Praksis for bachelor i radiografi – Informasjon for samarbeidspartnere

Tolking av røntgenbilde. Foto.

Bachelor radiografi tilbys ved campus Drammen og utdanningen foregår på ulike læringsarenaer; i klasserommet, ved skolens preklinikk/øvelsesavdeling og ute i helseforetak og ved private røntgeninstitutt. Ute i praksis får studentene øve og praktisere ferdigheter, og får erfaring med yrkesutførelsen som radiograf.


Praksis foregår ved helseforetak og private røntgeninstitutt, primært i Sørøst-Norge. Det benyttes også praksisplasser ved enkelte helseforetak i Sverige. Alle studentene må påregne noe reisevei i forbindelse med praksis, og reisekostnader dekkes av studenten selv. Ved behov for hybel i forbindelse med praksis, må studenten påregne kostnader til dette.

I praksisperiodene deltar studentene i det daglige virket ved praksisstedet, og blir kjent med rollen som radiograf. Da praksis ofte foregår på arbeidsplasser hvor det er aktivitet hele døgnet, må studentene påregne tredelt turnus i praksis. Studenten deltar også på refleksjonssamlinger i etterkant av praksis og må levere obligatoriske arbeidskrav relatert til de aktuelle praksisperiodene.

Praksis utgjør 1/3 del av utdanningen. Praksis foregår under veiledning og blir vurdert til bestått/ikke bestått. Radiografutdanningen har progresjonskrav, noe som innebærer at emner i et semester må være bestått for å gå videre i neste semester. Dette inkluderer praksis, og studentene må få bestått praksis for å få gå videre i neste semester.

Alle praksisperiodene er obligatoriske med krav om 90 % oppmøte.

Fravær som overskrider 10% må tas igjen. Dersom fraværet overskrider 25%, blir praksisperioden vurdert til «ikke bestått» og må tas igjen i sin helhet påfølgende studieår.

Ønsker dere å tilby praksisplass til våre radiografstudenter?

Vi har et økende behov for praksisplasser for våre studenter og ønsker oss nye plasser. Dersom dere ønsker å stille som praksisplass for våre radiografstudenter kan dere ta kontakt med følgende personer ved radiografutdanningen:

  • Programkoordinator og praksisansvarlig: Linda Hafskjold
  • Studieveileder og praksiskoordinator: Ingvild Sara Frydenhaug

Praktiske opplysninger i forbindelse med praksis

Studentene må være klarert for praksis
Alle studenter må levere politiattest ved oppstart av studiene, da dette er en forutsetning for å få gå ut i praksis. For å bli klarert for praksis må studentene i tillegg signere taushetserklæring og egenerklæringsskjema for MRSA/TBC.

Det er USN sitt ansvar å sørge for at studentene er klarert for praksis, uavhengig av hvor de skal være i sine praksisperioder. Det understrekes imidlertid at dokumentene som signeres i regi av USN, ikke utelukker interne skjemaer som praksisstedene måtte ha for tilsvarende formål, og at studentene kan pålegges å signere tilsvarende skjemaer ved praksissted i henhold til ev. rutiner for dette.

Skikkethetsvurdering
Alle studenter er gjennom hele studiet under løpende skikkethetsvurdering. Skikkethetsvurdering er en vurdering av om den enkelte student er egnet for det yrket vedkommende utdanner seg til. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk- og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til pasienter og andre vedkommende er i kontakt med i praksis eller ved fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. En løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet inngår således i en helhetsvurdering av studentenes forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Forsikring/skader i praksis
Studenter vil i sine praksisstudier være vernet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstidsbestemmelser i loven skal følges.

  • Ved skade: hvis en student blir skadet i praksisstudier gjelder Folketrygdens bestemmelser om yrkesskade. Se Lov om yrkesskadeforsikring. Praksisstedets skademeldingsskjema skal fylles ut snarest etter hendelsen, gi en beskrivelse som skjedde og eventuelle skader samt uttalelser fra eventuelle vitner. Skademeldingsskjema sendes til praksisstedets personalavdeling. Skademelding til NAV fylles ut og sendes til det NAV-kontoret som studenten hører til, med kopi til USN.

Ved fare for inokulasjonssmitte (blodsmitte) skal prosedyrer som gjelder på praksisstedet følges. Forebyggende behandling skal gjøres på samme måte som for helsetjenestens ansatte. Bedriftshelsetjenesten ved praksisstedet er ansvarlig for oppfølging, og det skal meldes som angitt over.

Ofte stilte spørsmål om praksis

Når er det praksis?
Ved radiografutdanningen er det praksis i alle semestre, foruten i 3.semester. Hvilke uker man er ute i praksis, er normalt de samme hvert år. Ta kontakt med ovennevnte personer om dere ønsker ytterligere informasjon om tidspunkter for praksis.

Hvor lang er en praksisperiode?
Praksisperiodene varierer i lengde fra 2-10 uker. En praksisperiode er normert til min. 30 timer per uke. Noen av praksisperiodene innebærer en studiedag per uke, mens andre praksisperioder er uten studiedager.

Hvordan organiseres fordelingen av praksisplasser?
Det er USN som har ansvaret for å skaffe studentene praksisplass. Studenten trenger derfor ikke å søke om praksisplass, men har anledning til å komme med ønsker for hvor de ønsker å være i praksis. Studentene har ikke anledning til å forespørre praksisplasser selv, da dette gjøres av praksiskoordinator ved utdanningen. Det er videre praksiskoordinator som fordeler praksisplasser.

Hvordan vurderes praksis?
Hver praksisperiode vurderes til bestått / ikke bestått. Alle studenter får oppnevnt en kontaktlærer ved USN som følger dem opp underveis i praksis. Dersom det er tvil om en student vil bestå praksis, så vil studenten få varsel om dette så tidlig som mulig i praksisperioden. Det er USN som sender ut varsel til studenten og som vurderer studentens praksisperiode til bestått/ikke bestått. Det understrekes at det ikke er praksissted som gir en endelig vurdering av studentens praksis, men at tilbakemeldinger fra praksissted er viktige for den vurderingen som gjøres.

Veiledning og vurdering av studentene i praksis er godt beskrevet i læreplanen for den enkelte praksisperiode. Denne sendes ut til praksissted i god tid før praksis.

Hvor mange forsøk har studentene på hver praksisperiode?
Studentene har 2 forsøk på hver av praksisperiodene. En student som får «ikke bestått» i praksis, vil kunne gjennomføre praksis på nytt i påfølgende studieår.