Søknad om overflytting til HSN

Du kan søke overflytting til andre eller tredje året på flere utdanninger ved HSN. Søknadsfristen er 1. mars.


Studenter med aktiv studierett på et tilsvarende studium ved en annen utdanningsinstitusjon kan, etter søknad, få innvilget overflytting. Det er kun mulig å få innvilget overflytting til studier med ledige studieplasser.

Søknadsfristen er 1. mars, men i tilfeller der fakultetene ser det som hensiktsmessig kan fristen være løpende frem til studiestart.

Følgende regler gjelder for overflytting:

  1. Du må ha aktiv studierett på et tilsvarende studium ved en annen utdanningsinstitusjon
  2. Det er ikke anledning til å søke overflytting til 1. studieår. Hvis du har gjennomført deler av 1. studieår, eller du ikke kvalifiserer til å søke om overflytting direkte til 2. eller 3. studieår av andre grunner, men likevel ønsker å fortsette studiene ved HSN, kan du søke opptak til 1. studieår via Samordna opptak. Deretter søker du om fritak fra eksamen som er avlagt ved annet studiested.
  3. Søknader om overflytting behandles på hvert enkelt fakultet. Du sender søknaden direkte til fakultetet du søker til.
  4. Du må senest innen 1. juli dokumentere å ha fullført kvalifiserende utdanning for å kunne begynne i det studieåret som det søkes overflytting til.

NB: Husk å sende vedlegg fra nåværende høgskole/universitet: Bekreftelse på aktiv studierett, studieplan, emnebeskrivelse, oversikt over studiemodell og karakterutskrift. For studier med praksis må gjennomført praksis dokumenteres. Du kan laste opp dokumentene direkte i søknadsskjemaet.

Det er ikke mulig å søke overflytting til alle studier. På studier hvor det ikke er mulig å søke overflytting, kan du søke studiet gjennom Samordna Opptak. Dersom du får tilbud om studieplass er det mulig å søke fritak for fagene du har fra før.

Søknadsskjema for overflytting

Opptak til 2. år

Det er mulig å søke opptak direkte til 2. året på flere av våre studier i bestemte perioder. Vi har kun opptak til 2. året med oppstart er høst. Du søker i så fall via Søknadsweb, og ikke med skjemaet på denne siden. Dette gjelder følgende studier:

  • Friluftsliv, kultur og naturveiledning
  • Spesialpedagogikk
  • Visuelle kunstfag og design
  • Idrettsvitenskap
  • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
  • Faglærer i design, kunst og håndverk