Begrunnelse og klage på opptak

Mangler ved søknaden

Du kan kontakte saksbehandler før og etter opptaket for å få en uformell vurdering av eventuelle mangler ved søknaden, eller hvorfor du ikke nådde opp i rangering. 

 • Send e-post til opptak@usn.no
 • Ring oss på 31 00 80 00, kl.10.00 - 12.30

Begrunnelse

Svar på søknad om opptak til studier er et enkeltvedtak som kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser, kapittel VI om klage og omgjøring. 

Svar på søknad om opptak blir gitt uten samtidig begrunnelse. Det innebærer at du alltid vil få en formell begrunnelse før eventuell en klage kan fremsettes. En begrunnelse innebærer at søker får en redegjørelse for hva vedtaket bygger på av faktiske og rettslige forutsetninger, og en forklaring som setter søker i stand til å forstå hvorfor universitetet har kommet til det aktuelle utfallet. 

Hvis du fortsatt er uenig i vedtaket etter at formell begrunnelse er gitt, så kan du sende inn formell klage. Trinnene i en klageprosedyre er da slik:

 • Du sender krav om formell begrunnelse eller klage innen tre uker
 • USN gir en begrunnelse for hvordan søknaden din er saksbehandlet, med henvisning til relevante bestemmelser. 
 • Du kan opprettholde klagen din etter å ha lest begrunnelsen. Ny klagefrist er tre uker etter at du mottok begrunnelsen.

Klage

Du kan klage på vedtak som gjelder søknad om opptak til studier, jf. forvaltningsloven § 28-32.

 • Fristen for å klage er tre uker fra du får tilgang til å gjøre deg kjent med vedtaket
 • Oppgi søkernummer for å identifisere deg
 • Du må oppgi hvilket vedtak du klager over og endringen du ønsker
 • Du bør også nevne de grunner klagen støtter seg til
 • Klage sendes enten elektronisk eller på papir
 • Klagenemda får oversendt klagen som inneholder alle dokumentene i saken
 • Klagenemndas avgjørelse er endelig