanning.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student