Bacheloroppgave om smartere godstransport

Wilhelmsenbåt - foto
Foto: Wikipedia

Hvordan spare penger og miljø på å flytte godstransport fra land til sjø? Adnana Pusa har i bacheloroppgaven beregnet mulige distribusjonsruter for frakt av importerte passasjerbiler til havner i Sør-Norge


Tekst: An-Magritt Larsen

Studien har hun utført ved campus Vestfold, og den konkluderer med at overføring av varer fra land til sjø reduserer de totale kostnadene.

– Oppgaven min utforsker en alternativ rute for passasjerbiler importert til Norge, med fokus på området fra Bergen til svenskegrensen. Formålet var å få en kortere reisetid for biltransporten til de aktuelle havnene og skape ny business til havnene som er involvert i prosjektet, sier Pusa.

Studien ble støttet av USN i samarbeid med NØKS II (Nærskipsfart i Øresund/Kattegat/Skagerrak), som skal skape nye, konkurransedyktige sjødistribusjonskonsepter i regionen.

– Undersøkelsen min starter med frakt av biler fra produksjonsland i Asia og Amerika til bilhavnene i Europa. Bilene som tilhører det norske markedet blir overført til mindre skip, såkalte feederskip, som anløper en av de tre spesialiserte havnene på import av biler, nemlig Oslo havn, Drammen havn og Grenland havn. Her gjøres bilene klare for videre distribusjon på vei, jernbane eller ferge, forteller Pusa.

Adnana Pusa - foto

Blant de beste bacheloroppgavene

Hun startet arbeidet med bacheloroppgaven året før, da hun hadde en hjemmeeksamen om shippingsegmentet biltransport. Her skrev Pusa om distribusjon av Tesla-biler fra USA til Norge. Hun fant at bilene som selges på Vestlandet sendes direkte med skip fra Rotterdam havn til havna i Bergen.

– Hovedspørsmålet var om det samme var mulig for de andre bilmerkene. Temaet ble diskutert med forelesere på universitetet, og sammen besluttet vi å beregne en alternativ importrute for de ti mest solgte bilmerkene i Norge, forteller Pusa.

Studien hennes konkluderer med at overføring av varer fra land til sjø reduserer de totale kostnadene for havn til havn transport.

Pusa har blant annet samlet og strukturert data for import av bilmerker, importhavner og salg av biler pr. fylke. I tillegg leste hun seg opp på distribusjonsteori og var klar for å skrive oppgaven i starten av 2017.

– Forskningsmetoden omfatter informasjonsinnsamling, gjennomførte undersøkelser, beregninger av avstander, beregninger basert på alternative biltransportruter og en beskrivelse av antagelsene, forteller Pusa, som tidlig i arbeidsprosessen tok kontakt med næringen.

– Spesielt havnene og bilprodusenter bidro med statistikk og plassering av bilproduksjon på kart, noe som var en viktig del av arbeidet, forteller hun.  

Hennes arbeidsmetodikk med målrettet arbeid over halvannet år ga også god betaling i form av karakteren A. Pusas bacheloroppgavene var en av de beste på instituttet i 2017.

Tror på en vellykket karriereClemet Thærie Bjorbæk - foto HSN

Universitetslærer Clemet Thærie Bjorbæk var veileder for Pusa og roser arbeidsmetoden hennes.  

– En perfekt planlegging mener jeg. Den ga henne god tid til å arbeide med rapporten og analysene. Funnene hun kom frem til med endring fra distribusjon via sentralisert transport til to hovedhavner; Oslo og Drammen og derfra til lokale importhavner, burde være interessant for andre havner og rederier, sier Bjorbæk.

– Hva kan andre lære av metoden og oppgaven til Pusa?

– Målbevisst arbeid med et bachelortema som stadig blir mer konkret, er en god arbeidsmetode. De fleste studenter velger gjerne altfor store temaer og klarer ikke å besvare dem i oppgavene sine, sier Bjorbæk.

Pusa selv har en klar oppfordring til andre studenter som skal i gang med å skrive bacheloroppgave:

– Å starte tidlig med innhenting av informasjon. For denne delen tar tid! sier hun.

Har fått relevant jobb

I dag jobber Pusa i Dachser Norway AS på Vinterbro, et datterselskap av Dachser Nordic AS som er en av Europas ledende logistikktilbydere.

– Sammen med rundt sytti personer jobber jeg med blant annet godsflyt og charterprising. Jeg synes jobben er relevant etter endt utdanning, og tror dette kan være begynnelsen på en vellykket karriere, sier Pusa.

Universitetet i Sørøst-Norge har i ettertid samarbeidet med Pusa og laget én rapport for hver av havnene. Rapportene inneholder detaljerte muligheter for bilimport for havnene Borg, Moss, Larvik, Grenland, Arendal, Kristiansand og Risavika

– Rapportene kan være interessante for de aktuelle havnene. For noen havner kan arealer være en klar hindring for en satsing på bilimport som krever ledige arealer. Moss og havner plassert i eller tett inntil bysentre, er et typisk eksempel på dette. Høyskolen ønsker nå videre samarbeid med havnene som vi i dag gjør med NØKS, slik at vi kan initiere prosjekter som havnene kan se nytte i å tilpasse til sin situasjon, sier Bjorbæk.

Maritime studier på USN

USN tilbyr maritime studier med retning innenfor nautikk, marinteknisk drift, skipsfart og logistikk, samt mastergrad i maritim ledelse og doktorgrad i nautiske operasjoner.

Adnana Pusa var en del av kullet 2014-2017 på bachelor i skipsfart og logistikk.