Praksis for bachelor i barnevern og bachelor i vernepleie – Informasjon for studenter

Barnevern. Illustrasjonsfoto.

Studiested for barnevern og vernepleie heltid og deltid er Campus Porsgrunn. Praksisstudier for både barnevern og vernepleie er en integrert del av studiet og gjennomføres på mange ulike arenaer innenfor både kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor. All praksis er veiledet og blir vurdert til bestått/ikke bestått, og all praksis må være bestått før studenten kan gå videre til neste studieår.


Når gjennomføres praksis?

Se samlet oversikt praksisperioder studieåret 2018 -2019 samt lenker til de ulike praksisemnene her.

Praktisk gjennomføring

For praksisstudier er nærværsplikten 80% uavhengig av fraværsgrunn. I praksisperiodene deltar studenten i praksisstedets daglige virke og blir kjente med sine yrkesroller. Studenten skal som hovedregel ha 30 timer per uke i praksisstudier. På arbeidssteder hvor det følges en døgnkontinuerlig turnus, bør det være en rimelig fordeling mellom dagarbeid og kveldsarbeid. Retningsgivende er 2 kvelder per uke og ikke mer enn hver tredje helg. Nattarbeid skal ikke inngå i studentens arbeidstid. Arbeidstid som avviker fra reglementet skal avtales med den enkelte student på forhånd. Studenten kan ikke pålegges overtid eller ekstravakter uten at hen samtykker til det, og det skal ytes godtgjørelse for slikt arbeid. Nattarbeid regnes som ekstra tjeneste. Studentene deltar i praksisperiodene også på refleksjonssamlinger og leverer arbeidskrav som er relatert til aktuell praksis.

Praksis for barnevernstudenter

Mer informasjon om innhold i og oppbygning av barnevernsstudiet finner du på studietilbudssiden. Praksisplassene som benyttes befinner seg primært i Telemark og Vestfold, men vi inngår også avtaler med praksissteder i andre fylker.
Det avvikles to praksisperioder i løpet av studiet, hver på 10 uker.

  • Første praksisperiode, Emne 6, gjennomføres på høsten i 2.studieår. Typiske arenaer som benyttes i denne praksisperioden er skole, barnehage, Bufetat og Aleris.
  • Andre praksisperiode, Emne 10 gjennomføres på våren i 3.studieår. Typiske arenaer som benyttes i denne praksisperioden er skole, Bufetat, Aleris, Borgestadklinikken, kommunal barnevernstjeneste, NAV og private aktører.

Kontaktperson praksis barnevern: Mari Falch-Pedersen.

Praksis for vernepleierstudenter

Bachelor i Vernepleier tilbys både som heltids- og deltidsstudium og har sitt studiested ved Campus Porsgrunn. Mer informasjon om innhold i og oppbygning av vernepleierstudiet se studietilbudssiden. Praksisplassene som benyttes befinner seg primært i Telemark og Vestfold, men vi inngår også avtaler med praksissteder i andre fylker.

Det avvikles tre praksisperioder i løpet av studietiden hver på mellom 8 og 10 uker.

  • Første praksisperiode er Emne 5, og gjennomføres på høsten i 2. studieår. Typiske arenaer som benyttes i denne praksisperioden er ulike tiltak innen bolig, skole, dagsenter, avlastning og liknende med tjenester til mennesker med utviklingshemming.
  • Andre praksisperiode er Emne 8 og gjennomføres på våren i 2. studieår.  Typiske arenaer som benyttes i denne praksisperioden er sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
  • Tredje praksisperiode er Emne 10 og gjennomføres på våren i 3.studieår.
  • Typiske arenaer som benyttes er psykisk helsetjeneste og rusomsorg, institusjoner og NAV.

Kontaktperson praksis vernepleie: Mari Falch-Pedersen.

Klarert for praksis?

Ingen studenter fra vårt fakultet får gå ut i praksis uten at de er klarert. Dette betyr at du har levert, og fått registrert, godkjent politiattest, erklæring om taushetsplikt og Helseattest for TBC og MRSA.

Hvordan vurderes praksis?
Hver praksisperiode vurderes til bestått / ikke bestått og oppnådd resultat kan ikke påklages.

Hvor mange forsøk har man på hver praksisavvikling?
Man får inntil to forsøk på samme praksisavvikling. En student som får «ikke bestått» vil få forsinkelse i studieløpet. Mer utfyllende informasjon finner du i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved USN.

Må jeg søke om praksisplass?
USN har ansvaret for å skaffe deg som student en praksisplass og du trenger derfor ikke å søke om praksisplass.

Kan jeg finne praksisplass selv?
Nei, du kan ikke finne en praksisplass selv. Dette organiserer praksiskontoret/praksiskoordinatorer. Mer informasjon kommer i forkant av de ulike praksisperiodene

Kan jeg ta praksis i utlandet?
Ja, i noen praksisperioder åpner vi for å gjennomføre praksis i utlandet. Vi har noen faste samarbeidspartnere i utlandet. Se info på våre nettsider om internasjonalisering.

Kan jeg få tilpasset praksis?
Vi har ikke mulighet for å tilpasse praksis for studentene, men studenten kan søke om særskilt tildeling noe som kan, om du oppfyller kriteriene, gi deg rettigheter i forhold til reisevei.

 Kan jeg søke om reisestøtte til og fra praksissted?
Ja, det er mulig å søke om delvis refusjon av merutgifter i forbindelse med praksis. Dette gjør du etter at praksis er avviklet og du må legge ved dokumentasjon.

Praktiske opplysninger i forbindelse med praksis

Forsikring/ skader i praksis
Studenter vil i sine praksisstudier være vernet av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstidsbestemmelser i loven skal følges.

  • Ved skade: hvis en student blir skadet i praksisstudier gjelder Folketrygdens bestemmelser om yrkesskade. Se Lov om yrkesskadeforsikring.

Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering er en vurdering av om den enkelte student er egnet for det yrket vedkommende utdanner seg til. Denne vurderingen skjer løpende gjennom hele studiet i forbindelse med alle typer aktiviteter.  I helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet, som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har hjulpet, kan skikkethetsvurdering benyttes.