Regelverk for opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Her finner du lenke til forskrift for opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge, samt merknader til forskriften. Merk at ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2018. Merknadene for denne er foreløpig ikke klare, men vil legges ut på denne siden så snart de er klare.


Regler for lokalt opptak

Regler for lokalt opptak er hjemlet i:

 

Innhold til kapittel 2. Opptak (gjeldende fram til 1.1.2018)

Til § 2-1. Opptakskrav

2-1.1. Minstekrav for opptak
(1)  For opptak til masterstudier, videreutdanninger, påbyggingsstudier, praktisk-pedagogisk utdanning og forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning gjelder følgende bestemmelser om minstekrav for opptak:

a) For studieprogram eller emner som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder opptakskrav fastsatt i forskrift til rammeplanen og studieplanen.

b) For studieprogram eller emner som ikke er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder opptakskrav fastsatt i studieplanen.

c) Opptakskravet til masterstudier fremgår av forskrift om krav til mastergrad og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

d) Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller norskkravene som er angitt i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning og andre lærerutdanninger, kreves det dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende kravet som er angitt i forskrift om opptak til høyere utdanning § 4- 7. Kravet til norsk gjelder ikke studier som i sin helhet undervises og er tilrettelagt på engelsk.

e) Søkere med utenlandsk utdanning, må ved opptak til norskspråklige studier oppfylle kravet til engelsk i GSU-listen i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2, eller tilsvarende.

(2) Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må ved opptak til engelskspråklige studier oppfylle kravet til engelsk på minst én av følgende måter:

a) bestått faget engelsk i norsk, videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig

b) British Council International English Language Testing Service (IELTS) – minimum samlet poengsum på 6,0 (akademisk test)

c) test av engelsk som fremmedspråk (TOEFL) –minimum score på 550 (papirbasert), 213 (pc-basert) eller 80 (internettbasert)

d) fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller litteratur

e) fullført bachelorgrad fra Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA

f) PTE Academic test - minimum score 56

2-1.2. Søkere til betalings- og oppdragsstudier
(1) For søkere til betalings- og oppdragsstudier gjelder minstekrav for opptak gitt i emneplan eller i avtale om oppdrag.

(2) For betalings- og oppdragsstudier gjelder utfyllende bestemmelser til §§ 2-1og 2-4, så langt de lar seg anvende.

2-1.3. Internasjonale søkere

(1) For søkere med utenlandsk utdanning til engelskspråklige gradsstudier gjelder utfyllende bestemmelser til §2-1.

Til § 2-2. Søknad om lokalt opptak

2-2.1.Gjennomføring av opptak
(1) Opptaket gjennomføres normalt som et hovedopptak, og eventuelle påfølgende suppleringsopptak. Normalt deltar kun kvalifiserte søkere som har overholdt utlyst søknadsfrist for opptak i hovedopptak og suppleringsopptak, jf. pkt. 2-3.1(2)

(2) Kvalifiserte søkere kan innvilges opptak etter søknadsfristen til utdanninger som har ledige plasser etter hovedopptaket.

 

2-2.2 Søknad og dokumentasjon
(1) Søknadsfrister til lokalt opptak fastsettes av rektor og kunngjøres på høyskolens nettsider.

(2) Søknad sendes som nettsøknad. Alle opplysninger som er nødvendige og relevante for behandling av søknaden, skal dokumenteres sammen med søknaden.

Til § 2-3. Rangering av søkere

2-3.1.Generelt om adgangsregulering og rangering av søkere ved opptak
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, vil søkerne bli rangert innbyrdes etter følgende regler:

(1) Kun søkere som oppfyller minstekrav for opptak, kan rangeres ved opptak, jf. pkt. 2-1.1 og 2-1.2. Søkere som er kvalifisert på grunnlag av realkompetanse, pkt. 2-4.1, rangeres i henhold til bestemmelsene i pkt. 2-3.7

(2) Søkere som har overholdt opprinnelig eller utsatt søknadsfrist, skal rangeres foran søkere som søker etter fristen. Høyskolen kan likevel behandle en søknad etter fristen der:

a) søker dokumenterer særlige grunner for ikke å ha overholdt søknadsfristen

b) søknad gjelder restplasser etter hovedopptaket, jf. pkt. 2-2.1 (3). Søknader til ledige plasser behandles løpende frem til opptaket er avsluttet og uten bruk av rangeringsreglene i pkt. 2-3.2 til 2-3.8
 

2-3.2.Generelt om rangering av søkere ved opptak til masterstudier, videreutdanninger, påbyggingsstudier og praktisk-pedagogisk utdanning
(1) Ved opptak skal søkere rangeres etter nærmere bestemmelser gitt i pkt. 2-3.3 til 2-3.5.
Der søker har flere mulige, kvalifiserende grunnlag for opptak, skal grunnlaget som gir best resultat for søkeren benyttes. Der særskilte hensyn taler for det, kan det gis unntak fra ordinær rangering, jf. pkt. 2-3.6.

(2) Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres eldste søker først.

(3) Følgende definisjoner gjelder for de aktuelle poenggruppene:

a) Karakterpoeng: Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt. Dette er gjennomsnittet av alle tellende karakterer vektet i forhold til antall studiepoeng på hvert tellende emne.

Beregningsgrunnlag for karakterpoeng:

Karakterpoeng beregnes på grunnlag av kvalifiserende utdanning beskrevet i opptakskravet til studiet. For studier med krav om fordypning skal denne tas med i beregningen.

Beregning av C-krav ved opptak til masterutdanninger:

For å oppfylle C-kravet må søker ha minimum 25 karakterpoeng eller mer.


Karakterpoeng ved opptak gis etter følgende skala:

Karakterpoeng

50

40

30

20

10

Bokstavkarakterer

A

B

C

D

E

Tallkarakterer, realfaglig utdanning

1.0-   
1.6  

1.7-   
 2.3

2.4-   
2.8

2.9-   
3.4

3.5-   
4.0

Tallkarakterer helse- og sosial,
Humanistiske fag, samfunnsfag, økonomi, jus, mv.

1.0-
2.2

2.3-
2.5

2.6-
2.7

2.8-
3.0

3.1-
4.0

Karakter eldre skala

S

Mtf

Tf

Ng

 

Vurderingen bestått eller godkjent regnes ikke inn i poengberegningen. Dersom en vesentlig del av emnene i den kvalifiserende utdanningen er vurdert til bestått eller godkjent, vil det bli foretatt en samlet skjønnsmessig vurdering av søkerens faglige nivå.

b) Utdanningspoeng:

Utdanningspoeng gis for bestått høyere utdanning utover minstekravet for opptak.

c) Praksispoeng:

Praksispoeng gis for relevant yrkespraksis utover minstekrav for opptak. Poengene blir kun gitt ved opptak til studier hvor praksis inngår i opptakskravet. Normalt teller kun praksis fra tiden etter fullført grunnutdanning ved rangering. Særlig relevant praksis som er fra tiden før utdanningen, kan gi praksispoeng hvis denne praksisen normalt krever en høyere utdanning for tilsetting.

d) Tilleggspoeng:

Tilleggspoeng gis for annen særskilt kompetanse til enkelte studier og utdanninger.

e) Konkurransepoeng:

Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og tilleggspoeng.

 

2-3.3.Rangering av søkere ved opptak til masterstudier
(1) Masterstudier uten krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad § 3

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.

Utdanningspoeng:             Det gis ettutdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng.

Tilleggspoeng:                   Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

Konkurransepoeng:           Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

 

(2) Masterstudier med krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad §5

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.

Utdanningspoeng:             Det gis ett utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng.

Praksispoeng:                     Det gis to praksispoeng per år ved relevant praksis utover minstekravet for opptak, maksimalt ti poeng.

Tilleggspoeng:                    Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

Konkurransepoeng:           Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng.

 

2-3.4.Rangering av søkere ved opptak til videreutdanninger og påbyggingsstudier
(1) Videreutdanninger og påbyggingsstudier uten krav om praksis for opptak

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.

Utdanningspoeng:             Det gis ett utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng.

Tilleggspoeng:                    Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

Konkurransepoeng:           Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

 

(2) Videreutdanninger med krav om praksis for opptak

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.

Utdanningspoeng:             Det gis tre utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt tolv poeng.

Praksispoeng:                     Det gis fire praksispoeng per år med relevant praksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 20 poeng.

Tilleggspoeng:                    Det kan gis inntil åtte tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger.

Konkurransepoeng:            Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng.

 

2-3.5. Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning
Søkere med mastergrad eller tilsvarende prioriteres foran øvrige søkere. Søkerne rangeres på bakgrunn av følgende:

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen.

Utdanningspoeng:             Det gis 15 poeng til søkere som har minst 60 studiepoeng innenfor to eller flere fagdidaktiker som HSN tilbyr.

Inntil 50% av plassene kan tildeles søkere med grunnutdanning fra HSN.

 

2-3.6.Opptak utenom rangeringsreglene og kvoter for opptak
(1) Inntil 25 prosent av søkerne kan tildeles opptak utenom rangeringsreglene i pkt. 2-3.2 til 2-3.5 etter individuell vurdering. Dette kan gjelde for søkere med minst ett av følgende grunnlag:

a) Når søker ikke kan rangeres etter rangeringsreglene.

b) Når søker dokumenterer at sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre spesielle forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens reelle kvalifikasjoner.

c) Søkere med relevant grad og videreutdanning kan kvalifiseres ved individuell vurdering.

d) Søkere til masterstudier med eldre utdanning kan kvalifiseres ved individuell vurdering.

(2) Ved vurdering av opptak utenom rangeringsreglene, foretas en samlet vurdering om søker har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som tas opp etter ordinær rangering.

(3) Det kan vedtas kvoter for opptak.

 

2-3.7. Rangering av søkere med godkjent realkompetanse
(1) Rangering på grunnlag av realkompetanse foretas på bakgrunn av all relevant kompetanse søker dokumenterer.

(2) Til grunnutdanninger rangeres søkere som er kvalifisert etter forskrift om opptak til høyere utdanning.

(3) Til masterutdanning, videreutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning, rangeres søkere som er kvalifisert etter pkt. 2-4.1 ved en individuell og skjønnsmessig vurdering.

 

2-3.8 Rangering av søkere til forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning
(1) For opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, plasseres søkerne i én av følgende kvoter:

Kvote A – Kvote for søkere som har bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige studieretninger.

Kvote B – Kvote for søkere som har bestått grunnskole og har minst fem års praksis, eller en kombinasjon av videregående skole og praksis. Kvoten gjelder kun for søkere som ikke oppfyller kravene til kvote A og C.

Kvote C – Kvote for søkere som har oppnådd generell studiekompetanse.

(2) Rangering:

a) I kvote A legges vitnemål/kompetansebevis til grunn for beregning av konkurransepoeng. Gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på det aktuelle vitnemålet/kompetansebeviset multipliseres med ti. Ved bokstavkarakterer settes: S = 5, M = 4, G = 3, Ng = 2.

b) Innenfor kvote B rangeres søkerne etter en skjønnsmessig vurdering av deres samlede kompetanse.

c) Innenfor kvote C rangeres søkerne i henhold til reglene i Samordna opptak.

d) Søkere i kvote A rangeres foran søkere i kvote C.  Antallet som får opptak i kvote B avgjøres etter en skjønnsmessig nivåvurdering i forhold til søkere i de andre kvotene.

 

2-3.9 Rangering av søkere til Y-vei ingeniørutdanning
(1) For opptak til Y-vei ingeniør konkurrerer søkere i to kvoter.

a) I førstegangskvoten benyttes skolepoengene ved rangering i henhold til reglene i Samordna opptak. Kvoten gjelder for søkere som ikke fyller mer enn 23 år i opptaksåret og har fullført videregående skole og fagbrev i løpet av maksimalt fem år.

b) I ordinær kvote benyttes konkurransepoeng ved rangering i henhold til reglene i Samordna opptak. Alle kvalifiserte søkere kan konkurrere i ordinær kvote.

c) 50 prosent av plassene gis i førstegangskvoten.

 

Til § 2-4. Realkompetanse

2-4.1.Opptak på grunnlag av realkompetanse
(1) Høyskolen kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret opptak til et studieprogram dersom de på grunnlag av realkompetanse har nødvendige kvalifikasjoner.

(2) For opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger, gjelder følgende regler:

 a) Til sammen fem år praksis som er relevant for den utdanningen det søkes opptak til. Deltidsarbeid regnes om til heltidsarbeid. Ulønnet eller ideelt arbeid kan telle som likeverdig med lønnet arbeid. Gjennomført førstegangstjeneste teller med inntil ett år når innholdet i tjenesten er relevant for utdanning en. Bestått relevant utdanning etter grunnskolen kan inngå i praksiskravet med inntil to år.

b) Søker må ha nødvendige, faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet.

c) Alle søkere må ha norsk og engelsk på nivå med videregående skole. Søkere med annet morsmål enn norsk, eller et annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på samme nivå som i krav for generell studiekompetanse.

d) Spesielle opptakskrav gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 4-1 til 4-11, rammeplan eller annet nasjonalt regelverk gjelder også realkompetansesøkere.

(3) For opptak på grunnlag av realkompetanse til videreutdanninger og masterstudier, kreves at søker dokumenterer likeverdige kunnskaper og ferdigheter, sammenlignet med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning

(4) Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig i det aktuelle opptaket, og er kun gyldig til utdanningen det er gitt opptak til.

2-4.2. Fagkrav

Studier med krav utover de generelle kravene i 2-4.1.

Studier

Krav i tillegg til norsk, engelsk og fem år med relevant praksis:

Barnehagelærer

Matematikk på nivå med videregående skole

Engelsk

140 timer Engelsk fra Kunnskapsløfte eller tilsvarende

Informatikk

Matematikk: R1 (eller S1 og S2) eller tilsvarende

Ingeniørfag unntatt forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning,

Y-vei og tresemesterordningen.

Spesielle opptakskrav HING: Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1

Ingeniørfag: Tresemesterordningen

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Ingeniørfag: Y-vei

Relevant yrkesfaglig VG1+VG2 og relevant fagbrev

IT og informasjonssystemer (gjelder ikke årsstudiet i informasjonsbehandling)

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Jus/Jus og ledelse

Matematikk på nivå med videregående skole

Lærerutdanning (Grunnskolelærer,

Lektor, Faglærer)

Kan ikke realkompetansevurderes

Marinteknisk drift

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Matematikk

Matematikk R1(eller S1 og S2) og en av følgende:

- Matematikk R2

- Fysikk 1 og 2

- Kjemi 1 og 2

- Biologi 1 og 2

- Informasjonsteknologi 1 og 2

- Geofag 1 og 2

- Teknologi og forskningslære 1 og 2

Naturfag

Natur- og miljøfag

140 Naturfag fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Nautikk

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Norsk

393 timer fra Kunnskapsløfte eller tilsvarende

Optometri

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Radiograf

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Skipsfart og logistikk

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Spansk

Språk og litteratur med spansk

112 timer Spansk fra Kunnskapsløftet eller tilsvarende

Spesialpedagogikk

Matematikk og samfunnsfag på nivå med videregående skole

Statsvitenskap

Matematikk på nivå med videregående skole

Sykepleier

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Vernepleier

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

Økonomisk-administrative fag

- Bedriftsøkonomi

- Eiendomsmegling

- Event & Sport Management

- Forretningsjus og økonomi

- Innovasjon og entreprenørskap

- Markedsføring

- Regnskap og revisjon

- Reiseliv

- Turisme og ledelse

- Økonomi og ledelse

224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter

 

Til § 2-6. Betinget opptak til master-, etter- og videreutdanninger

(1) Betinget tilbud kan gis til søkere som avslutter kvalifiserende utdanning. Søkere med betinget tilbud må dokumentere opptakskravene før studiestart, og innen nærmere angitt frist, for å beholde tilbudet.

(2) Betinget opptak kan gis hvis forhold utenfor søkerens kontroll har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller har blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan dokumentere oppmelding til eksamen. Særlige forhold må dokumenteres.

Betinget opptak kan gis etter følgende betingelser:

a) Manglende eksamen bestås av studenten i løpet av første semester etter opptak.

b) Studieplass og studierett gitt ved betinget opptak bortfaller dersom minstekrav for opptak ikke oppfylles innen den fastsatte frist.

c) Søkere som er innvilget betinget opptak, kan ikke få reservert studieplass til neste opptak etter forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge § 2-8.

d) Studenter som avlegger eksamen i et studium de har fått betinget opptak til, får ikke eksamen godkjent som bestått før minstekrav for opptak er oppfylt.