Praksis for bachelor i sykepleie – Informasjon for studenter

Sykepleierstudent setter kanyle. Foto.

Sykepleierutdanningen foregår på ulike læringsarenaer; i klasserommet, på simuleringssenteret/preklinikk/øvelsesavdeling og ute i både kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og hos private aktører. Gjennom praksis ute i helsetjenestene får studentene øve og praktisere ferdigheter og får erfaringer med yrkesutførelsen som sykepleier.


Praksisstudier er obligatoriske og en integrert del av utdanningen. Praksis foregår på ulike arenaer innen helsetjenesten, den er veiledet og blir vurdert. Praksis må være bestått for å gå videre til neste studieår.

I praksisperiodene deltar studenten i praksisplassens daglige virke og blir kjente med sykepleierrollen. Da praksis ofte foregår på arbeidsplasser hvor det er aktivitet hele døgnet må studenten påregne praksis både kvelder, netter og helger. Studenten deltar også på refleksjonssamlinger og leverer arbeidskrav som er relatert til aktuell praksis.

Praksis er obligatorisk og det er en nærværsplikt på 90 %. Se aktuelle emneplaner i studieplan.

Praktiske opplysninger i forbindelse med praksis

Forsikring/skader i praksis
Studenter vil i sine praksisstudier være vernet av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstidsbestemmelser i loven skal følges.

  • Ved skade: hvis en student blir skadet i praksisstudier gjelder Folketrygdens bestemmelser om yrkesskade. Se Lov om yrkesskadeforsikring. Praksisstedets skademeldingsskjema skal fylles ut snarest etter tidspunkt, hva som skjedde, eventuelle skader samt vitner.
    Skademeldingsskjema sendes til praksisstedets personalavdeling.
    Skademelding til NAV fylles ut og sendes til det NAV kontor som studenten hører til, med kopi til USN.

Ved fare for inokulasjonssmitte (blodsmitte) skal prosedyrer som gjelder på praksisstedet følges. Forebyggende behandling skal gjøres på samme måte som for helsetjenestens ansatte. Bedriftshelsetjenesten på praksisstedet er ansvarlig for oppfølging, og det skal meldes som angitt over.

Skikkethetsvurdering
Skikkethetsvurdering er en vurdering av om den enkelte student er egnet for det yrket vedkommende utdanner seg til. Denne vurderingen skjer løpende gjennom hele studiet i forbindelse med alle typer aktiviteter.  I helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet, som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har hjulpet, kan skikkethetsvurdering benyttes.

Klarert for praksis?
Alle studenter må være klarert før de kan gå ut i praksis. Det vil si at studentene har levert dokumenter som kreves for å kunne gå ut i praksis, som politiattest, taushetserklæring og helseattest.

Når er det praksis?
De ulike praksisperiodene varierer fra campus til campus og dere finner oversikten i studieplanene:

Hvor lang er en praksisperiode?
Praksisperiodene varierer fra 3-8 uker.

Hvor foregår praksis?
Praksisstudiet foregår på praksisplasser som USN har avtale med. De ulike plassene ligger innenfor de ulike campus sine områder (Campus Porsgrunn har Telemark og Larvik, Campus Bakkenteigen har Vestfold og Campus Drammen har Buskerud). Studentene fordeles på praksisplasser tilhørende sitt studiums campus. Noe reisevei må påregnes.

Praksis avvikles i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og hos private aktører.

Hvordan vurderes praksis?
Hver praksisperiode vurderes til bestått / ikke bestått og oppnådd resultat kan man ikke klage på.

Hvor mange forsøk har man på hver praksisavvikling?
Man får inntil to forsøk på samme praksisavvikling. En student som får «ikke bestått» vil få forsinkelse i studieløpet. Mer utfyllende informasjon finner du i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved USN.

Trenger jeg politiattest?
Ja, alle som skal ut i praksis må levere politiattest ved studiestart.

Må jeg søke om praksisplass?
USN har ansvaret for å skaffe deg som student en praksisplass og du trenger derfor ikke å søke om praksisplass.

Kan jeg finne praksisplass selv?
Nei, du kan ikke finne en praksisplass selv. Dette organiserer praksiskontoret/praksiskoordinatorer. Rutinene for fordeling av praksis er noe ulike mellom campus. Se kullrom i Canvas.

Kan jeg ta praksis i utlandet?
Ja, i noen praksisperioder åpner vi for å gjennomføre praksis i utlandet. Vi har noen faste samarbeidspartnere i utlandet, disse varierer noe mellom de ulike campus. Se info på våre nettsider om internasjonalisering.

Kan jeg få tilpasset praksis?
Vi har ikke mulighet for å tilpasse praksis for studentene, men studenten kan søke om særskilt tildeling noe som kan, om du oppfyller kriteriene, gi deg rettigheter i forhold til reisevei.

Kan jeg søke om reisestøtte til og fra praksissted?
Ja, det er mulig å søke om dekning av merutgifter i forbindelse med praksis. Dette gjør du etter at praksis er avviklet og du må legge ved dokumentasjon.

Kontakt

Vi har sykepleierutdanning på flere campus og praksiskoordinatorer ved disse.