Master i pedagogikk

Master i pedagogikk

Innsikt i menneskers lærings- og kunnskapsprosesser blir stadig viktigere i vårt samfunn. På dette studiet får du kunnskap og kompetanse innen barnehageledelse, utdanningsledelse eller spesialpedagogisk arbeid.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Undervisningen i master i pedagogikk er samlingsbasert. Du søker deg ikke til en bestemt campus, men må regne med å måtte følge undervisning ved campus Drammen, campus Notodden og campus Vestfold.

Samlinger

Pr. dags dato har studiet 4 samlingsuker pr. semester. Samlingene er på dagtid i ukedagene. Hvert emne har normalt to samlingsdager pr. samlingsuke.

Spesialiseringer

Du velger spesialisering i barnehageledelse, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse. Studiet kan tas på heltid over to år eller på deltid over fire år. Slik kan du kombinere utdanning og jobb. Du kan også studere enkeltemner fra masterprogrammet.

På heltid er det 12 til 18 samlingsdager per semester. Samlingene legges til ukedager og settes gjerne opp fire til fem dager etter hverandre. Endelige datoer for samlingene vil bli publisert i slutten av semesteret før undervisningen starter.

Hvorfor velge master i pedagogikk?

Kunne du tenke deg å utvikle barnehager til å bli enda bedre pedagogiske virksomheter? Vil du jobbe med barn og unge som møter utfordrende oppvekstkår, og sørge for at de får en bedre tilpasset opplæring? Har du kanskje et mål om at du en dag leder en kunnskapsorganisasjon, og bidrar til å heve personalets og elevens læring og utvikling?

Da er master i pedagogikk studiet for deg. Her opparbeider du deg innsikt som er av avgjørende betydning for å forstå og reflektere rundt lærings- og kunnskapsprosesser hos oss mennesker. Studiet tilbyr fire spesialiseringer som hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk.

Hva slags jobb får du?

Avhengig av valgt spesialisering, kan du etter fullført studium arbeide som blant annet pedagogisk-psykologisk rådgiver, skoleleder og rektor. Utdanningen gjør deg også kvalifisert til å jobbe som leder- og utviklingsstillinger i barnehagesektoren, spesialpedagog, leder av spesialpedagogisk team, høgskolelektor eller forsker.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom feltarbeid knyttet til din spesialisering vil du ha kontakt med relevante fagpersoner og kulturer i praksisfeltet. I arbeidet med masteroppgaven skal du samle inn data om et tema innenfor din spesialisering i aktuelle fagmiljøer. I tillegg til forskere tilsatt ved universitetet, vil du også møte interessante gjesteforelesere fra praksisfeltet.

Dette lærer du på master i pedagogikk

Studiet består av tre deler:

 • Del 1 har ett felles studieemne for alle studenter.
 • Del 2 har fire spesialiseringsemner i henholdsvis barnehageledelse, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse.
 • Del 3 har et felles studieemne med vitenskapsteori, forskningsmetode med utforming av forskningsplan samt en valgfri del med prosjektplan og masteroppgave. Den avsluttende individuelle oppgaven er på 30 studiepoeng.

Studiet tilbyr fire spesialiseringer som hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk:

 • Spesialiseringen i barnehageledelse gir en faglig fordypning i temaer knyttet til barnehagelærerens profesjonsutøvelse og barnehagens samfunnsmandat. Spesialiseringen retter seg mot barnehagefeltet og omfavner ulike ledernivåer i sektoren, som barnehageeier, styrer og pedagogisk leder. Spesialiseringen retter seg spesielt mot studenter med barnehagelærerutdanning eller annen bachelorutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, og som ønsker å kvalifisere seg for å lede eller bidra til utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Spesialiseringen i spesialpedagogikk gir kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og inkludering. Spesialiseringen legger vekt på å forstå barn og unges oppvekstkår og de utfordringene de har i hverdagen. Studenten får innsikt i metoder og arbeidsmåter med vekt på mestring, medvirkning, anerkjennende kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med barn, unge og voksne med spesielle utfordringer, eller som opplever ulike former for barrierer. Spesialiseringen retter seg mot studenter som har bachelorutdanning i spesialpedagogikk og studenter med lærerutdanning (skole og barnehage).
 • Spesialiseringen i utdanningsledelse fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehagen og skolen som lærende organisasjoner. Gjennom studiet systematiseres kunnskap og erfaringer for å vurdere, analysere, utvikle og lede i lys av barnehager og skolers mandat og rolle i samfunnet. Forskningsbasert kunnskap knyttes nært til ledererfaring og praksis. Studiet vektlegger forståelse for forholdet mellom utdanningsreformer og daglig praksis i ledelse av personalets, barns og elevers læring og utvikling. Utdanningen retter seg mot barnehagelærere, lærere og ledere i utdanningssektoren og andre som søker kunnskap om og ønsker å kvalifisere seg for å lede kunnskapsorganisasjoner. Utdanningens kunnskap knyttes nært til studentenes erfaring og er et viktig grunnlag for videre lederutvikling. I spesialiseringen vektlegges utvikling av kunnskap gjennom arbeid med relevante forskningsoppgaver, hvor du tar i bruk egne erfaringer fra barnehage, skole, kommune eller andre relevante arenaer.
 • Spesialisering i spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og veiledningstjenester er en ny spesialisering for høsten 2019. Mer informasjon kommer.

Studiemodeller

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i pedagogikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere søke en relevant stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning.

Opptakskrav

Lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende). For søkere med annen bachelor-/cand.mag. utdanning kreves fordypning i pedagogikk av minst 80 studiepoengs omfang.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Til informasjon

Søkere med GLU 3. år kvalifiserer til studiet, men studiet vil ikke tilpasses for fullføring av lærerutdanningen.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Søkekode: Barnehageledelse: 6158. Spesialpedagogikk: 6143. Utdanningsledelse: 6141. Spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og veiledningstjenester: 6134.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Heltid

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Søkekode: Barnehageledelse: 6157. Spesialpedagogikk: 6142. Utdanningsledelse: 6140. Spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og veiledningstjenester: 6133.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student