Bachelor i natur- og miljøforvaltning

Bachelor i natur- og miljøforvaltning

En utdanning om bærekraftig forvaltning av naturressursene, om hvordan miljøet påvirker menneskers helse og om hvordan mennesket påvirker naturen. Du kan fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor natur - og miljøforvaltning?

Befolkningsvekst og økt menneskelig aktivitet legger stadig større beslag på naturressursene våre. Samtidig forringes det naturlige miljøet for både planter og dyr, inklusive oss mennesker. Visste du for eksempel at tap av arter skjer i et tempo som er 100-1000 ganger høyere enn den naturlige utdøelsesraten?

For å kunne forvalte naturen og miljøet vi lever i på en bærekraftig måte, er det behov for personer med kompetanse innen natur- og miljøforvaltning, som har en god forståelse for hvordan samspillet i naturen foregår.

Hos oss lærer du om hvordan ting faktisk henger sammen. Samtidig er studiet så bredt, at du lærer om alt fra fisk- og viltforvaltning, til forurensning av jord, luft og vann og andre forhold som påvirker miljøet og helsen vår.

Studiet i natur og miljø gir deg en helt spesiell kombinasjon av fagkunnskap og forvaltningskompetanse.

Er du interessert i å lære mer om økologi på land og i vann, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressurser og forurensningsproblematikk? Da er bachelor i Natur- og miljøforvaltning noe for deg. Du får kunnskap som gjør at du kan du være med på å løse vår tids miljøutfordringer. 

Hva slags jobb får du?

Bachelor i Natur- og miljøforvaltning gir deg kunnskap som er relevant for dagens miljøutfordringer og som det er bruk for i samfunnet. Offentlig forvaltning, private firmaer og miljøorganisasjoner trenger fagfolk med kunnskapen din. Dette gjelder blant annet innen områder som klima, forvaltning av naturressurser, biologisk kartlegging, vern av naturområder og arealplanlegging.

Du kan jobbe som planlegger, miljøhygieniker, miljøkonsulent og HMS-konsulent.  Du kan jobbe med tilsyn og risikoanalyser i forhold til støy, stråling, drikkevann, inneklima, avfallsgjenvinning og arbeidsmiljø.

Studiet gir deg også faglig grunnlag for arbeid i skolen. 

Kontakt med arbeidslivet

Eksterne gjesteforelesere bidrar i enkelte emner, spesielt mot slutten av studiet. Studenter oppfordres også til å skrive bacheloroppgave i samarbeid med, eller på oppdrag for, eksterne aktører i eller utenfor regionen. 

Dette lærer du på bachelor i natur og miljøforvaltning

Første studieår gir innføring i sentrale tema innen natur- og miljøfag som biologi, klima og geologi. Studentene vil også introduseres for statistikk og vitenskapsteori, og lære vitenskapelig skriving og faglig formidling. Etter første året må studentene velge hvilken studieretning de ønsker å følge videre; forurensning og miljø eller økologi og naturforvaltning.  Det legges vekt på å kombinere teori og praksis (ekskursjoner, felt- og laboratoriekurs) gjennom hele studiet. Dette gir studentene kunnskap og nødvendige erfaringer inn mot arbeidsliv eller videre studier. 

Forurensning og miljø

Avløps- og avfallsbehandling, luftforurensning, støy, inneklima, stråling, HMS, internkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser er viktige tema. Vannkvalitet og miljøutfordringer knyttet til forvaltning og bruk av overflatevann og grunnvann, Miljølovverk, arealplanlegging og bruk av digitale kart (GIS) er en del av studieprogrammet. 

Økologi og naturforvaltning

Her får du mer detaljert og omfattende kunnskap i økologi og forvaltning av naturressursene. Sentrale tema er viltøkologi, ferskvannsøkologi, ferskvannsfiske og vannressursforvaltning, alpin økologi og bevaringsbiologi og mikrobiologi.

Bli kjent med studiet og fagmiljø på vår facebookside.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i Natur og miljøforvaltning i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i innenfor natur-, helse- og miljøvern ved USN, og andre relevante masterprogram. Studiet kvalifiserer også for fagdidaktikk i naturfag på praktisk pedagogisk utdanning, (PPU)

Spesielle hensyn

Merk at studiet er til dels fysisk krevende og at du som student må være i relativt god form for å delta på feltkurs i variert terreng i skog og mark under skiftende værforhold.

Dersom du trenger tilrettelegging av din studiesituasjon så anbefaler vi at du tar kontakt så fort som mulig.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Heltid – Bø

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 315
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student