Samfunnsfag 1, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Samfunnsfag 1, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred kunnskap om geografi, historie og samfunnskunnskap som vitenskapsfag samt dybdekunnskap i utvalgte temaer.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor Samfunnsfag?

Samfunnsfag gir kunnskap om fremveksten av ulike samfunnsformer og forutsetninger for samspill mellom dets ulike elementer. Studiet gir bred oversikt over og innsikt i historiske og samtidige prosesser, som årsaker til konflikt og samarbeid mellom mennesker, i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Forståelse av demokrati som historisk, politisk og pedagogisk begrep vil stå sentralt. Samfunnsfagets mandat er å stimulere til kritisk refleksjon og aktivt medborgerskap, med mål om å fremme verdier og ferdigheter for å leve sammen i mangfoldige, bærekraftige og demokratiske samfunn. Studiet bygges på nyere forskningsbasert litteratur, både faglig og didaktisk.

Dette lærer du hos oss

Studiet er didaktisk rettet, der undervisning i sentrale emner, utforsking av didaktiske metoder og refleksjon over egen praksis står sentralt. Etter gjennomført studium skal du kunne legge til rette for faglig oppdatert, tilpasset og variert opplæring i skolens samfunnsfag.

Du skal også utvikle kompetanse i bruk av ulike typer kilder og læremidler, og forståelse for hva kildebevissthet betyr for kritisk tenkning. Dette innbefatter også medier og bruk av digitale kilder og verktøy.

Studieplan med emnebeskrivelser publiseres på denne nettsiden 15. februar.

Studieopplegg

Studiet er 100% nettbasert og delt i to moduler. 
Modul 1 - Makt, demokrati og samhandling gjennomføres i høstsemesteret. 
Modul 2 - Konflikt, globalisering og bærekraftig utvikling gjennomføres i vårsemesteret.

Det forutsettes forkunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse i samfunnsfag fra videregående skole. Studenter som ikke befinner seg på dette nivået, må selv ta ansvar for å nå et tilsvarende begynnernivå i studiet.

Undervisningen organiseres med:

  • nettsamlinger i webkonferansesystemet OmniJoin
  • videoforelesninger som studentene kan se når det passer
  • eget praksisorientert utviklingsarbeid
  • bruk av kollokviegrupper etter ønske

Oversikt nettsamlinger høstsemesteret 2018:

  • Samling 1 uke 35 - torsdag 30. august
  • Samling 2 uke 39 - torsdag 27. september
  • Samling 3 uke 46 - torsdag 15. november

Det er obligatorisk deltakelse på nettsamlingene. Obligatoriske arbeidskrav for å kunne avlegge eksamen fremgår av emneplanene. (Se studieplan i høyre marg).

Forelesninger, lenker og oppgaver legges ut i læringsplattformen Canvas.

Erfaringsdeling og faglig diskusjon står sentralt i undervisningen, og studenten skal bruke blogg som arbeidsverktøy gjennom kurset. Bloggen skal deles med eget kollegium og brukes i gruppearbeid med andre studenter.

Pensumliste for høst 18 - Emne SAM1M1

https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2936807740002210?auth=SAML

Kompendium blir tilgjengelige i Canvas etter oppstart.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Påmeldingen til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir vil bli kontaktet av høgskolen når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link med tilgang til universitetets Søknadsweb og informasjon om videre søknadsprosess. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.  

Du må i tillegg være tilsatt som lærer i skolen. Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

  • Antall semester: 2
  • Kostnader Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning dekker studieavgiften. Semesteravgift, pensumlitteratur og evt. annet materiell må deltaker eller skoleeier dekke selv.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student