Praksis for bachelor i radiografi – Informasjon for studenter

Tolking av røntgenbilde. Foto.

Bachelor radiografi tilbys ved campus Drammen og utdanningen foregår på ulike læringsarenaer; i klasserommet, ved skolens preklinikk/øvelsesavdeling og ute i helseforetak og ved private røntgeninstitutt. Ute i praksis får studentene øve og praktisere ferdigheter, og får erfaring med yrkesutførelsen som radiograf.


Praksis foregår ved helseforetak og private røntgeninstitutt, primært i Sørøst-Norge. Det benyttes også praksisplasser ved enkelte helseforetak i Sverige. Alle studentene må påregne noe reisevei i forbindelse med praksis, og reisekostnader dekkes av studenten selv. Ved behov for hybel i forbindelse med praksis, må studenten påregne kostnader til dette.

I praksisperiodene deltar studentene i det daglige virket ved praksisstedet, og blir kjent med rollen som radiograf. Da praksis ofte foregår på arbeidsplasser hvor det er aktivitet hele døgnet, må studentene påregne tredelt turnus i praksis. Studenten deltar også på refleksjonssamlinger i etterkant av praksis og må levere obligatoriske arbeidskrav relatert til de aktuelle praksisperiodene.

Praksis utgjør 1/3 del av utdanningen. Praksis foregår under veiledning og blir vurdert til bestått/ikke bestått. Radiografutdanningen har progresjonskrav, noe som innebærer at emner i et semester må være bestått for å gå videre i neste semester. Dette inkluderer praksis, og studentene må få bestått praksis for å få gå videre i neste semester.

Alle praksisperiodene er obligatoriske med krav om 90 % oppmøte.

Fravær som overskrider 10% må tas igjen. Dersom fraværet overskrider 25%, blir praksisperioden vurdert til «ikke bestått» og må tas igjen i sin helhet påfølgende studieår.

Praktiske opplysninger i forbindelse med praksis

Studentene må være klarert for praksis
Alle studenter må levere politiattest ved oppstart av studiene, da dette er en forutsetning for å få gå ut i praksis. For å bli klarert for praksis må studentene i tillegg signere taushetserklæring og egenerklæringsskjema for MRSA/TBC.

Det er USN sitt ansvar å sørge for at studentene er klarert for praksis, uavhengig av hvor de skal være i sine praksisperioder. Det understrekes imidlertid at dokumentene som signeres i regi av USN, ikke utelukker interne skjemaer som praksisstedene måtte ha for tilsvarende formål, og at studentene kan pålegges å signere tilsvarende skjemaer ved praksissted i henhold til ev. rutiner for dette.

Skikkethetsvurdering
Alle studenter er gjennom hele studiet under løpende skikkethetsvurdering. Skikkethetsvurdering er en vurdering av om den enkelte student er egnet for det yrket vedkommende utdanner seg til. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk- og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til pasienter og andre vedkommende er i kontakt med i praksis eller ved fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. En løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet inngår således i en helhetsvurdering av studentenes forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Forsikring/skader i praksis
Studenter vil i sine praksisstudier være vernet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstidsbestemmelser i loven skal følges.

  • Ved skade: hvis en student blir skadet i praksisstudier gjelder Folketrygdens bestemmelser om yrkesskade. Se Lov om yrkesskadeforsikring. Praksisstedets skademeldingsskjema skal fylles ut snarest etter hendelsen, gi en beskrivelse som skjedde og eventuelle skader samt uttalelser fra eventuelle vitner. Skademeldingsskjema sendes til praksisstedets personalavdeling. Skademelding til NAV fylles ut og sendes til det NAV-kontoret som studenten hører til, med kopi til USN.

Ved fare for inokulasjonssmitte (blodsmitte) skal prosedyrer som gjelder på praksisstedet følges. Forebyggende behandling skal gjøres på samme måte som for helsetjenestens ansatte. Bedriftshelsetjenesten ved praksisstedet er ansvarlig for oppfølging, og det skal meldes som angitt over.

Ofte stilte spørsmål om praksis

Når er det praksis?
Ved radiografutdanningen er det praksis i alle semestre, foruten i 3.semester. Hvilke uker man er ute i praksis, er normalt de samme hvert år. Det kan allikevel forekomme mindre endringer, og studentene blir orientert om når de skal ut i praksis i forkant av hvert studieår.

Hvor lang er en praksisperiode?
Praksisperiodene varierer i lengde fra 2-10 uker. En praksisperiode er normert til min. 30 timer per uke. Noen av praksisperiodene innebærer en studiedag per uke, mens andre praksisperioder er uten studiedager. Studentene må påregne å bli satt opp i tredelt turnus i praksis.

Hvordan vurderes praksis?
Hver praksisperiode vurderes til bestått / ikke bestått. Dersom det er tvil om studenten vil bestå praksis, vil studenten få varsel om dette så tidlig som mulig i praksisperioden.

Hvor mange forsøk har man på hver praksisperiode?
Man har 2 forsøk på hver av praksisperiodene. Om man får «ikke bestått» i praksis, vil man kunne gjennomføre praksis på nytt i påfølgende studieår. Dette innebærer at studenten blir forsinket i sitt studieløp

Må jeg søke om praksisplass?
Nei, det er USN som har ansvaret for å skaffe studentene praksisplass. Du trenger derfor ikke å søke om praksisplass.

Kan jeg finne praksisplass selv?
Nei, du kan ikke finne en praksisplass selv. Dette organiserer av praksiskoordinator ved utdanningen.

Kan jeg ta praksis i utlandet?
Det er mulig å få godkjent praksis i utlandet i forbindelse med utveksling til en av våre samarbeidsinstitusjoner. Ytterligere info om utveksling finnes på våre nettsider.

Kan jeg få tilpasset praksis?
Vi har ikke mulighet for å tilpasse praksis for studentene, men du kan søke om særskilt tildeling av praksisplass. Om du oppfyller kriteriene, vil innvilget særskilt tildeling gi deg rettigheter i forhold til begrenset reisevei. De forhold som legges til grunn i søknaden, må være dokumentert.

Kan jeg søke om reisestøtte til og fra praksissted?
Det er mulig å søke om delvis refusjon av merutgifter i forbindelse med praksis. Dette gjør du etter at praksis er gjennomført. Dokumentasjon på utgifter må vedlegges søknaden.

Kontaktpersoner

Finner du ikke svar på spørsmålene dine her og/eller har ytterligere spørsmål vedrørende praksis ved radiografutdanningen, så kan disse rettes til følgende personer: