Ledelse, innovasjon og demokrati

Ledelse, innovasjon og demokrati

Innenfor en rekke samfunnsområder utfordres dagens arbeidsformer og løsninger. Mange utfordringer krever samarbeid mellom sektorer, aktører og forvaltningsnivåer. Helse og omsorg, undervisning, næringsutvikling, kultur og folkehelse og byutvikling er eksempler på felt hvor det både er nødvendig å videreutvikle dagens ordninger og å søke mer innovative grep.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
22.01.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2018

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM).

Hvorfor ledelse, innovasjon og demokrati?

Regjeringen tydeliggjorde i kommuneproposisjonen 2014 at innovasjon kan være et viktig virkemiddel for å utvikle tilbudet av kommunale tjenester i dag og tilpasse tilbudet til de utfordringene som kommuner og fylkeskommuner vil møte i årene framover.

Målet med studiet er å dyktiggjøre deltakerne i å lede innovasjonsprosesser og bidra til å løse samfunnsutfordringer innenfor demokratiske kontekster med et mangfold av interesser og aktører. Samfunnsutfordringer griper i økende grad på tvers av sektorer, aktører og forvaltningsnivåer. Samtidig øker forventningene til at løsninger både er innovative og effektive. Framover vil en sentral styringsutfordring være å utnytte potensialet i demokratiske prosesser og samtidig sikre gode løsninger i samspillet mellom stat, privat sektor og sivilsamfunnet. Åpne, samarbeidsorienterte og demokratisk pregede arbeidsformer representerer samtidig en utfordring for tradisjonelle modeller for ledelse og styring. Emnet er utviklet i nært samarbeid med Vestregionen (16 kommuner vest for Oslo) og regionens behov for lederkompetanse.

Dette lærer du hos oss

 • Tilnærminger til ledelse i offentlig sektor med vekt på nordiske forhold og «New Public Governance»
 • Hvordan realisere potensialet i åpne og demokratiske innovasjonsprosesser
 • Ulike perspektiver på innovasjon
 • Perspektiver på ledelse og styring med vekt på relevans for samfunnsinnovasjon
 • Metodiske tilnærminger og verktøy
 • Spenningsfeltet mellom ledelse, innovasjon og demokrati

Tematikken vil bli belyst gjennom både klassiske og aktuelle case samt relevant teori og ny forskning. Det vil bli lagt vekt på å bruke case og faglig bidragsytere fra ulike samfunnsområder (helse, undervisning, næringsutvikling, kultur, integrasjon og mangfold, byutvikling mv). De ulike læringsaktiviteter vil også bli integrert med metodeundervisning hvor ulike tilnærminger til metode vil bli gjennomgått.

Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for personer i full jobb.

Samlinger

 1. samling:  13. – 16. februar (Drammen)
 2. samling:  10. – 13. april (Aalborg)
 3. samling:  29. mai – 1. juni (Drammen)
 4. samling:  4. – 7. september (Malmø)
 5. samling:  23. – 26. oktober (Athen)

Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Vi tilbyr også lederstudier på bachelornivå.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende. I tillegg kreves tre års relevant arbeidserfaring. Lang relevant yrkeserfaring kan i enkelte tilfeller erstatte manglende studiepoeng.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk
 • Antall semester: 2
 • Kostnader 69.500,- (kr. 34.750,- pr semester) pluss semesteravgift. I tillegg kommer utgifter til litteratur, og til reise og opphold i Aalborg, Malmø og Athen. KS kan etter søknad støtte deltakere fra kommunesektoren med deler av studieavgiften.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student