Praksis ved lektorutdanningen i historie

Praksis er en viktig del av lektorutdanningen og skjer i samarbeid mellom studenter, faglærere, praksislærere og skoleledelse. All praksis i utdanningen er veiledet og blir vurdert. Universitetet har egne samarbeidsskoler for å sikre kvaliteten på praksisopplæringen.


Lektorutdanningen foregår på to ulike læringsarenaer – på universitetet og på praksisskolene. Gjennom praksisperiodene på til sammen 100 dager, fordelt på 20 dager i ungdomsskole og 80 dager i videregående skole, vil studenten få god øvelse i læreryrkets mange og ulike oppgaver.

Praksisstudiene er en obligatorisk, integrert del av lektorutdanningen og må bestås for å få vitnemål. All praksis er obligatorisk, og fravær må tas igjen. Praksisstudiet foregår på ungdomsskoler og videregående skoler som USN har avtaler med. Studentene fordeles gjennom studiet i grupper på forskjellige skoler.

Læringsutbytte og progresjon beskrives i emneplan for praksis. Bruk lenker i studiemodellen til emneplan for de ulike studieårene (gjelder kullet som startet høsten 2018).

Praksisskoler

Første studieår

Studenter på lektorutdanningen skal ha 20 dager praksis ved ungdomskolen 1. studieår. Vi har praksisavtaler med ungdomsskoler i Vestfold ved følgende skoler:

Andre og tredje studieår

Studenter på 2., 3. og 4. år skal ha 80 dager praksis fordelt på tre år ved videregående skoler i Vestfold:

Studenter kan også avlegge praksis ved Horten kommunale voksenopplæring i løpet av 3. eller 4. studieår:

Praksis i utlandet

Lektorstudenter har anledning til å gjennomføre praksis i utlandet.

Utenlandspraksis kan gjennomføres 3. og 4. studieår. For å kunne gjennomføre praksis i utlandet må studentene ha gjennomført alle eksamener og all praksis frem til utenlandspraksis tilbys.

Utenlandspraksis tilbys ved våre samarbeidspartnere i Tyskland, Finland og Sverige: