Masteremner i karriereveiledning

Masteremner i karriereveiledning

Vi tilbyr et masterstudium i karriereveiledning. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
Oppstart
Høst 2019

For høsten 2019 planlegges det utlysning av enkeltemneplasser på emnene:

  • Arbeid, utdanning og sosial inkludering - søkerkode 6161
  • Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst - søkerkode 6151
  • Utdanningsvalg - STENGT FOR SØKNING

Kort om emnet "Utdanningsvalg" - STENGT FOR SØKNING

Samlinger for emnet "Utdanningsvalg" høsten 2019 er lagt til:

29. og 30. august

25., 26. og 27. september

4., 5. og 6. november

Utdanningsvalg er et obligatorisk fag i ungdomsskolen. Samtidig er utforskning og valg av utdanning og arbeid en pågående prosess, som ikke bare angår ungdommer på ungdomstrinnet i grunnskolen, men også følger dem inn i videregående opplæring og videre i livet. Faget Utdanningsvalg er innrettet mot planlegging av fremtiden, der den enkelte ungdom får mulighet til å utforske seg selv og samtidig utforske de muligheter samfunnet gir. Faget skal knytte ungdommenes liv her og nå, i og utenfor skolen, opp mot fremtidig utdanning, arbeid og liv. Faget skal gi ungdommene kunnskaper, ferdigheter og kompetanse nå og fremover. Gjennom emnet utdanningsvalg på master i karriereveiledning skal studentene både få økt sin kompetanse til å planlegge, gjennomføre, videreutvikle og vurdere faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet i grunnskolen og til å arbeide med de samme utfordringene med ungdommer i andre livsfaser og livssituasjoner.

Kort om emnet "Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst"

Samlinger for emnet "Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst" høsten 2019 er lagt til:

11., 12. og 13. september

7. og 8. oktober

20., 21. og 22. november

Emnet legger til rette for at studentene utvikler utvidet innsikt i rollen og arbeidsoppgavene som knytter seg til å gi karriereveiledning til flyktninger i Norge. Emnet tar utgangspunkt i en forståelse av at utdanning og arbeid er vesentlig for inkludering og integrering i det norske samfunnet. Karriereveiledningens plass i flyktningens integreringsprosess er derfor et sentralt tema. Studentene videreutvikler sin kompetanse i å tilrettelegge for hensiktsmessig kommunikasjon i karriereveiledningsprosessen, i dette ligger en håndtering av kommunikasjonsutfordringer knyttet til blant annet språk, kultur og helserelatert sårbarhet. I tillegg vil det være fokus på etikk og tverrfaglig samarbeid. Emnet knyttes til studentenes praksis og erfaring, og styrker den enkelte i møte med flyktningen samtidig som det setter den enkelte student i stand til å styrke fagfeltet til fordel for flyktninger i Norge.

Kort om emnet "Arbeid, utdanning og sosial inkludering"

Samlinger for emnet "Arbeid, utdanning og sosial inkludering" høsten 2019 er lagt til:

26., 27. og 28. august

10. og 11. oktober

18., 19. og 20. november

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i karriereveiledning. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole. Alternativt annen grad eller yrkesutdanning av minst 180 studiepoeng omfang, og som inkluderer minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner (samfunnsfaglige emner kan være pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori). Søkere som ikke fyller kravet om minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner, men som har relevant tilleggsutdanning og yrkeserfaring fra karriereveiledning, kan etter individuell vurdering bli kvalifisert til studiet.

I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student