Dokumentasjonskontroll

USN har stor fokus på å avdekke dokumentfalsk. Vi gjennomfører derfor en dokumentasjonskontroll, hvor et tilfeldig utvalg av alle nye studenter må vise fram originaler av vitnemål og andre dokumenter som lå til grunn for saksbehandlingen, og som dekker opptakskravet til studieprogrammet studenten fikk plass på.


Det er ikke nødvendig med attesterte kopier (rett kopi) av vitnemål og attester ved opptak til høyere utdanning.Du er selv ansvarlig for at dokumentene du lastet opp er riktige.

 

Gjennomføring av dokumentasjonskontroll

Du blir kontaktet direkte dersom du blir plukket ut til dokumentasjonskontroll. Dersom du ikke kan legge fram originaler av dokumentene som er benyttet ved søknad om opptak, vil du miste studieplassen. Universitetet vil også alltid kontakte utsteder av dokumentene for verifisering dersom du ikke kan fremvise originaler.

De som plukkes ut for fremvisning av originaldokumentasjonen vil få en epost med mer detaljert informasjon om prosedyrer.

 

Regelverk

Forfalskning av dokumenter, hvor en person anvender et forfalsket og dermed uekte dokument for egen vinnings skyld, er en kriminell handling .

Dokumentfalsk innebærer blant annet at et dokuments innhold, for eksempel karakterer, er endret. Utstedelse og bruk av dokumenter med falske navn, falsk underskrift og falsk adresse anses også som dokumentfalsk. Reglene om dokumentfalsk gjelder både helt falske og delvis forfalskede dokumenter.

Reglene om dokumentfalsk finnes i lov om universiteter og høyskoler §§ 3-7, 4-7 og 4-8 og straffeloven §§ 361, 362 og 370. Formålet med reglene om dokumentfalsk er både å beskytte samfunnets interesse av at dokumenter gir korrekte opplysninger, og privates interesse i at deres navn og tillit ikke blir misbrukt.

 

Konsekvenser

Reaksjoner fra universitetet

Det fremgår av lov om universiteter og høyskoler § 4-7 at dersom universitetet finner at søker/studenten har fått opptak til utdanning ved bruk av for eksempel falsk vitnemål eller attest, kan alle eksamener studenten har avlagt ved universitetet annulleres. Universitetet skal melde fra til andre utdanningsinstitusjoner, som igjen skal påse at eventuelle andre eksamener studenten har avlagt også annulleres. Adgangen til annullering foreldes ikke. Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal universitetet gi melding om annulleringen til vedkommende myndighet. Søker/studenten kan også fratas retten til å avlegge eksamen og utestenges fra USN og alle andre norske utdanningsinstitusjoner i inntil ett år.

 

Politianmeldelse og straff

Ved mistanke om dokumentfalsk vil USN alltid anmelde søker/studenten til politiet. Straffelovens bestemmelser rammer den som i rettsstridig hensikt benytter som ekte eller uforfalsket et ettergjort eller forfalsket dokument eller som medvirker til dette. Særlig strengt vurderes det dersom man forfalsker en offentlig protokoll, herunder vitnemål.

Følgene av dokumentfalsk kan være fengsel inntil tre år, jf. straffeloven § 361. Dersom forholdet anses som mindre dokumentfalsk, straffes søker/studenten med bot, jf. straffeloven § 362.