Optometrisk synsrehabilitering

Optometrisk synsrehabilitering

Kongsberg - Heltid

Formålet med utdanningen er å gi avansert kompetanse og spesialisering innen optometrisk rehabilitering. Studiet retter seg spesielt mot optikere eller optometrister som er interessert i optometrisk rehabilitering for personer med synshemminger.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Kongsberg
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 5150
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Studiepoeng: 20
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart:
 • Undervisningsspråk:
 • Antall semester: 2
En pasient innen synsrehabilitering og synspedagogikk
Vi trenger flere eksperter innen syn, synsrehabilitering og synspedagogikk

Hvorfor ta videreutdanning i optometrisk rehabilitering?

Økt krav til synet i hverdagen, skole, yrkesliv samt en aldrende befolkning fører til større behov for fagpersoner som har avansert kompetanse innen optometrisk rehabilitering, synsrådgivning og synstrening. For å øke evnen til mestring og deltagelse i samfunnet, er det også et behov for optikere eller optometrister som kan jobbe tverrfaglig og ser på syn som en del av personens liv og helse.

Hva slags jobb får du?

Avansert kompetanse i optometrisk rehabilitering vil være nyttig for alle optikere og optometrister i privat og offentlig virksomhet. Kompetansen er spesielt viktig ved utprøving, opplæring og synsrådgiving i forbindelse med bruk synshjelpemidler til barn, voksne og eldre med synshemminger.

Dette lærer du i optometrisk synsrehabilitering

Fagfordypningen skal gi studenten kompetanse til å gjennomføre utmåling og utprøving av optiske hjelpemidler, en dypere forståelse for pasienter med synshemming, evne til å utøve kunnskapsbasert praksis og kritisk vurdering av relevante forskningsartikler. 

Denne fordypningen består av to delemner, ett på høsten (MFOR5119) og ett på våren (MFOR5219). Når fagfordypningens begge emner er bestått vil studenter som er medlemmer av Norges Optikerforbund være kvalifiserte til å stå på forbundets kompetanseliste for optometrisk rehabilitering av synshemmede. Bestått studium vil gi innpass for fagfordypning (20 studiepoeng) i masterprogrammet synspedagogikk og synsrehabilitering.

Høstsemester (MFOR5119)

 1. Utvikling, definisjoner, begreper og epidemiologi
 2. Utførelse og tolking av resultater fra optometriske undersøkelser
 3. Strategier og metoder for tilpassing og bruk av optiske hjelpemidler
 4. Filterbriller/kontaktlinser
 5. Belysning
 6. Psykologiske konsekvenser
 7. Synsrådgivning og tilrettelegging
 8. Tverrfaglig samarbeid rundt optometrisk rehabilitiering

Vårsemster (MFOR5219)

 1. Strategier og metoder for tilpasning og opplæring i bruk av avanserte optiske, elektronoptiske og andre sysnstekniske hjelpemidler
 2. Cerebrale og psykogene synshemminger
 3. Strategier og metoder for relevant synstrening
 4. Synshemmede i trafikken
 5. Tverrfaglig synsrehabilitiering

Slik er studiet

Undervisningen gis i form av campus-baserte samlinger med emneorienterte forelesninger, øvingstimer, seminarer, samt intern og ekstern klinisk praksis. Av andre læringsaktiviteter inngår internettbasert selvstudium, obligatoriske selvstudiumsoppgaver, intervju og kasusrapport. I tillegg kommer 100 timer dokumentert praksis innen optometrisk synsrehabilitering. Planlegging, for- og etterarbeid er inkludert i de 100 timene, som gjerne kan utføres i egen praksis.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Tilleggskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak: