en Meny close

Slik søker du master og videreutdanninger

Dersom du skal søke toårige mastergrader, videreutdanninger, kortere grunnstudier, eller årsstudier med andre opptakskrav enn generell studiekompetanse, skal du søke direkte til USN. Du registrerer søknaden din i Søknadsweb.

Slik søker du
Opptakskrav

Opptakskravet til studiene finner du nederst på hver enkelt studietilbudsside.

Alle mastere og videreutdanninger krever bestått bachelorgrad. En del studier har også tilleggskrav, for eksempel i form av spesifikke fag eller relevant praksis gjennomført etter fullført bachelor. Til alle mastergrader er det krav om C i snitt fra bachelorgraden.

Realkompetanse?

Det er mulig å søke opptak til master og videreutdanninger på grunnlag av realkompetanse. Det er sjeldent at man kan bli kvalifisert på dette grunnlaget, og det er vanskelig å nå opp i konkurransen om plass. Informasjon om realkompetanse til master- og videreutdanninger finner du i våre retningslinjer.

Fagkrav til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Til PPU må du dokumentere at du har 60 studiepoeng innenfor fagene vi tilbyr fagdidaktikk i. Hva som kan dekke fagkravene til PPU finner du her.

 

Slik søker du

Du må registrere søknaden din elektronisk på Søknadsweb. Logg på med Feide eller ID-porten.

 1. Velg ønsket språk.
 2. Registrer personinformasjon. Pass på at e-post og mobilnummer er registrert riktig, siden det er her du får all informasjon om søknaden din senere.
 3. Velg opptakstype.
 4. Finn studiet ditt i listen, og legg det til i søknaden.
 5. Last opp dokumentasjon i henhold til opptakskravet/informasjon du får på Søknadsweb.
 6. Når søknaden er sendt, får du kvittering i Søknadsweb og på e-post. All kommunikasjon rundt søknaden din vil foregå per e-post, så det er viktig at du sjekker at du har mottatt kvittering både i Søknadsweb og på e-post. Vær obs på at e-posten kan ha havnet i søppelpost.

I kvitteringen står også søkernummeret ditt. Dette trenger du dersom du kontakter oss om søknaden din.

Søknaden din
Last opp dokumentasjon

Dersom du har høyere utdanning fra Norge etter 1998, vil vi få tilgang til dette automatisk, og du trenger ikke laste opp denne dokumentasjonen. Du må fortsatt laste opp dokumentasjon dersom du har utdanning fra før 1998, fra utenfor Norge, eller fra en privat institusjon som for eksempel BI.

Dersom du ikke har utdanning fra Norge, eller vi ber deg om å laste opp annen dokumentasjon, gjelder følgende:

 • Vitnemål må være originalt/duplikat, med karakterutskrift utstedt av institusjonen. 
 • Høyere utdanning tatt utenfor Norge skal dokumenteres med vitnemål og karakterutskrift for fullført utdanning.
 • Innpassede emner i graden må dokumenteres med karakterutskrift fra institusjonen du tok disse emnene ved. 

Dersom du avslutter utdanningen din i vårsemesteret, skal du laste opp karakterutskrift for emnene du har bestått fram til og med høstsemesteret, i tillegg til tidligere fullført og bestått høyere utdanning.

Du må laste opp dokumentasjon innen fristen du fikk oppgitt i søknadskvitteringen. Dokumentene dine må være i PDF- eller JPG-format. De trenger ikke være attesterte ("rett kopi").

 

Dokumentasjon på praksis (kun for studier med praksiskrav):

 • I hovedsak er det praksis etter fullført grad som teller, og praksis må være fra en stilling som normalt krever høyere utdanning
 • Du trenger kun å laste opp dokumentasjon på praksis dersom det er en del av opptakskravet.
 • Praksis utover minstekravet kan gi tilleggspoeng. Vi anbefaler derfor at du laster opp all relevant yrkespraksis.
 • Praksis skal dokumenteres med attest fra arbeidsgiver, ligningskontor eller annen offentlig myndighet. Attesten må opplyse om startdato, sluttdato, stillingsprosent eller timeantall, samt yrkestittel. Arbeidskontrakt, CV og utskrift fra nett er ikke gyldig dokumentasjon. Dersom studiet du har søkt krever relevant praksis, må arbeidsoppgavene dine være beskrevet i attesten.
Skal du dokumentere sensitive personopplysninger?

Dokumentasjon på sensitive personopplysninger skal ikke lastes opp i nettsøknaden din. Det er egne rutiner for hvordan du skal dokumentere sensitive personopplysninger.Sensitive personopplysninger er for eksempel opplysninger om helseforhold (legeerklæringer m.m.) eller om siktelse eller dom for straffbare handlinger.

Poengberegning
Hvordan søknaden din blir poengberegnet avhenger av hva slags studium du har søkt på:

Dersom du avslutter utdanningen din samme halvår som du søker hos oss, vil poengsummen din bli beregnet fra karakterene du har oppnådd fram til mai. Vi poengberegner søknaden din på ny når vi får de endelige resultatene dine.

Svar på søknad

Du får svar på søknaden din i løpet av mai måned. Dersom du fullfører utdanningen din i mai/juni, vil svaret du får i mai være et foreløpig svar (se under om betinget tilbud). Du vil i så fall få et nytt svar på søknaden når vi har tilgang til det endelige vitnemålet ditt. Dersom du får tilbud om ventelisteplass i mai, vil denne kunne endre seg når vi poengberegner på nytt med endelige resultater.

Du som har søkt til studier med oppstart om våren, vil få svar i løpet av november.

Betinget tilbud?

Dersom du fullfører utdanningen din samme semester som du søker utdanning hos oss, kan du få et betinget tilbud om studieplass eller ventelisteplass.

Et betinget tilbud er et foreløpig tilbud som gis på betingelse av at du fullfører utdanningen det er krav om innen en frist. Dersom du ikke fullfører utdanningen og dermed ikke oppfyller opptakskravene vil tilbudet om studieplass bli trukket tilbake. Frist for å dokumentere fullført utdanning er 1.juli for studiestart høst og 10. januar for studiestart vår. 

Poengberegning:

Din poengsum beregnes av karakterer i hittill fullførte emner. Eventuelle tilleggspoeng legges til dine karakterpoeng.

Karakterer som oppnås i det siste semesteret vil bli tatt med i beregningen så snart de er gjort tilgjengelige for oss.

Hvis du får tilbud om studieplass eller plass på venteliste, har du noen få dager til å takke ja på tilbudet. Du svarer i nettsøknaden din. Dersom du ikke svarer innen fristen, vil tilbudet falle bort.

Begrunnelse og klage

Du som lurer på hvordan søknaden din er behandlet, kan be om en begrunnelse. Dette gjør du elektronisk. Dersom du er uenig i begrunnelsen du får, kan du klage på behandlingen av søknaden.

All informasjon om begrunnelse og klage finner du på våre nettsider.

Kom du på venteliste?

Du som kommer på venteliste får som regel et ventelistenummer. Dette nummeret blir bare oppdatert hvis vi sender ut nye tilbud, og da blir ventelistenummeret oppdatert på søknaden. Dette skjer som regel ved gitte tidspunkt.

Ventelistene kan endre seg mye fram til 1. juli, siden mange søkere ikke får endelig poengsum før det. Man kan derfor gå både oppover og nedover på lista. Dersom du går nedover på ventelista etter 1. juli, kan det også være fordi vi har rettet feil i saksbehandlingen av andre søkere, slik at disse har fått høyere poengsum.

Siden alle kvalifiserte søkere får tilbud om venteliste, kan ventelistene være veldig lange. Vi har ikke forutsetninger til å kunne spekulere i hvem som kan komme inn. Ved behov, fyller vi på fra ventelistene fram til studiestart.

 

Venteliste og studieplass?

Du kan takke ja til både å stå på venteliste og til et tilbud på et studium du har lenger ned på søknaden din. Det er i så fall viktig at du er klar over at ventelisteplassen er bindende. Det betyr at dersom du får et nytt tilbud fra ventelista, vil studietilbudet du allerede har takket ja til falle bort. Du mister altså den gamle studieplassen. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet.

Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

 

Når tar vi opp flere fra ventelista?

Første gang vi fyller på fra ventelista er noen dager etter svarfrist, og neste gang er i første halvdel av juli. Vi kan også gi ut nye tilbud ved behov fram mot studiestart.

Det kan skje at vi ikke fyller på fra ventelista i det hele tatt. Vi har tatt høyde for at mange som får tilbud om plass vil takke nei, så det er bare dersom det er flere som takker nei enn vi har regnet med at vi må fylle på.

Dersom du står på venteliste og får tilbud om plass, vil du få nytt opptaksbrev. Du må logge inn på nettsøknaden din for å takke ja eller nei til plass.

 

Fram til studiestart
Hva skjer nå?

Du vil få mer informasjon om studiestart og hva du må foreta deg videre i begynnelsen av august. Mye informasjon finner du også på nettsidene våre om studiestart.

Du er selv ansvarlig for å møte ved studiestart og delta der du skal, det er ikke mulig å be om utsatt studiestart eller lignende. Du må også være forberedt på at du i løpet av de første dagene må bekrefte digitalt at du fortsatt vil ha plassen din. Mer informasjon om hva dette innebærer vil du få nærmere studiestart.

Dokumentasjonskontroll

Alle nye studenter kan bli trukket ut til dokumentasjonskontroll. Dersom dette gjelder deg, vil du få egen beskjed om det.

 

Kan ikke studere likevel?

Du kan si fra deg plassen din når som helst. Før svarfrist kan du gjøre dette ved å logge inn på nettsøknaden din og endre svar fra ja til nei. Etter svarfrist må du sende oss en e-post om at du vil si fra deg plassen din.

Dersom det er kommet noe i veien som gjør at du ikke kan studere, kan det være at du kan søke om reservert studieplass.