– Rustet for nåtiden med mastergrad i psykisk helse- og rusarbeid

Ole Martin Nordaunet. Foto

Ole Martin Nordaunet valgte studieretning psykisk helse- og rusarbeid (Master i samfunn og helse) og jobber i dag som teamkoordinator for mottaksenheten i Drammen kommune.


Hva går jobben din ut på?

– På mottaksenheten i Drammen kommune tar jeg og mine kolleger imot alle som henvender seg med ønske om hjelp til psykisk helse og/eller rusproblemer. Mye av min funksjon er å legge til rette for samarbeid mellom kontor for tjenestildeling og samordning, som fatter vedtak på helsehjelp, og tjenesteutfører, som følger opp personen videre.

Hvorfor valgte du å jobbe med dette?

– Jeg ønsket meg en samfunnsrelevant jobb med gode arbeidsmuligheter.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Min arbeidsdag er variert. Jeg får møte mange personer i ulike livsutfordringer. Noen møter jeg på kontoret, andre hos samarbeidende aktører og andre i sine hjem.

Hva er det beste med jobben din?

– Stor grad av frihet, topp kolleger, faglig relevans og en spennende kommune å jobbe i.

– Hvilken nytte har du av studiet i  jobben du har nå?

– Jeg møter mange brukere i svært komplekse og til tider alvorlige livsutfordringer, og kunnskapen fra studietiden kommer godt med. I en tid hvor den biomedisinske forståelsesmodellen står sterkt opplever mange det som befriende og tidvis uvant å bli møtt med andre forståelsesmodeller knyttet til psykisk helse og/eller ruslidelser. Drammen kommune har en uttalt målsetning om å jobbe recovery-orientert og etter feedback informed treatment (FIT).

Gjennom utdanningen ved USN kommer man i kontakt med undervisere som deltar i internasjonale og nasjonale forskningsnettverk og er pådrivere for utviklingen av kunnskapsgrunnlaget innen både recovery og FIT. Dersom man som student benytter seg av det fulle læringspotensialet i masterløpet, vil man utvilsomt bli en profesjonsutøver rustet for nåtiden. Jeg fikk grundig opplæring i innhenting av ny kunnskap gjennom systematiske søk i kunnskapsdatabaser, noe som gjør at jeg er i stand til å ta del i å løse fremtidige utfordringer og endringer i praksisfeltet.

Hvorfor valgte du å studere ved USN?

– Dyktige ansatte som stimulerer til læring og en sentral plassering i Drammen by.

– Hvordan opplevde du studietiden? 

– Jeg opplevde veldig gode fagmiljøer som delte av sine erfaringer og inkluderte til muligheter for å delta i ny kunnskapsutvikling. Med god hjelp av ansatte fra Senter for psykisk helse og rus, fikk jeg publisert en fagartikkel og en vitenskapelig artikkel under studieforløpet.

– Hvordan gikk du fram for å få jobb etter studiene?

– Før jeg begynte på denne masteren hadde jeg jobbet mange år i kommunal rusomsorg, noe som ga gode vilkår for å studere videre i kombinasjon med full jobb. Med mastergrad i hånden stiller man sterkt på arbeidsmarkedet, noe som er påtrengende nødvendig i et stadig mer tilspisset jobbmarked.

– Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Vær aktiv, ta ansvar for egen læring, delta på hospiteringsopphold og ta del i fruktbare kollokviegrupper.

Navn: Ole Martin Nordaunet

Jobber som: teamkoordinator for mottaksenheten i Drammen kommune

Studerte sist: Master i samfunn og helse, studieretning psykisk helse- og rusarbeid

Når studerte du: 2014 – 2018

Alder: 34

Kommer fra: Drammen

Bosted: Drammen