Master i pedagogikk

Master i pedagogikk

Du blir presentert for ulike perspektiver på pedagogikk som vitenskap. Studiet er profesjonsrettet og gir kunnskap og kompetanse innen barnehageledelse, utdanningsledelse eller spesialpedagogisk arbeid.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Ledige plass ved: 6157 Master i pedagogikk - Barnehageledelse, heltid

Undervisningen i master i pedagogikk er samlingsbasert. Du søker deg ikke til en bestemt campus, men må regne med å måtte følge undervisning ved campus Drammen, campus Notodden og campus Vestfold. Heltidsstudenter har undervisning mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i samlingsukene. Deltidsstudenter har undervisning kun mandag og tirsdag i samlingsukene. NÅR DET GJELDER DELTIDSSTUDENTER FRA KULL 2017, BLIR UNDERVISNINGEN PÅ ONSDAGER OG TORSDAGER I SAMLINGSUKENE.

Samlingsukene høsten 2018 er lagt til:

 • Uke 35 på campus Drammen
 • Uke 38 på campus Notodden
 • Uke 42 på campus Vestfold
 • Uke 46 på campus Drammen

Timeplanen er endelig i midten av juni, frem til da tas det et lite forbehold om endringer.

Spesialiseringer

Du velger spesialisering i barnehageledelse, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse. Studiet kan tas på heltid over to år eller på deltid over fire år. Slik kan du kombinere utdanning og jobb. Du kan også studere enkeltemner fra masterprogrammet.

På heltid er det 12 til 18 samlingsdager per semester. Samlingene legges til ukedager og settes gjerne opp fire til fem dager etter hverandre. Endelige datoer for samlingene vil bli publisert i slutten av semesteret før undervisningen starter.

Hvorfor velge master i pedagogikk?

Det faglige utgangspunkt i studiet er pedagogikk. I et stadig mer omskiftelig samfunn er kunnskap om enkeltmenneskets lærings- og kunnskapsprosesser av avgjørende betydning. Arbeidet med å skape og analysere læringsmiljøer vil stå sentralt i studiet, og vektlegges ulikt i de tre spesialiseringene.

Hva slags jobb får du?

Avhengig av valgt spesialisering, kan du etter fullført studium få arbeid som pedagogisk-psykologisk rådgiver, skoleleder, rektor, leder- og utviklingsstillinger i barnehagesektoren, spesialpedagog, leder av spesialpedagogisk team, høgskolelektor eller forsker.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende.
Åtte av ti studenter er godt fornøyd med oss, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom feltarbeid knyttet til din spesialisering vil du ha kontakt med relevante fagpersoner og kulturer i praksisfeltet. I arbeidet med masteroppgaven skal du samle inn data om et tema innenfor din spesialisering i aktuelle fagmiljøer. I tillegg til forskere tilsatt ved universitetet, vil du også møte interessante gjesteforelesere fra praksisfeltet.

Dette lærer du på master i pedagogikk

Studiet består av tre deler:

 • Del 1 har ett felles studieemne for alle studenter.
 • Del 2 har fire spesialiseringsemner i henholdsvis barnehageledelse, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse.
 • Del 3 har et felles studieemne med vitenskapsteori, forskningsmetode med utforming av forskningsplan samt en valgfri del med prosjektplan og masteroppgave. Den avsluttende individuelle oppgaven er på 30 studiepoeng.

Studiet tilbyr tre spesialiseringer som hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk:

 • Spesialiseringen i barnehageledelse gir en faglig fordypning i temaer knyttet til barnehagelærerens profesjonsutøvelse og barnehagens samfunnsmandat. Spesialiseringen retter seg mot barnehagefeltet og omfavner ulike ledernivåer i sektoren, som barnehageeier, styrer og pedagogisk leder. Spesialiseringen retter seg spesielt mot studenter med barnehagelærerutdanning eller annen bachelorutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, og som ønsker å kvalifisere seg for å lede eller bidra til utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Spesialiseringen i spesialpedagogikk gir kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og inkludering. Spesialiseringen legger vekt på å forstå barn og unges oppvekstkår og de utfordringene de har i hverdagen. Studenten får innsikt i metoder og arbeidsmåter med vekt på mestring, medvirkning, anerkjennende kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med barn, unge og voksne med spesielle utfordringer, eller som opplever ulike former for barrierer. Spesialiseringen retter seg mot studenter som har bachelorutdanning i spesialpedagogikk og studenter med lærerutdanning (skole og barnehage).
 • Spesialiseringen i utdanningsledelse fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehagen og skolen som lærende organisasjoner. Gjennom studiet systematiseres kunnskap og erfaringer for å vurdere, analysere, utvikle og lede i lys av barnehager og skolers mandat og rolle i samfunnet. Forskningsbasert kunnskap knyttes nært til ledererfaring og praksis. Studiet vektlegger forståelse for forholdet mellom utdanningsreformer og daglig praksis i ledelse av personalets, barns og elevers læring og utvikling. Utdanningen retter seg mot barnehagelærere, lærere og ledere i utdanningssektoren og andre som søker kunnskap om og ønsker å kvalifisere seg for å lede kunnskapsorganisasjoner. Utdanningens kunnskap knyttes nært til studentenes erfaring og er et viktig grunnlag for videre lederutvikling. I spesialiseringen vektlegges utvikling av kunnskap gjennom arbeid med relevante forskningsoppgaver, hvor du tar i bruk egne erfaringer fra barnehage, skole, kommune eller andre relevante arenaer.

Studiemodeller

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i pedagogikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere søke en relevant stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning.

Opptakskrav

Lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende). For søkere med annen bachelor-/cand.mag. utdanning kreves fordypning i pedagogikk av minst 80 studiepoengs omfang.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Til informasjon

Søkere med GLU 3. år kvalifiserer til studiet, men studiet vil ikke tilpasses for fullføring av lærerutdanningen.

Studieinformasjon


Deltid

 • Antall semester: 8
 • Søkekode: Barnehageledelse: 6158. Spesialpedagogikk: 6143. Utdanningsledelse: 6141.

Heltid

 • Antall semester: 4
 • Søkekode: Barnehageledelse: 6157. Spesialpedagogikk: 6142. Utdanningsledelse: 6140.

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student