Master i norskdidaktikk

Master i norskdidaktikk

Masterstudiet i norskdidaktikk kvalifiserer for arbeid som norsklærer i grunnskole og videregående opplæring, og for arbeid med språk, kommunikasjon og ulike typer tekst i andre sammenhenger.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

For samlingsdatoer, se nedenfor under "Organisering og samlinger".

Hvorfor velge master i norskdidaktikk?

Studiet kvalifiserer for graden master i norskdidaktikk og gir undervisningskompetanse for studenter som har pedagogisk utdanning (allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning/PPU). Med master i norskdidaktikk får du både breddekunnskap og mulighet til fordypning i norskdidaktiske temaer du er spesielt interessert i. Det gir et solid faglig og didaktisk grunnlag for å arbeide som norsklærer i skolen.

Hva slags jobb får du?

Masterstudiet i norskdidaktikk, i tillegg til en pedagogisk utdanning, kvalifiserer for arbeid som norsklærer i grunnskole og videregående opplæring, og for arbeid med språk, kommunikasjon og ulike typer tekst i andre sammenhenger.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Studenter fra 2014 og 2015 har svart på undersøkelsen. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende.

Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Kontakt med arbeidslivet

Undervisningen på masterstudiet i norskdidaktikk tar utgangspunkt i teori, forskning og praksis i skolen. Masterstudentene utfordres gjennom hele studiet til å reflektere over og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for norskundervisningen i klasserommet.

Dette lærer du på master i norskdidaktikk

Studiet består av fordypning i ulike emner innenfor norskfaget som blant annet sakprosa, skjønnlitteratur, sammensatte tekster, lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Til sammen velges fem emner, inklusive vitenskapsteori og forskningsmetodikk. I tillegg skrives en masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling.

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et læringsfellesskap. Arbeidsformene skal være multimodale ved at ulike meningsskapende ressurser brukes skriftlig og muntlig.

Vi benytter nettbaserte arbeidsmapper der skriftlige oppgaver utvikles, respons  fra andre, sammendrag av pensumartikler m.m. samles. Du får veiledning underveis på mappeoppgaver, både av faglærer og medstudenter.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i norskdidaktikk i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for doktorgradsstudier ved relevante programmer, for eksempel doktorgradsprogrammet i pedagogiske ressurser og læreprosesser ved USN.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende). Søkere som har fullført grunnskolelærerutdanning, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller annen lærerutdanning må ha minst 60 studiepoeng i norsk språk og litteratur. For søkere med annen bachelor- eller cand.mag.-grad kreves fordyping i norsk språk og litteratur på minst 80 studiepoeng.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student