Praksis for bachelor i barnevern og bachelor i vernepleie – Informasjon for eksterne samarbeidspartnere

Barnevern. Illustrasjonsfoto.

Studiested for barnevern og vernepleie heltid og deltid er Campus Porsgrunn. Praksisstudier for både barnevern og vernepleie er en integrert del av studiet og gjennomføres på mange ulike arenaer innenfor både kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor. All praksis er veiledet og blir vurdert til bestått/ikke bestått, og all praksis må være bestått før studenten kan gå videre til neste studieår.


Når gjennomføres praksis?

Se samlet oversikt praksisperioder studieåret 2018 -2019 samt lenker til de ulike praksisemnene her.

Praktisk gjennomføring

For praksisstudier er nærværsplikten 80% uavhengig av fraværsgrunn.

I praksisperiodene deltar studenten i praksisstedets daglige virke og blir kjente med sine yrkesroller. Studenten skal som hovedregel ha 30 timer per uke i praksisstudier. På arbeidssteder hvor det følges en døgnkontinuerlig turnus, bør det være en rimelig fordeling mellom dagarbeid og kveldsarbeid. Retningsgivende er to kvelder per uke og ikke mer enn hver tredje helg. Nattarbeid skal ikke inngå i studentens arbeidstid. Arbeidstid som avviker fra reglementet skal avtales med den enkelte student på forhånd. Studenten kan ikke pålegges overtid eller ekstravakter uten at hen samtykker til det, og det skal ytes godtgjørelse for slikt arbeid. Nattarbeid regnes som ekstra tjeneste. Studentene deltar i praksisperiodene også på refleksjonssamlinger og leverer arbeidskrav som er relatert til aktuell praksis

Praksis for barnevernstudenter

For mer informasjon om innhold i og oppbygning av barnevernsstudiet se informasjon på studietilbudssiden.
Praksisplassene som benyttes befinner seg primært i Telemark og Vestfold, men vi inngår også avtaler med praksissteder i andre fylker.

 Det avvikles to praksisperioder i løpet av studiet, hver på 10 uker.

Kunne dere tenke dere å ta imot barnevernstudenter i praksis?

Vi trenger stadig nye praksisplasser for våre barnevernstudenter. Ønsker dere å se på muligheten for å ta imot studenter i praksis eller ønsker dere mer informasjon om hva dette vil innebære?

Kontaktperson praksis barnevern: Mari Falch-Pedersen.

Praksis for vernepleierstudenter

Bachelor i Vernepleier tilbys både som heltids- og deltidsstudium og har sitt studiested ved Campus Porsgrunn. For mer informasjon om innhold i og oppbygning av vernepleierstudiet se studietilbudssiden.  Praksisplassene som benyttes befinner seg primært i Telemark og Vestfold, men vi inngår også avtaler med praksissteder i andre fylker.

Det avvikles tre praksisperioder i løpet av studietiden hver på mellom 8 og 10 uker.

Kunne dere tenke dere å ta imot vernepleierstudenter i praksis?

Vi trenger stadig nye praksisplasser for våre vernepleierstudenter. Øønsker dere å se på muligheten for å ta imot studenter i praksis eller ønsker dere mer informasjon om hva dette vil innebære?

Kontaktperson praksis vernepleie: Mari Falch-Pedersen.

Praktiske opplysninger i forbindelse med praksis

Forsikring/ skader i praksis
Studenter vil i sine praksisstudier være vernet av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstidsbestemmelser i loven skal følges.

  • Ved skade: hvis en student blir skadet i praksisstudier gjelder Folketrygdens bestemmelser om yrkesskade. Se Lov om yrkesskadeforsikring. Praksisstedets skademeldingsskjema skal fylles ut snarest etter tidspunkt, hva som skjedde, eventuelle skader samt vitner.
    Skademeldingsskjema sendes til praksisstedets personalavdeling.
    Skademelding til NAV fylles ut og sendes til det NAV kontor som studenten hører til, med kopi til USN.

Ved fare for inokulasjonssmitte (blodsmitte) skal prosedyrer som gjelder på praksisstedet følges. Forebyggende behandling skal gjøres på samme måte som for helsetjenestens ansatte. Bedriftshelsetjenesten på praksisstedet er ansvarlig for oppfølging, og det skal meldes som angitt over.

Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering er en vurdering av om den enkelte student er egnet for det yrket vedkommende utdanner seg til. Denne vurderingen skjer løpende gjennom hele studiet i forbindelse med alle typer aktiviteter.  I helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet, som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har hjulpet, kan skikkethetsvurdering benyttes.

Klarert for praksis

Ingen studenter fra vårt fakultet får gå ut i praksis uten at de er klarert. Dette betyr at de har levert, og fått registrert, godkjent politiattest, erklæring om taushetsplikt og Helseattest for TBC og MRSA.

Mer informasjon om politiattest finner dere her.