Sensitive personopplysninger

Her finner du informasjon om hvordan du skal dokumentere sensitive personopplysninger. Dette er særlig relevant for deg som søker om særskilt vurdering, eller skal dokumentere sensitive personopplysninger for å oppfylle kravet til praksis for realkompetanse eller 23/5-regelen.

Hva er sensitive personopplysninger?

I enkelte tilfeller kan du som søker måtte dokumentere sensitive personopplysninger for å dekke kravet om praksis eller understøtte søknad om særskilt vurdering.

Følgende regnes som sensitive personopplysninger:

- opplysninger om helseforhold. Dette inkluderer for eksempel legeerklæringer, bekreftelser fra NAV på støtte og tiltak, med mer.

- opplysninger om siktelse, tiltale eller dom for straffbare handlinger. Dette inkluderer dokumentasjon på opphold i fengsel, for eksempel.

En full oversikt over hva som regnes som sensitive personopplysninger finner du på Datatilsynets nettsider.

Hvordan skal sensitive personopplysninger dokumenteres?

Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger skal ikke lastes opp i nettsøknaden din, eller sendes på e-post. Du kan sende dem i posten eller levere dem personlig til seksjon for opptak ved campus Kongsberg, Porsgrunn eller Vestfold.

Dersom du skal sende dokumentene i posten skal du bruke denne adressen:

Seksjon for opptak
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 4
3199 Borre

Merk dokumentene (ikke konvolutten) med søkernummeret ditt.